战国策·张丑之合齐楚讲于魏拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 12:35:51

  文言文之家为您整理战国策·张丑之合齐楚讲于魏拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张丑之合齐楚讲于魏注音版

  《 zhāngchǒuzhīchǔjiǎngwèi 》
   zhāngchǒuzhī 、 chǔjiǎngwèi , wèihángōngzhòngyuē :“ jīngōnggōngwèizhīyùn , wèi ,  、 chǔ , gōnggōng 。 wèihuǎnzhàn 。 zhànshèng , gōngyùnérzhī 。 zhànshèng , wèiqiěnèizhī 。” gōngzhòngyuē :“ nuò 。” zhāngchǒuyīnwèi 、 chǔyuē :“ hánwèi 。 wéirán , gàiguāngōngzhòngzhīgōng 。” gōngzhònggōng ,  、 chǔkǒng , yīnjiǎngwèi , érgàohán 。

战国策·张丑之合齐楚讲于魏拼音版

  《 zhāng chǒu zhī hé qí chǔ jiǎng yú wèi 》
   zhāng chǒu zhī hé qí 、 chǔ jiǎng yú wèi yě , wèi hán gōng zhòng yuē :“ jīn gōng jí gōng wèi zhī yùn , wèi jí , zé bì yǐ dì hé yú qí 、 chǔ , gù gōng bù rú wù gōng yě 。 wèi huǎn zé bì zhàn 。 zhàn shèng , gōng yùn ér qǔ zhī yì yǐ 。 zhàn bù shèng , zé wèi qiě nèi zhī 。” gōng zhòng yuē :“ nuò 。” zhāng chǒu yīn wèi qí 、 chǔ yuē :“ hán yǐ yǔ wèi yǐ 。 yǐ wéi bù rán , zé gài guān gōng zhòng zhī gōng yě 。” gōng zhòng bù gōng , qí 、 chǔ kǒng , yīn jiǎng yú wèi , ér bù gào hán 。

  为您推荐:战国策·韩三·张丑之合齐楚讲于魏文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签