战国策·或谓公仲拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-12 23:07:42
  文言文之家为您整理战国策·或谓公仲拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·或谓公仲注音版

  《 huòwèigōngzhòng 》
   huòwèigōngzhòngyuē :“ jīnyǒuérzhōngzhǔ , 便biànguó , shēn , yuàngōngzhīxíngzhī 。 jīntiānxiàsànérshìqín , hánzuìqīng ; tiānxiàérqín , hánzuìruò ; zhīxiāng , hánzuìxiānruò 。 jūnguóchángmínzhīhuàn 。 jīngōnghánxiānqín , tiānxiàsuízhī , shìhántiānxiàshìqín , qínzhīhánhòu 。 hántiānxiàcháoqín , érhòuyān , gōngxíngzhī , shìzhǔzhìzhōng 。 tiānxiàqín , qínlìngértīng , qínbīngzhū 。 qínjiǔtiānxiàjiéyuàngòunán , érbīngjué , hánshìmíndàimén , gōngxíngzhī , shìguó , 便biàn 。 zhě , zhōujiǎo西zhōushànqín , érfēnggěngyáng ; zhōudōngzhōushànqín , érfēngpíngyuán 。 jīngōnghánshànqín , hánzhīzhòngliǎngzhōu , érqínzhīzhēng , wànzhōuzhīshí 。 jīngōnghánwéitiānxiàxiānqín , qíngōngwéizhūhóu , míngshìtiānxià , gōngxíngzhī , shìshēn 。 yuàngōngzhījiā 。”

战国策·或谓公仲拼音版

  《 huò wèi gōng zhòng 》
   huò wèi gōng zhòng yuē :“ jīn yǒu yī jǔ ér kě yǐ zhōng yú zhǔ , biàn yú guó , lì yú shēn , yuàn gōng zhī xíng zhī yě 。 jīn tiān xià sàn ér shì qín , zé hán zuì qīng yǐ ; tiān xià hé ér lí qín , zé hán zuì ruò yǐ ; hé lí zhī xiāng xù , zé hán zuì xiān ruò yǐ 。 cǐ jūn guó cháng mín zhī dà huàn yě 。 jīn gōng yǐ hán xiān hé yú qín , tiān xià suí zhī , shì hán yǐ tiān xià shì qín , qín zhī dé hán yě hòu yǐ 。 hán yǔ tiān xià cháo qín , ér dú hòu qǔ dé yān , gōng xíng zhī jì , shì qí yú zhǔ yě zhì zhōng yǐ 。 tiān xià bù hé qín , qín lìng ér bù tīng , qín bì qǐ bīng yǐ zhū bù fú 。 qín jiǔ yǔ tiān xià jié yuàn gòu nán , ér bīng bù jué , hán xī shì mín yǐ dài qí mén , gōng xíng zhī jì , shì qí yú guó yě , dà biàn yě 。 xī zhě , zhōu jiǎo yǐ xī zhōu shàn yú qín , ér fēng yú gěng yáng ; zhōu qǐ yǐ dōng zhōu shàn yú qín , ér fēng yú píng yuán 。 jīn gōng yǐ hán shàn qín , hán zhī zhòng yú liǎng zhōu yě wú jì , ér qín zhī zhēng jī yě , wàn yú zhōu zhī shí 。 jīn gōng yǐ hán wéi tiān xià xiān hé yú qín , qín bì yǐ gōng wéi zhū hóu , yǐ míng shì tiān xià , gōng xíng zhī jì , shì qí yú shēn dà lì yě 。 yuàn gōng zhī jiā wù yě 。”

  为您推荐:战国策·韩三·或谓公仲文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签