战国策·谓郑王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 12:30:26

  文言文之家为您整理战国策·谓郑王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·谓郑王注音版

  《 wèizhèngwáng 》
   wèizhèngwángyuē :“ zhāohóu , shìzhīmíngjūn ; shēnhài , shìzhīxiánshì 。 hánwèimóuzhīguó , shēnhàizhāohóuzhíguīérjiànliángjūn , fēihǎobēiérèzūn , fēiguòérshī 。 shēnhàizhīshì , yuē :‘ zhíguīwèi , wèijūnzhìhán , wàitiānxià , shìwèi 。 zhūhóuèwèishìhán , shìmiǎnrénzhīxià , érxìnwànrénzhīshàng 。 ruòwèizhībīng , érzhònghánzhīquán , cháowèi 。’ zhāohóutīngérxíngzhī , míngjūn ; shēnhàishìéryánzhī , zhōngchén 。 jīnzhīhánruòshǐzhīhán , érjīnzhīqínqiángshǐzhīqín 。 jīnqínyǒuliángjūnzhīxīn , érwángzhūchénshìwéizūnqíndìnghánzhě , chénqièwéiwángzhīmíngwéizhāohóu , érwángzhīzhūchénzhōngshēnhài 。
  “ zhě , gōngshènghányuánér西zhōu , jìnwéngōngshèngchéngérdìngtiānxià , shèngzūnlìng , chénggōngmíngtiānxià 。 jīnqínshùshìqiáng , shèngqiānshù , xiǎoshèngbǎishù , zhīwáng , xiǎozhī , míngzūnsuǒ , zhìlìngsuǒxíng , ránérchūnqiūyòngbīngzhě , fēiqiúzhǔzūnchéngmíngtiānxià 。 xiānwángzhīgōng , yǒuwéimíngzhě , yǒuwéishízhě 。 wèimíngzhěgōngxīn , wèishízhěgōngxíng 。 zhěyuèzhàn , yuèrénbài , bǎokuàizhīshàng 。 rénrényuèérzhī 。 yuèwáng使shǐdàizhǒngxíngchéng , qǐngnánwéichén , wéiqiè , shēnzhíqínérsuízhū 。 rénguǒtīng , chéngérméng , gōngxīnzhě 。 hòuyuèzhàn , rénbài , qǐngnánwéichén, wéiqiè , fǎnyuèshìzhīshìyuè 。 yuèréntīng , suìcánguóérqínchāi , gōngxíngzhě 。 jīnjiānggōngxīn , 使shǐ ; gōngxíng , 使shǐyuè 。 gōngxíngyuè , érgōngxīn , érjūnchén 、 shàngxià 、 shǎocháng 、 guìjiàn , wáng , chénqièwéiyóuzhījǐngzhōngérwèiyuē :‘ jiāngwèiěrqiúhuǒ 。’
  “ dōngmèngzhīhuì , nièzhèng 、 yángjiānxiāngjiānjūn 。 āihóuérzhī , wéizhèngjūn 。 hánshìzhīzhòngtīnglìngzhě , wéizhīxiān 。 shìāihóuwéijūn , érzhōngshēnxiāngyān 。 érhánshìzhīzūn , yóuzūnāihóu 。 jīnzhèngjūnérwéi , suīzhōngshēnxiāngzhīyān , ránérwéiyúnzhě , wèiguòmóuzāi ? huángōngjiǔzhūhóu , wèichángzhōuxiāngwángzhīmìng 。 ránsuīzūnxiāngwáng , huángōngdìng 。 jiǔzhīzūnhuángōng , yóuzūnxiāngwáng 。 jīntiānérwéi , suīwéihuángōngwéiyúnzhě , wèiguòmóuérzhīzūnzāi ! hánshìzhīshìshùshíwàn , jiēdàiāihóuwéijūn , érxiāngyānzhě ,  ; zhūhóuzhījūn , rènshìzhōushì , érhuángōngzhě ,  。 jīnqiángguójiāngyǒuwángzhīmén , érguóxiānzhě , huángōng 、 zhīlèi 。 wèishànmóuzāi ? xiānqiángguózhī , qiángguónéngwáng , wéizhī ; qiángguónéngwáng , bīng , 使shǐzhī 。 ránqiángguóshìchéng , ér ; qiángguózhīshìchéng , yóuzhīhòu 。 jīnqiángguó , qiángguózhīshìchéngyǒu , chénghuàn , ránxiānqiángguózhě , shèngrénzhī 。”

