战国策·安邑之御史死拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-13 21:27:34

  文言文之家为您整理战国策·安邑之御史死拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·安邑之御史死注音版

  《 ānzhīshǐ 》
   ānzhīshǐ , kǒngde 。 shūrénwéizhīwèiānlìngyuē :“ gōngsūnwéirénqǐngshǐwáng , wángyuē :‘ yǒu ? nánbài 。’” yīnzhìzhī 。

战国策·安邑之御史死拼音版

  《 ān yì zhī yù shǐ sǐ 》
   ān yì zhī yù shǐ sǐ , qí cì kǒng bù de yě 。 shū rén wéi zhī wèi ān lìng yuē :“ gōng sūn qí wéi rén qǐng yù shǐ yú wáng , wáng yuē :‘ bǐ gù yǒu cì hū ? wú nán bài qí fǎ 。’” yīn jù zhì zhī 。

  为您推荐:战国策·韩三·安邑之御史死文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签