战国策·韩傀相韩拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 21:46:17

 文言文之家为您整理战国策·韩傀相韩拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·韩傀相韩注音版

 《 hánkuǐxiānghán 》
  hánkuǐxiānghán , yánsuìzhòngjūn , èrrénxiānghài 。 yánsuìzhèngzhízhǐ , hánkuǐzhīguò 。 hánkuǐzhīchìzhīcháo 。 yánsuìjiànzhī , jiùjiě 。 shìyánsuìzhū , wángyóu , qiúrénbàohánkuǐzhě 。
  zhì , rénhuòyán :“ zhǐshēnjǐngnièzhèng , yǒnggǎnshì , chóuyǐnzhězhījiān 。” yánsuìyīnjiāonièzhèng , hòuzhī 。 nièzhèngwènyuē :“ ānyòng ?” yánsuìyuē :“ dewéizhīqiǎn , shìjīnbáo , gǎnyǒuqǐng ?” shìyánsuìnǎijiǔ , shāngnièzhèngqián 。 zhòngzifènghuángjīnbǎi , qiánwéinièzhèng寿shòu 。 nièzhèngjīng , guàihòu , xièyánzhòngzi 。 zhòngzijìn , érnièzhèngxièyuē :“ chényǒulǎo , jiāpín , yóuwéigǒu , dàndegāncuìyǎngqīn 。 qīngòngyǎngbèi , gǎndāngzhòngzizhī 。” yánzhòngzirén , yīnwèinièzhèngyuē :“ chényǒuchóu , érxíngyóuzhūhóuzhòng 。 ránzhì , wénxiàshèngāo , zhíjìnbǎijīnzhě , wéirénzhīfèi , jiāoxiàzhīhuān , gǎnyǒuqiú ?” nièzhèngyuē :“ chénsuǒjiàngzhìshēn , shìjǐngzhě , xìngéryǎnglǎo 。 lǎozài , zhèngshēnwèigǎnrén 。” yánzhòngziràng , nièzhèngjìngkěnshòu 。 ránzhòngzibèibīnzhǔzhīér 。
  jiǔzhī , nièzhèng , zàng , chú 。 nièzhèngyuē :“ jiē ! zhèngnǎishìjǐngzhīrén , dāo , éryánzhòngzinǎizhūhóuqīngxiāng , yuǎnqiān , wǎngchēérjiāochén , chénzhīsuǒdàizhīzhìqiǎnxiān , wèiyǒugōngchēngzhě , éryánzhòngzibǎijīnwéiqīn寿shòu , suīshòu , ránshìshēnzhīzhèng 。 xiánzhěgǎn忿fènzhī , érqīnxìnqióngzhīrén , érzhèngānhēiránérzhǐ ? qiěqiányàozhèng , zhènglǎo 。 lǎojīntiānniánzhōng , zhèngjiāngwèizhīzhěyòng 。”
  suì西zhìyáng , jiànyánzhòngyuē :“ qiánsuǒzhòngzizhě , qīnzài 。 jīnqīnxìng , zhòngzisuǒbàochóuzhěwèishéi ?” yánzhòngzigàoyuē :“ chénzhīchóuhánxiāngkuǐ 。 kuǐyòuhánjūnzhī , zōngshèng , bīngwèishè , chén使shǐrénzhī , zhōngnéngjiù 。 jīnxiàxìngér , qǐngchēzhuàngshì , wéi 。” zhèngyuē :“ hánwèi , zhōngjiānyuǎn , jīnshārénzhīxiàng , xiāngyòuguójūnzhīqīn , shìduōrén 。 duōrénnéngshēngshī , shēngshīxiè , xièhánguóérzhòngziwéichóu , dàizāi !” suìxièchērén ,  , xíngzhàngjiànzhìhán 。
  hánshìyǒudōngmèngzhīhuì , hánwángxiāngjiēzàiyān , chíbīngérwèizhěshènzhòng 。 nièzhèngzhí , shàngjiēhánkuǐ 。 hánkuǐzǒuérbàoāihóu , nièzhèngzhī , jiānzhōngāihóu , zuǒyòuluàn 。 nièzhèng , suǒshāzhěshùshírén 。 yīnmiànjuéyǎn , chūcháng , suì 。 hánnièzhèngshīshì , xiàngòuzhīqiānjīn 。 jiǔzhīzhīshéizi 。
  zhèngwénzhī , yuē :“ zhìxián , àiqièzhī , mièzhīmíng , fēi 。” nǎizhīhán 。 shìzhīyuē :“ yǒngzāi ! jīnzhīlóng 。 shìbēn 、 érgāochéngjīng 。 jīnérmíng ,  , xiōngyǒu , wèi 。 àishēnyángzhīmíng , rěn 。” nǎibàoshīérzhīyuē :“ zhǐshēnjǐngnièzhèng 。” shāshīxià 。
  jìn 、 chǔ 、  、 wèiwénzhīyuē :“ fēizhèngzhīnéng , nǎizhě , liè 。” nièzhèngzhīsuǒmíngshīhòushìzhě , hǎizhīzhū , yángmíng 。