战国策·谓郑王拼音版

  《 wèi zhèng wáng 》
   wèi zhèng wáng yuē :“ zhāo lí hóu , yī shì zhī míng jūn yě ; shēn bù hài , yī shì zhī xián shì yě 。 hán yǔ wèi dí móu zhī guó yě , shēn bù hài yǔ zhāo lí hóu zhí guī ér jiàn liáng jūn , fēi hǎo bēi ér è zūn yě , fēi lǜ guò ér yì shī yě 。 shēn bù hài zhī jì shì , yuē :‘ wǒ zhí guī yú wèi , wèi jūn bì dé zhì yú hán , bì wài mí yú tiān xià yǐ , shì wèi bì yǐ 。 zhū hóu è wèi bì shì hán , shì wǒ miǎn yú yī rén zhī xià , ér xìn yú wàn rén zhī shàng yě 。 fū ruò wèi zhī bīng , ér zhòng hán zhī quán , mò rú cháo wèi 。’ zhāo lí hóu tīng ér xíng zhī , míng jūn yě ; shēn bù hài lǜ shì ér yán zhī , zhōng chén yě 。 jīn zhī hán ruò yú shǐ zhī hán , ér jīn zhī qín qiáng yú shǐ zhī qín 。 jīn qín yǒu liáng jūn zhī xīn yǐ , ér wáng yǔ zhū chén bù shì wéi zūn qín yǐ dìng hán zhě , chén qiè yǐ wéi wáng zhī míng wéi bù rú zhāo lí hóu , ér wáng zhī zhū chén zhōng mò rú shēn bù hài yě 。
  “ xī zhě , mù gōng yī shèng yú hán yuán ér bà xī zhōu , jìn wén gōng yī shèng yú chéng pú ér dìng tiān xià , cǐ yǐ yī shèng lì zūn lìng , chéng gōng míng yú tiān xià 。 jīn qín shù shì qiáng yǐ , dà shèng yǐ qiān shù , xiǎo shèng yǐ bǎi shù , dà zhī bù wáng , xiǎo zhī bù bà , míng zūn wú suǒ lì , zhì lìng wú suǒ xíng , rán ér chūn qiū yòng bīng zhě , fēi yǐ qiú zhǔ zūn chéng míng yú tiān xià yě 。 xī xiān wáng zhī gōng , yǒu wéi míng zhě , yǒu wéi shí zhě 。 wèi míng zhě gōng qí xīn , wèi shí zhě gōng qí xíng 。 xī zhě wú yǔ yuè zhàn , yuè rén dà bài , bǎo yú kuài jī zhī shàng 。 wú rén rén yuè ér hù fǔ zhī 。 yuè wáng shǐ dài fū zhǒng xíng chéng yú wú , qǐng nán wéi chén , nǚ wéi qiè , shēn zhí qín ér suí zhū yù 。 wú rén guǒ tīng qí cí , yǔ chéng ér bù méng , cǐ gōng qí xīn zhě yě 。 qí hòu yuè yǔ wú zhàn , wú rén dà bài , yì qǐng nán wéi chén , nǚ wéi qiè , fǎn yǐ yuè shì wú zhī lǐ shì yuè 。 yuè rén bù tīng yě , suì cán wú guó ér qín fū chāi , cǐ gōng qí xíng zhě yě 。 jīn jiāng gōng qí xīn hū , yí shǐ rú wú ; gōng qí xíng hū , yí shǐ rú yuè 。 fū gōng xíng bù rú yuè , ér gōng xīn bù rú wú , ér jūn chén 、 shàng xià 、 shǎo cháng 、 guì jiàn , bì hū bà wáng , chén qiè yǐ wéi yóu zhī jǐng zhōng ér wèi yuē :‘ wǒ jiāng wèi ěr qiú huǒ yě 。’
  “ dōng mèng zhī huì , niè zhèng 、 yáng jiān cì xiāng jiān jūn 。 xǔ yì cù āi hóu ér yì zhī , lì yǐ wéi zhèng jūn 。 hán shì zhī zhòng wú bù tīng lìng zhě , zé xǔ yì wéi zhī xiān yě 。 shì gù āi hóu wéi jūn , ér xǔ yì zhōng shēn xiāng yān 。 ér hán shì zhī zūn xǔ yì yě , yóu qí zūn āi hóu yě 。 jīn rì zhèng jūn bù kě dé ér wéi yě , suī zhōng shēn xiāng zhī yān , rán ér wú fú wéi yún zhě , qǐ bù wèi guò móu zāi ? xī qí huán gōng jiǔ hé zhū hóu , wèi cháng bù yǐ zhōu xiāng wáng zhī mìng 。 rán zé suī zūn xiāng wáng , huán gōng yì dìng bà yǐ 。 jiǔ hé zhī zūn huán gōng yě , yóu qí zūn xiāng wáng yě 。 jīn rì tiān zǐ bù kě dé ér wéi yě , suī wéi huán gōng wú fú wéi yún zhě , qǐ bù wèi guò móu ér bù zhī zūn zāi ! hán shì zhī shì shù shí wàn , jiē dài āi hóu yǐ wéi jūn , ér xǔ yì dú qǔ xiāng yān zhě , wú tā ; zhū hóu zhī jūn , wú bù rèn shì yú zhōu shì yě , ér huán gōng dú qǔ bà zhě , yì wú tā yě 。 jīn qiáng guó jiāng yǒu dì wáng zhī mén , ér yǐ guó xiān zhě , cǐ huán gōng 、 xǔ yì zhī lèi yě 。 qǐ kě bù wèi shàn móu zāi ? fū xiān yǔ qiáng guó zhī lì , qiáng guó néng wáng , zé wǒ bì wéi zhī bà ; qiáng guó bù néng wáng , zé kě yǐ pì qí bīng , shǐ zhī wú fá wǒ 。 rán zé qiáng guó shì chéng , zé wǒ lì dì ér bà ; qiáng guó zhī shì bù chéng , yóu zhī hòu dé wǒ yě 。 jīn yǔ qiáng guó , qiáng guó zhī shì chéng zé yǒu fú , bù chéng zé wú huàn , rán zé xiān yǔ qiáng guó zhě , shèng rén zhī jì yě 。”

  为您推荐:战国策·韩三·谓郑王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签