战国策·苏秦将为从北说燕文侯拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 22:17:07

  文言文之家为您整理战国策·苏秦将为从北说燕文侯拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏秦将为从北说燕文侯注音版

  《 qínjiāngwèicóngběishuōyànwénhóu 》
   qínjiāngwèicóng , běishuōyànwénhóuyuē :“ yàndōngyǒucháoxiǎn 、 liáodōng , běiyǒulín 、 lóufán , 西yǒuyúnzhōng 、 jiǔyuán , nányǒutuó 、 shuǐ 。 fāngèrqiān , dàijiǎshùshíwàn , chēbǎichéng , liùqiān , zhīshínián 。 nányǒujiéshí 、 yànménzhīráo , běiyǒuzǎozhī , mínsuīyóutiánzuò , zǎozhīshí , shímín 。 suǒwèitiān 。 ānshì , jiànjūnshājiāngzhīyōu, guòyàn 。 wángzhīsuǒrán ? yànzhīsuǒfànkòubèibīngzhě , zhàozhīwéinán 。 qín 、 zhàozhàn , qínzàishèngérzhàosānshèng 。 qín 、 zhàoxiāng , érwángquányànzhìhòu , yànzhīsuǒfànnán 。 qiěqínzhīgōngyàn , yúnzhōng 、 jiǔyuán , guòdài 、 shàng , zhǒngdàoshùqiān , suīdeyànchéng , qínnéngshǒu 。 qínzhīnénghàiyànmíng 。 jīnzhàozhīgōngyàn , xīnghàolìng , zhìshí , érshùshíwànzhīzhòngjūndōngyuán 。 tuó , shèshuǐ , zhì , guódōu 。 yuē , qínzhīgōngyàn , zhànqiānzhīwài ; zhàozhīgōngyàn , zhànbǎizhīnèi 。 yōubǎizhīhuàn , érzhòngqiānzhīwài , guòzhě 。 shìyuànwángzhàocóngqīn , tiānxiàwéi , guóhuàn 。”
   yānwángyuē :“ guǎrénguóxiǎo , 西qiángqín , nánjìn 、 zhào 。  、 zhào , qiángguó , jīnzhǔjūnxìngjiàozhàozhī , cóngānyàn , jìngguócóng 。” shìqínchējīnzhìzhào 。

战国策·苏秦将为从北说燕文侯拼音版

  《 sū qín jiāng wèi cóng běi shuō yàn wén hóu 》
   sū qín jiāng wèi cóng , běi shuō yàn wén hóu yuē :“ yàn dōng yǒu cháo xiǎn 、 liáo dōng , běi yǒu lín hú 、 lóu fán , xī yǒu yún zhōng 、 jiǔ yuán , nán yǒu hū tuó 、 yì shuǐ 。 dì fāng èr qiān yú lǐ , dài jiǎ shù shí wàn , chē qī bǎi chéng , qí liù qiān pǐ , sù zhī shí nián 。 nán yǒu jié shí 、 yàn mén zhī ráo , běi yǒu zǎo sù zhī lì , mín suī bù yóu tián zuò , zǎo sù zhī shí , zú shí yú mín yǐ 。 cǐ suǒ wèi tiān fǔ yě 。 fū ān lè wú shì , bù jiàn fù jūn shā jiāng zhī yōu , wú guò yàn yǐ 。 dà wáng zhī qí suǒ yǐ rán hū ? fū yàn zhī suǒ yǐ bù fàn kòu bèi bīng zhě , yǐ zhào zhī wéi bì yú nán yě 。 qín 、 zhào wǔ zhàn , qín zài shèng ér zhào sān shèng 。 qín 、 zhào xiāng bì , ér wáng yǐ quán yàn zhì qí hòu , cǐ yàn zhī suǒ yǐ bù fàn nán yě 。 qiě fú qín zhī gōng yàn yě , yú yún zhōng 、 jiǔ yuán , guò dài 、 shàng gǔ , mí dì zhǒng dào shù qiān lǐ , suī de yàn chéng , qín jì gù bù néng shǒu yě 。 qín zhī bù néng hài yàn yì míng yǐ 。 jīn zhào zhī gōng yàn yě , fā xīng hào lìng , bù zhì shí rì , ér shù shí wàn zhī zhòng jūn yú dōng yuán yǐ 。 dù hū tuó , shè yì shuǐ , bù zhì sì wǔ rì , jù guó dōu yǐ 。 gù yuē , qín zhī gōng yàn yě , zhàn yú qiān lǐ zhī wài ; zhào zhī gōng yàn yě , zhàn yú bǎi lǐ zhī nèi 。 fū bù yōu bǎi lǐ zhī huàn , ér zhòng qiān lǐ zhī wài , jì wú guò yú cǐ zhě 。 shì gù yuàn dà wáng yǔ zhào cóng qīn , tiān xià wéi yī , zé guó bì wú huàn yǐ 。”
   yān wáng yuē :“ guǎ rén guó xiǎo , xī pò qiáng qín , nán jìn qí 、 zhào 。 qí 、 zhào , qiáng guó yě , jīn zhǔ jūn xìng jiào zhào zhī , hé cóng yǐ ān yàn , jìng yǐ guó cóng 。” yú shì jī sū qín chē mǎ jīn bó yǐ zhì zhào 。

  为您推荐:战国策·燕一·苏秦将为从北说燕文侯文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签