战国策·韩珉相齐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 19:42:58

  文言文之家为您整理战国策·韩珉相齐拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·韩珉相齐注音版

  《 hánmínxiāng 》
   hánmínxiāng , lìngzhúgōngchóushù , zhōuzhīliúchéngyángjūn 。 wèihánmínyuē :“ gōngèrrénzhěwéixiánrén , suǒzhīguó , yīnyòngzhī ? chùxiǎoguó 。  ? chéngyángjūnwéiqínhán , gōngchóushù , chǔwángshànzhī 。 jīngōngyīnzhúzhī , èrrénzhěqín 、 chǔ , wéigōnghuàn 。 qiěmínggōngzhīshàntiānxià 。 tiānxiàzhīshàngōngzhě , yǒuqiúzhě , qiěshōuzhī , línérshìgōng 。”

战国策·韩珉相齐拼音版

  《 hán mín xiāng qí 》
   hán mín xiāng qí , lìng lì zhú gōng chóu shù , dà nù yú zhōu zhī liú chéng yáng jūn yě 。 wèi hán mín yuē :“ gōng yǐ èr rén zhě wéi xián rén yě , suǒ rù zhī guó , yīn yòng zhī hū ? zé bù rú qí chù xiǎo guó 。 hé yě ? chéng yáng jūn wéi qín qù hán , gōng chóu shù , chǔ wáng shàn zhī 。 jīn gōng yīn zhú zhī , èr rén zhě bì rù qín 、 chǔ , bì wéi gōng huàn 。 qiě míng gōng zhī bù shàn yú tiān xià 。 tiān xià zhī bù shàn gōng zhě , yǔ yù yǒu qiú yú qí zhě , qiě shōu zhī , yǐ lín qí ér shì gōng 。”

  为您推荐:战国策·韩三·韩珉相齐文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签