战国策·或谓韩公仲拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 23:04:18

  文言文之家为您整理战国策·或谓韩公仲拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·或谓韩公仲注音版

  《 huòwèihángōngzhòng 》
   huòwèihángōngzhòngyuē :“ luánzizhīxiāngzhě , wéizhīzhīér ; hàizhīxiāngzhě , wéizhìzhězhīzhīér 。 jīngōngguó , hàizhīxiāng , zhèngluánzizhīxiāng 。 dàowéizhī , zhǔzūnérshēnān ; dào , zhǔbēiérshēnwēi。 jīnqín 、 wèizhīchéng , érfēigōngshìshùzhī , hánmóu 。 ruòhánsuíwèishànqín , shìwéiwèicóng , hánqīng , zhǔbēi 。 qínshànhán , jiāngzhìsuǒàixìnzhě , lìngyòngshìhánwánzhī , shìgōngwēi 。 jīngōngānchéngjūnwéiqín 、 wèizhī , chéngwéi , chéngwéi 。 qín 、 wèizhīchéng , érgōngshìshùzhī , shìhánwéiqín 、 wèizhīmén , shìhánzhòngérzhǔzūn 。 ānchéngjūndōngzhòngwèi , ér西guìqín , cāoyòuérwéigōngqín 、 wèizhīzhǔ , lièérwéizhūhóu , gōngzhīshì 。 ruòānhán 、 wèiérzhōngshēnxiàng , gōngzhīxià , zhǔzūnérshēnān 。 qín 、 wèizhōngxiāngtīngzhě 。 dewèi , shànhánsāiwèi ; wèitīngqín , shànhánbèiqín , shìgōngér 。 qín 、 wèi , liǎngguógōng ; , liǎngguózhēngshìgōng 。 suǒwèichéngwéi , chéngwéizhě 。 yuàngōngzhī 。”

战国策·或谓韩公仲拼音版

  《 huò wèi hán gōng zhòng 》
   huò wèi hán gōng zhòng yuē :“ fū luán zi zhī xiāng sì zhě , wéi qí mǔ zhī zhī ér yǐ ; lì hài zhī xiāng sì zhě , wéi zhì zhě zhī zhī ér yǐ 。 jīn gōng guó , qí lì hài zhī xiāng sì , zhèng rú luán zi zhī xiāng sì yě 。 dé yǐ qí dào wéi zhī , zé zhǔ zūn ér shēn ān ; bù dé qí dào , zé zhǔ bēi ér shēn wēi 。 jīn qín 、 wèi zhī hé chéng , ér fēi gōng shì shù zhī , zé hán bì móu yǐ 。 ruò hán suí wèi yǐ shàn qín , shì wéi wèi cóng yě , zé hán qīng yǐ , zhǔ bēi yǐ 。 qín yǐ shàn hán , bì jiāng yù zhì qí suǒ ài xìn zhě , lìng yòng shì yú hán yǐ wán zhī , shì gōng wēi yǐ 。 jīn gōng yǔ ān chéng jūn wéi qín 、 wèi zhī hé , chéng gù wéi fú , bù chéng yì wéi fú 。 qín 、 wèi zhī hé chéng , ér gōng shì shù zhī , shì hán wéi qín 、 wèi zhī mén hù yě , shì hán zhòng ér zhǔ zūn yǐ 。 ān chéng jūn dōng zhòng yú wèi , ér xī guì yú qín , cāo yòu qì ér wéi gōng zé dé yú qín 、 wèi zhī zhǔ , liè dì ér wéi zhū hóu , gōng zhī shì yě 。 ruò fú ān hán 、 wèi ér zhōng shēn xiàng , gōng zhī xià fú , cǐ zhǔ zūn ér shēn ān yǐ 。 qín 、 wèi bù zhōng xiāng tīng zhě yě 。 qí nù yú bù de wèi , bì yù shàn hán yǐ sāi wèi ; wèi bù tīng qín , bì wù shàn hán yǐ bèi qín , shì gōng zé bù ér gē yě 。 qín 、 wèi hé , zé liǎng guó dé gōng ; bù hé , zé liǎng guó zhēng shì gōng 。 suǒ wèi chéng wéi fú , bù chéng yì wéi fú zhě yě 。 yuàn gōng zhī wú yí yě 。”

  为您推荐:战国策·韩三·或谓韩公仲文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签