战国策·史疾为韩使楚拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 21:39:57

  文言文之家为您整理战国策·史疾为韩使楚拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·史疾为韩使楚注音版

  《 shǐwéihán使shǐchǔ 》
   shǐwéihán使shǐchǔ , chǔwángwènyuē :“ fāngsuǒxún ?” yuē :“ zhìlièkòuzhīyán 。” yuē :“ guì ?” yuē :“ guìzhèng。” wángyuē :“ zhèngwèiguó ?” yuē :“  。” wángyuē :“ chǔguóduōdào , zhèngdào ?” yuē :“  。” yuē :“ zhèngdào , nài ?” qǐngjiānyǒuquèzhǐshàngzhě , yuē :“ qǐngwènchǔrénwèiniǎo ?” wángyuē :“ wèizhīquè 。” yuē :“ wèizhī ,  ?” yuē :“  。” yuē :“ jīnwángzhīguóyǒuzhùguó 、 lìngyǐn 、  、 diǎnlìng , rènguānzhì , yuēliánjiéshèngrèn 。 jīndàozéigōngxíng , érnéngjìn , wèi , quèwèiquè 。”

战国策·史疾为韩使楚拼音版

  《 shǐ jí wéi hán shǐ chǔ 》
   shǐ jí wéi hán shǐ chǔ , chǔ wáng wèn yuē :“ kè hé fāng suǒ xún ?” yuē :“ zhì liè zǐ yǔ kòu zhī yán 。” yuē :“ hé guì ?” yuē :“ guì zhèng 。” wáng yuē :“ zhèng yì kě wèi guó hū ?” yuē :“ kě 。” wáng yuē :“ chǔ guó duō dào , zhèng kě yǐ yǔ dào hū ?” yuē :“ kě 。” yuē :“ yǐ zhèng yǔ dào , nài hé ?” qǐng jiān yǒu què zhǐ yú wū shàng zhě , yuē :“ qǐng wèn chǔ rén wèi cǐ niǎo hé ?” wáng yuē :“ wèi zhī què 。” yuē :“ wèi zhī wū , kě hū ?” yuē :“ bù kě 。” yuē :“ jīn wáng zhī guó yǒu zhù guó 、 lìng yǐn 、 sī mǎ 、 diǎn lìng , qí rèn guān zhì lì , bì yuē lián jié shèng rèn 。 jīn dào zéi gōng xíng , ér fú néng jìn yě , cǐ wū bù wèi wū , què bù wèi què yě 。”

  为您推荐:战国策·韩二·史疾为韩使楚文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签