战国策·韩傀相韩拼音版

 《 hán kuǐ xiāng hán 》
  hán kuǐ xiāng hán , yán suì zhòng yú jūn , èr rén xiāng hài yě 。 yán suì zhèng yì zhí zhǐ , jǔ hán kuǐ zhī guò 。 hán kuǐ yǐ zhī chì zhī yú cháo 。 yán suì bá jiàn qū zhī , yǐ jiù jiě 。 yú shì yán suì jù zhū , wáng qù yóu , qiú rén kě yǐ bào hán kuǐ zhě 。
  zhì qí , qí rén huò yán :“ zhǐ shēn jǐng lǐ niè zhèng , yǒng gǎn shì yě , bì chóu yǐn yú tú zhě zhī jiān 。” yán suì yīn jiāo yú niè zhèng , yǐ yì hòu zhī 。 niè zhèng wèn yuē :“ zǐ yù ān yòng wǒ hū ?” yán suì yuē :“ wú de wéi yì zhī rì qiǎn , shì jīn báo , xī gǎn yǒu qǐng ?” yú shì yán suì nǎi jù jiǔ , shāng niè zhèng mǔ qián 。 zhòng zi fèng huáng jīn bǎi yì , qián wéi niè zhèng mǔ shòu 。 niè zhèng jīng , yù guài qí hòu , gù xiè yán zhòng zi 。 zhòng zi gù jìn , ér niè zhèng xiè yuē :“ chén yǒu lǎo mǔ , jiā pín , kè yóu yǐ wéi gǒu tú , kě dàn xī de gān cuì yǐ yǎng qīn 。 qīn gòng yǎng bèi , yì bù gǎn dāng zhòng zi zhī cì 。” yán zhòng zi pì rén , yīn wèi niè zhèng yǔ yuē :“ chén yǒu chóu , ér xíng yóu zhū hóu zhòng yǐ 。 rán zhì qí , wén zú xià yì shèn gāo , gù zhí jìn bǎi jīn zhě , tè yǐ wéi fū rén cū lì zhī fèi , yǐ jiāo zú xià zhī huān , qǐ gǎn yǐ yǒu qiú yé ?” niè zhèng yuē :“ chén suǒ yǐ jiàng zhì rǔ shēn , jū shì jǐng zhě , tú xìng ér yǎng lǎo mǔ 。 lǎo mǔ zài , zhèng shēn wèi gǎn yǐ xǔ rén yě 。” yán zhòng zi gù ràng , niè zhèng jìng bù kěn shòu 。 rán zhòng zi zú bèi bīn zhǔ zhī lǐ ér qù 。
  jiǔ zhī , niè zhèng mǔ sǐ , jì zàng , chú fú 。 niè zhèng yuē :“ jiē hū ! zhèng nǎi shì jǐng zhī rén , gǔ dāo yǐ tú , ér yán zhòng zi nǎi zhū hóu qīng xiāng yě , bù yuǎn qiān lǐ , wǎng chē qí ér jiāo chén , chén zhī suǒ yǐ dài zhī zhì qiǎn xiān yǐ , wèi yǒu dà gōng kě yǐ chēng zhě , ér yán zhòng zi jǔ bǎi jīn wéi qīn shòu , wǒ suī bù shòu , rán shì shēn zhī zhèng yě 。 fū xián zhě yǐ gǎn fèn yá zì zhī yì , ér qīn xìn qióng pì zhī rén , ér zhèng dú ān kě hēi rán ér zhǐ hū ? qiě qián rì yào zhèng , zhèng tú yǐ lǎo mǔ 。 lǎo mǔ jīn yǐ tiān nián zhōng , zhèng jiāng wèi zhī yǐ zhě yòng 。”
