战国策·奉阳君李兑甚不取于苏秦拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 22:20:53

  文言文之家为您整理战国策·奉阳君李兑甚不取于苏秦拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·奉阳君李兑甚不取于苏秦注音版

  《 fèngyángjūnduìshènqín 》
   fèngyángjūnduìshènqín 。 qínzàiyàn , duìyīnwèiqínwèifèngyángjūnyuē :“  、 yànzhàozhòng ,  、 yànzhàoqīng 。 jīnjūnzhī , fēizhàozhī 。 chénqièwéijūn 。”
   fèngyángjūnyuē :“ yàn ?” duìyuē :“ zhìyànzhě 。 éryànruòguó , dōng , 西zhào , néngdōng 、 西zhàozāi ? érjūnshènshànqín , qínnéngruòyànértiānxiàzāi ? shìyànér使shǐ 。 qiěyànwángguózhī , quán , zhòngwài , shìguì 。 wéijūn , shànqín , shànzhī , yàn 、  。 yàn 、  , zhàozhòng 。 wángqín , jūnduō 。”
   fèngyángjūnyuē :“ shàn 。” nǎi使shǐ使shǐqínjiéjiāo 。

战国策·奉阳君李兑甚不取于苏秦拼音版

  《 fèng yáng jūn lǐ duì shèn bù qǔ yú sū qín 》
   fèng yáng jūn lǐ duì shèn bù qǔ yú sū qín 。 sū qín zài yàn , lǐ duì yīn wèi sū qín wèi fèng yáng jūn yuē :“ qí 、 yàn lí zé zhào zhòng , qí 、 yàn hé zé zhào qīng 。 jīn jūn zhī qí , fēi zhào zhī lì yě 。 chén qiè wéi jūn bù qǔ yě 。”
   fèng yáng jūn yuē :“ hé wú hé yàn yú qí ?” duì yuē :“ fū zhì yú yàn zhě sū zǐ yě 。 ér yàn ruò guó yě , dōng bù rú qí , xī bù rú zhào , qǐ néng dōng wú qí 、 xī wú zhào zāi ? ér jūn shèn bù shàn sū qín , sū qín néng jù ruò yàn ér gū yú tiān xià zāi ? shì qū yàn ér shǐ hé yú qí yě 。 qiě yàn wáng guó zhī yú yě , qí yǐ quán lì , yǐ zhòng wài , yǐ shì guì 。 gù wéi jūn jì , shàn sū qín zé qǔ , bù shàn yì qǔ zhī , yǐ yí yàn 、 qí 。 yàn 、 qí yí , zé zhào zhòng yǐ 。 qí wáng yí sū qín , zé jūn duō zī 。”
   fèng yáng jūn yuē :“ shàn 。” nǎi shǐ shǐ yǔ sū qín jié jiāo 。

  为您推荐:战国策·燕一·奉阳君李兑甚不取于苏秦文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签