战国策·公仲使韩珉之秦求武隧拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 12:39:28

  文言文之家为您整理战国策·公仲使韩珉之秦求武隧拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·公仲使韩珉之秦求武隧注音版

  《 gōngzhòng使shǐhánmínzhīqínqiúsuì 》
   gōngzhòng使shǐhánmínzhīqínqiúsuì , érkǒngchǔzhī 。 tángwèigōngzhòngyuē :“ hánzhīshìqín , qiěqiúsuì , fēizhīsuǒzēng 。 hánsuì , xíngnǎishànchǔ 。 chényuànyǒuyán , érgǎnwéichǔ 。 jīnhánzhīxiōngdezhòngzhěxiàng 。 hánnéng , shìshànchǔ 。 wángyuē :‘ guóhánmínérxiāngzhī ? xiōngèmín , mínguóbǎochǔ 。” gōngzhòngshuō 。 shìtángzhūgōng , ér使shǐzhīzhǔhán 、 chǔzhīshì 。

战国策·公仲使韩珉之秦求武隧拼音版

  《 gōng zhòng shǐ hán mín zhī qín qiú wǔ suì 》
   gōng zhòng shǐ hán mín zhī qín qiú wǔ suì , ér kǒng chǔ zhī nù yě 。 táng kè wèi gōng zhòng yuē :“ hán zhī shì qín yě , qiě yǐ qiú wǔ suì yě , fēi bì yì zhī suǒ zēng yě 。 hán yǐ dé wǔ suì , qí xíng nǎi kě yǐ shàn chǔ 。 chén yuàn yǒu yán , ér bù gǎn wéi chǔ jì 。 jīn hán zhī fù xiōng de zhòng zhě wú xiàng 。 hán bù néng dú lì , shì bì bù shàn chǔ 。 wáng yuē :‘ wú yù yǐ guó fǔ hán mín ér xiāng zhī kě hū ? fù xiōng è mín , mín bì yǐ guó bǎo chǔ 。” gōng zhòng shuō 。 shì táng kè yú zhū gōng , ér shǐ zhī zhǔ hán 、 chǔ zhī shì 。

  为您推荐:战国策·韩三·公仲使韩珉之秦求武隧文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签