战国策·冷向谓韩咎拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 20:57:04

  文言文之家为您整理战国策·冷向谓韩咎拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·冷向谓韩咎注音版

  《 lěngxiàngwèihánjiù 》
   lěngxiàngwèihánjiùyuē :“ wángzàichǔ , chǔwángzhīshèn , lìngchǔbīngshíwànzàifāngchéngzhīwài 。 chénqǐnglìngchǔzhùwànjiāzhīyōngshìzhīpáng , hánbīngjìnzhī , gōngjiāng 。 gōngyīnchǔ 、 hánzhībīngfèngérnèizhīzhèng , deérgōng , hán 、 chǔfènggōng 。”

战国策·冷向谓韩咎拼音版

  《 lěng xiàng wèi hán jiù 》
   lěng xiàng wèi hán jiù yuē :“ jǐ sè wáng zài chǔ , chǔ wáng yù fù zhī shèn , lìng chǔ bīng shí yú wàn zài fāng chéng zhī wài 。 chén qǐng lìng chǔ zhù wàn jiā zhī dū yú yōng shì zhī páng , hán bì qǐ bīng yǐ jìn zhī , gōng bì jiāng yǐ 。 gōng yīn yǐ chǔ 、 hán zhī bīng fèng jǐ sè ér nèi zhī zhèng , jǐ sè de rù ér dé gōng , bì yǐ hán 、 chǔ fèng gōng yǐ 。”

  为您推荐:战国策·韩二·冷向谓韩咎文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签