战国策·或谓山阳君拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 19:43:13

  文言文之家为您整理战国策·或谓山阳君拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·或谓山阳君注音版

  《 huòwèishānyángjūn 》
   huòwèishānyángjūnyuē :“ qínfēngjūnshānyáng , fēngjūn 。  、 qínfēizhònghánxiánjūnzhīxíng 。 jīnchǔgōng , shàngjiāo , jūn , shì 、 qínzhīwēiérqīnghán 。” shānyángjūnyīn使shǐzhīchǔ 。

战国策·或谓山阳君拼音版

  《 huò wèi shān yáng jūn 》
   huò wèi shān yáng jūn yuē :“ qín fēng jūn yǐ shān yáng , qí fēng jūn yǐ jǔ 。 qí 、 qín fēi zhòng hán zé xián jūn zhī xíng yě 。 jīn chǔ gōng qí qǔ jǔ , shàng jí bù jiāo qí , cì fú nà yú jūn , shì jí qí 、 qín zhī wēi ér qīng hán yě 。” shān yáng jūn yīn shǐ zhī chǔ 。

  为您推荐:战国策·韩三·或谓山阳君文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签