战国策·秦招楚而伐齐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 19:47:54

  文言文之家为您整理战国策·秦招楚而伐齐拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦招楚而伐齐注音版

  《 qínzhāochǔér 》
   qínzhāochǔér , lěngxiàngwèichénzhěnyuē :“ qínwángwàixiàng 。 chǔzhīzhězhī西qín , qiěchǔ 。  、 chǔ , yàn 、 zhàogǎntīng 。 guóqín , shìqióng 。” xiàngyuē :“ qínwángchéng ? xiānshōuchǔzhīzhě , chǔzhīzhěxiānchǔ , chǔqín 。 qiángqínéryǒujìn 、 chǔ , yàn 、 zhàogǎntīng , shì 。 xiàngqǐngwéigōngshuōqínwáng 。”

战国策·秦招楚而伐齐拼音版

  《 qín zhāo chǔ ér fá qí 》
   qín zhāo chǔ ér fá qí , lěng xiàng wèi chén zhěn yuē :“ qín wáng bì wài xiàng 。 chǔ zhī qí zhě zhī xī bù hé yú qín , bì qiě wù yǐ chǔ hé yú qí 。 qí 、 chǔ hé , yàn 、 zhào bù gǎn bù tīng 。 qí yǐ sì guó dí qín , shì qí bù qióng yě 。” xiàng yuē :“ qín wáng chéng bì yù fá qí hū ? bù rú xiān shōu yú chǔ zhī qí zhě , chǔ zhī qí zhě xiān wù yǐ chǔ hé yú qí , zé chǔ bì jí qín yǐ 。 yǐ qiáng qín ér yǒu jìn 、 chǔ , zé yàn 、 zhào bù gǎn bù tīng , shì qí gū yǐ 。 xiàng qǐng wéi gōng shuō qín wáng 。”

  为您推荐:战国策·韩三·秦招楚而伐齐文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签