战国策·秦大国拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 12:33:58

  文言文之家为您整理战国策·秦大国拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦大国注音版

  《 qínguó 》
   qín , guó 。 hán , xiǎoguó 。 hánshènshūqín 。 ránérjiànqīnqín , zhī , fēijīn , màiměirén 。 měirénzhījiǎguì , zhūhóunéngmǎi , qínmǎizhīsāngānjīn 。 hányīnjīnshìqín , qínfǎndejīnhánzhīměirén 。 hánzhīměirényīnyánqínyuē :“ hánshènshūqín 。” cóngshìguānzhī , hánwángměirénjīn , shūqínnǎishǐmíng 。 yǒushuōhánzhěyuē :“ zhǐyínyòng , shìwéijīnshìqín , shìjīnxíng , érhánzhīshūqínmíng 。 měirénzhīnèihángzhě , shànwéizhě , jiànnèiháng 。”

战国策·秦大国拼音版

  《 qín dà guó 》
   qín , dà guó yě 。 hán , xiǎo guó yě 。 hán shèn shū qín 。 rán ér jiàn qīn qín , jì zhī , fēi jīn wú yǐ yě , gù mài měi rén 。 měi rén zhī jiǎ guì , zhū hóu bù néng mǎi , gù qín mǎi zhī sān gān jīn 。 hán yīn yǐ qí jīn shì qín , qín fǎn de qí jīn yǔ hán zhī měi rén 。 hán zhī měi rén yīn yán yú qín yuē :“ hán shèn shū qín 。” cóng shì guān zhī , hán wáng měi rén yǔ jīn , qí shū qín nǎi shǐ yì míng 。 gù kè yǒu shuō hán zhě yuē :“ bù rú zhǐ yín yòng , yǐ shì wéi jīn yǐ shì qín , shì jīn bì xíng , ér hán zhī shū qín bù míng 。 měi rén zhī nèi háng zhě yě , gù shàn wéi jì zhě , bù jiàn nèi háng 。”

  为您推荐:战国策·韩三·秦大国文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签