战国策·赵魏攻华阳拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 19:45:14

  文言文之家为您整理战国策·赵魏攻华阳拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·赵魏攻华阳注音版

  《 zhàowèigōnghuáyáng 》
   zhào 、 wèigōnghuáyáng , hánqín 。 guāngàixiāngwàng , qínjiù 。 hánxiàngguówèitiánlíngyuē :“ shì , yuàngōngsuī , wèi宿xiǔzhīxíng 。” tiánlíngjiànránghóu , ránghóuyuē :“ hán ? 使shǐgōnglái ?” tiánlíngduìyuē :“ wèi 。” ránghóuyuē :“ shìwéigōngzhīwáng使shǐ ? guāngàixiāngwàng , gàoshèn , gōngyuēwèi ,  ?” tiánlíngyuē :“ hán , jiāngbiàn 。” ránghóuyuē :“ gōngjiànwáng , chénqǐnglìngbīngjiùhán 。” zhōng , bàizhào 、 wèihuáyángzhīxià 。

战国策·赵魏攻华阳拼音版

  《 zhào wèi gōng huá yáng 》
   zhào 、 wèi gōng huá yáng , hán yè jí yú qín 。 guān gài xiāng wàng , qín bù jiù 。 hán xiàng guó wèi tián líng yuē :“ shì jí , yuàn gōng suī jí , wèi yī xiǔ zhī xíng 。” tián líng jiàn ráng hóu , ráng hóu yuē :“ hán jí hū ? hé gù shǐ gōng lái ?” tián líng duì yuē :“ wèi jí yě 。” ráng hóu nù yuē :“ shì hé yǐ wéi gōng zhī wáng shǐ hū ? guān gài xiāng wàng , gào bì yì shèn jí , gōng yuē wèi jí , hé yě ?” tián líng yuē :“ bǐ hán jí , zé jiāng biàn yǐ 。” ráng hóu yuē :“ gōng wú jiàn wáng yǐ , chén qǐng lìng fā bīng jiù hán 。” bā rì zhōng , dà bài zhào 、 wèi yú huá yáng zhī xià 。

  为您推荐:战国策·韩三·赵魏攻华阳文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签