战国策·韩人攻宋拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 12:25:36

  文言文之家为您整理战国策·韩人攻宋拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·韩人攻宋注音版

  《 hánréngōngsòng 》
   hánréngōngsòng , qínwángyuē :“ àisòng , xīnchéng 、 yángjìntóng 。 hánmínjiāo , érgōngshènsuǒài ,  ?” qínwéihánshuōqínwángyuē :“ hánmínzhīgōngsòng , suǒwéiwáng 。 hánzhīqiáng , zhīsòng , chǔ 、 wèikǒng 。 kǒng , 西miànshìqín 。 wángzhébīng , shārén , shìérān , hánmínzhīsuǒdǎoqín 。” qínwángyuē :“ huànhánzhīnánzhī , cónghéng , shuō ?” duìyuē :“ tiānxiàlìnghánzhī 。 hángōngsòng , 西miànshìqín , wànchéng ; 西shìqín , sòngān 。 zhōngguóbáitóuyóuáozhīshì , jiēzhìqín 、 hánzhījiāo 。 shìjiéyǐn西chízhě , wèiyǒurényánshànhánzhě ; shìjiéyǐndōngchízhě , wèiyǒurényánshànqínzhě 。 jiēhán 、 qínzhīzhě ? jìn 、 chǔzhìérhán 、 qín 。 jìn 、 chǔ , hán 、 qín ; hán 、 qín , jìn 、 chǔ 。 qǐngjuéshì 。” qínwángyuē :“ shàn ”。

战国策·韩人攻宋拼音版

  《 hán rén gōng sòng 》
   hán rén gōng sòng , qín wáng dà nù yuē :“ wú ài sòng , yǔ xīn chéng 、 yáng jìn tóng yě 。 hán mín yǔ wǒ jiāo , ér gōng wǒ shèn suǒ ài , hé yě ?” sū qín wéi hán shuō qín wáng yuē :“ hán mín zhī gōng sòng , suǒ yǐ wéi wáng yě 。 yǐ hán zhī qiáng , fǔ zhī yǐ sòng , chǔ 、 wèi bì kǒng 。 kǒng , bì xī miàn shì qín 。 wáng bù zhé yī bīng , bù shā yī rén , wú shì ér gē ān yì , cǐ hán mín zhī suǒ yǐ dǎo yú qín yě 。” qín wáng yuē :“ wú gù huàn hán zhī nán zhī , yī cóng yī héng , cǐ qí shuō hé yě ?” duì yuē :“ tiān xià gù lìng hán kě zhī yě 。 hán gù yǐ gōng sòng yǐ , qí xī miàn shì qín , yǐ wàn chéng zì fǔ ; bù xī shì qín , zé sòng dì bù ān yǐ 。 zhōng guó bái tóu yóu áo zhī shì , jiē jī zhì yù lí qín 、 hán zhī jiāo 。 fú shì jié yǐn xī chí zhě , wèi yǒu yī rén yán shàn hán zhě yě ; fú shì jié yǐn dōng chí zhě , wèi yǒu yī rén yán shàn qín zhě yě 。 jiē bù yù hán 、 qín zhī hé zhě hé yě ? zé jìn 、 chǔ zhì ér hán 、 qín yú yě 。 jìn 、 chǔ hé , bì sì hán 、 qín ; hán 、 qín hé , bì tú jìn 、 chǔ 。 qǐng yǐ jué shì 。” qín wáng yuē :“ shàn ”。

  为您推荐:战国策·韩三·韩人攻宋文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签