战国策·燕文公时拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 22:27:31

 文言文之家为您整理战国策·燕文公时拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·燕文公时注音版

 《 yànwéngōngshí 》
  yànwéngōngshí , qínhuìwángwéiyāntài 。 wéngōng , wáng 。 xuānwángyīnyànsànggōngzhī , shíchéng 。
  ānjūnqínwéiyànshuōwáng , zàibàiér , yīnyǎngérdiào 。 wángànérquèyuē :“ qìngdiàoxiāngsuízhī ?”
  duìyuē :“ rénzhīsuǒshíhuìzhě , wéisuītōuchōng , értónghuàn 。 jīnyànsuīruòxiǎo . qiángqínzhīshǎo婿 。 wángshíchéng , érshēnqiángqínwéiqiú 。 jīn使shǐruòyànwéiyànháng , érqiángqínzhìhòu , zhāotiānxiàzhījīngbīng , shíhuìzhīlèi。”
  wángyuē :“ ránnài ?”
  duìyuē :“ shèngrénzhīzhìshì 。 zhuǎnhuòérwéi , yīnbàiérwéigōng 。 huángōngrénérmíngzūn , hánxiànkāizuìérjiāo , jiēzhuǎnhuòérwéi , yīnbàiérwéigōngzhě 。 wángnéngtīngchén , guīyànzhīshíchéng , bēixièqín 。 qínzhīwángzhīguīyànchéng , qínwáng 。 yànérshíchéng , yànwáng 。 shìqiángchóuérhòujiāo 。 qiěyàn 、 qínzhīshì , wánghàolìngtiānxiàjiēcóng 。 shìwángqín , érshíchéngtiānxià 。 wángzhī 。 suǒwèizhuǎnhuòwéi , yīnbàichénggōngzhě 。”
  wángshuō , nǎiguīyànchéng 。 jīnqiānjīnxièhòu , dùnshǒuzhōng , yuànwèixiōngérqǐngzuìqín 。

战国策·燕文公时拼音版

 《 yàn wén gōng shí 》
  yàn wén gōng shí , qín huì wáng yǐ qí nǚ wéi yān tài zǐ fù 。 wén gōng zú , yì wáng lì 。 qí xuān wáng yīn yàn sàng gōng zhī , qǔ shí chéng 。
  wǔ ān jūn sū qín wéi yàn shuō qí wáng , zài bài ér hè , yīn yǎng ér diào 。 qí wáng àn gē ér què yuē :“ cǐ yī hé qìng diào xiāng suí zhī sù yě ?”
  duì yuē :“ rén zhī jī suǒ yǐ bù shí wū huì zhě , yǐ wéi suī tōu chōng fù , ér yǔ sǐ tóng huàn yě 。 jīn yàn suī ruò xiǎo . qiáng qín zhī shǎo xù yě 。 wáng lì qí shí chéng , ér shēn yǔ qiáng qín wéi qiú 。 jīn shǐ ruò yàn wéi yàn háng , ér qiáng qín zhì qí hòu , yǐ zhāo tiān xià zhī jīng bīng , cǐ shí wū huì zhī lèi yě 。”
  qí wáng yuē :“ rán zé nài hé ?”
  duì yuē :“ shèng rén zhī zhì shì yě 。 zhuǎn huò ér wéi fú , yīn bài ér wéi gōng 。 gù huán gōng fù fù rén ér míng yì zūn , hán xiàn kāi zuì ér jiāo yù gù , cǐ jiē zhuǎn huò ér wéi fú , yīn bài ér wéi gōng zhě yě 。 wáng néng tīng chén , mò rú guī yàn zhī shí chéng , bēi cí yǐ xiè qín 。 qín zhī wáng yǐ jǐ zhī gù guī yàn chéng yě , qín bì dé wáng 。 yàn wú gù ér dé shí chéng , yàn yì dé wáng 。 shì qì qiáng chóu ér lì hòu jiāo yě 。 qiě fú yàn 、 qín zhī jù shì qí , zé dà wáng hào lìng tiān xià jiē cóng 。 shì wáng yǐ xū cí fù qín , ér yǐ shí chéng qǔ tiān xià yě 。 cǐ bà wáng zhī yè yǐ 。 suǒ wèi zhuǎn huò wéi fú , yīn bài chéng gōng zhě yě 。”
  qí wáng dà shuō , nǎi guī yàn chéng 。 yǐ jīn qiān jīn xiè qí hòu , dùn shǒu tú zhōng , yuàn wèi xiōng dì ér qǐng zuì yú qín 。

 为您推荐:战国策·燕一·燕文公时文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签