战国策·公叔且杀几瑟拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 19:00:26

  文言文之家为您整理战国策·公叔且杀几瑟拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·公叔且杀几瑟注音版

  《 gōngshūqiěshā 》
   gōngshūqiěshā , sòngwéiwèigōngshūyuē :“ zhīnéngwéiluàn , nèidexiōng , érwàideqín 、 chǔ 。 jīngōngshāzhī , tàihuàn , qīnggōng 。 hándàizhīwángzhīlǎoértàidìng , yīnshìzhī 。 qín 、 chǔruòhán , yīnshìyīng 。 yīng 。 gōngshā 。 yīngkǒng , bǎogōng 。 hándàinéng , gǎnyīngwéiluàn 。 qín 、 chǔxiésāiyīng , yīngwàiqín 、 chǔzhīquán , nèixiōngzhīzhòng , néngwéiluàn 。 便biàngōng 。”

战国策·公叔且杀几瑟拼音版

  《 gōng shū qiě shā jǐ sè 》
   gōng shū qiě shā jǐ sè yě , sòng hè wéi wèi gōng shū yuē :“ jǐ sè zhī néng wéi luàn yě , nèi de fù xiōng , ér wài de qín 、 chǔ yě 。 jīn gōng shā zhī , tài zǐ wú huàn , bì qīng gōng 。 hán dài fū zhī wáng zhī lǎo ér tài zǐ dìng , bì yīn shì zhī 。 qín 、 chǔ ruò wú hán , bì yīn shì bó yīng 。 bó yīng yì jǐ sè yě 。 gōng bù rú wù shā 。 bó yīng kǒng , bì bǎo yú gōng 。 hán dài fū bù néng bì qí bù rù yě , bì bù gǎn fǔ bó yīng yǐ wéi luàn 。 qín 、 chǔ xié jǐ sè yǐ sāi bó yīng , bó yīng wài wú qín 、 chǔ zhī quán , nèi wú fù xiōng zhī zhòng , bì bù néng wéi luàn yǐ 。 cǐ biàn yú gōng 。”

  为您推荐:战国策·韩二·公叔且杀几瑟文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签