  suì xī zhì pú yáng , jiàn yán zhòng zǐ yuē :“ qián suǒ yǐ bù xǔ zhòng zi zhě , tú yǐ qīn zài 。 jīn qīn bù xìng , zhòng zi suǒ yù bào chóu zhě wèi shéi ?” yán zhòng zi jù gào yuē :“ chén zhī chóu hán xiāng kuǐ 。 kuǐ yòu hán jūn zhī jì fù yě , zōng zú shèng , bīng wèi shè , chén shǐ rén cì zhī , zhōng mò néng jiù 。 jīn zú xià xìng ér bù qì , qǐng yì jù chē qí zhuàng shì , yǐ wéi yǔ yì 。” zhèng yuē :“ hán yǔ wèi , zhōng jiān bù yuǎn , jīn shā rén zhī xiàng , xiāng yòu guó jūn zhī qīn , cǐ qí shì bù kě yǐ duō rén 。 duō rén bù néng wú shēng dé shī , shēng dé shī zé yǔ xiè , yǔ xiè zé hán jǔ guó ér yǔ zhòng zi wéi chóu yě , qǐ bù dài zāi !” suì xiè chē qí rén tú , cí , dú xíng zhàng jiàn zhì hán 。
  hán shì yǒu dōng mèng zhī huì , hán wáng jí xiāng jiē zài yān , chí bīng jǐ ér wèi zhě shèn zhòng 。 niè zhèng zhí rù , shàng jiē cì hán kuǐ 。 hán kuǐ zǒu ér bào āi hóu , niè zhèng cì zhī , jiān zhōng āi hóu , zuǒ yòu dà luàn 。 niè zhèng dà hū , suǒ shā zhě shù shí rén 。 yīn zì pí miàn jué yǎn , zì tú chū cháng , suì yǐ sǐ 。 hán qǔ niè zhèng shī yú shì , xiàn gòu zhī qiān jīn 。 jiǔ zhī mò zhī shéi zi 。
  zhèng zǐ wén zhī , yuē :“ dì zhì xián , bù kě ài qiè zhī qū , miè wú dì zhī míng , fēi dì yì yě 。” nǎi zhī hán 。 shì zhī yuē :“ yǒng zāi ! qì jīn zhī lóng 。 shì qí yì bēn 、 yù ér gāo chéng jīng yǐ 。 jīn sǐ ér wú míng , fù mǔ jì mò yǐ , xiōng dì wú yǒu , cǐ wèi wǒ gù yě 。 fū ài shēn bù yáng dì zhī míng , wú bù rěn yě 。” nǎi bào shī ér kū zhī yuē :“ cǐ wú dì zhǐ shēn jǐng lǐ niè zhèng yě 。” yì zì shā yú shī xià 。
  jìn 、 chǔ 、 qí 、 wèi wén zhī yuē :“ fēi dú zhèng zhī néng , nǎi qí zǐ zhě , yì liè nǚ yě 。” niè zhèng zhī suǒ yǐ míng shī yú hòu shì zhě , qí zǐ bù bì zū hǎi zhī zhū , yǐ yáng qí míng yě 。

 为您推荐:战国策·韩二·韩傀相韩文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签