战国策·谓新城君曰拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 19:03:45

  文言文之家为您整理战国策·谓新城君曰拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·谓新城君曰注音版

  《 wèixīnchéngjūnyuē 》
   wèixīnchéngjūnyuē :“ gōngshū 、 yīngkǒngqín 、 chǔzhīnèi , gōngwèihánqiúzhìchǔ ? chǔwángtīngérzhìhán , gōngshūyīngzhīqínchǔzhīwéishì , hánqín 、 chǔshí 。 qín 、 chǔxiéhánjiǒngwèi , wèishìgǎndōng , shì 。 gōngyòulìngqínqiúzhìchǔ , chǔtīng , yuànjiéhán 。 hánxié 、 wèimiǎnchǔ , chǔwángzhònggōng。 gōngxiéqín 、 chǔzhīzhòng , hán , gōngshū 、 yīngguóshìgōng 。”

战国策·谓新城君曰拼音版

  《 wèi xīn chéng jūn yuē 》
   wèi xīn chéng jūn yuē :“ gōng shū 、 bó yīng kǒng qín 、 chǔ zhī nèi jǐ sè yě , gōng hé bù wèi hán qiú zhì zǐ yú chǔ ? chǔ wáng tīng ér rù zhì zǐ yú hán , zé gōng shū bó yīng bì zhī qín chǔ zhī bù yǐ jǐ sè wéi shì yě , bì yǐ hán hé yú qín 、 chǔ shí yǐ 。 qín 、 chǔ xié hán yǐ jiǒng wèi , wèi shì bù gǎn dōng , shì qí gū yě 。 gōng yòu lìng qín qiú zhì zǐ yú chǔ , chǔ bù tīng , zé yuàn jié yú hán 。 hán xié qí 、 wèi yǐ miǎn chǔ , chǔ wáng bì zhòng gōng yǐ 。 gōng xié qín 、 chǔ zhī zhòng , yǐ jī dé yú hán , zé gōng shū 、 bó yīng bì yǐ guó shì gōng yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩二·谓新城君曰文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签