战国策·人有恶苏秦于燕王者拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 22:30:47

 文言文之家为您整理战国策·人有恶苏秦于燕王者拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·人有恶苏秦于燕王者注音版

 《 rényǒuèqínyānwángzhě 》
  rényǒuèqínyānwángzhě , yuē :“ ānjūn , tiānxiàxìnrén 。 wángwànchéngxiàzhī , zūnzhītíng , shìtiānxiàxiǎorénqún 。”
  ānjūncónglái , éryānwángguǎn 。 wèiyānwángyuē :“ chéndōngzhōuzhīrén , jiànxiàshēnzhǐchǐzhīgōng , érxiàyíngchénjiāo , xiǎnchéntíng 。 jīnchénwéixià使shǐ , shíchéng , gōngcúnwēiyàn , xiàtīngchénzhě , rényǒuyánchénxìn , shāngchénwángzhě 。 chénzhīxìn , shìxiàzhī 。 使shǐchénxìnwěishēng , lián , xiàocéngcān , sānzhětiānxiàzhīgāoháng, érshìxià ,  ?” yānwángyuē :“  。” yuē :“ yǒu , chénshìxià 。”
  qínyuē :“ qiěxiàocéngcān , qīn宿wài , xiàān使shǐzhīzhī ? lián , cān , wángzhīérchényān , zhúzhījūn , 饿èérshǒuyángzhīshān 。 liánzhě , kěnhángshùqiān , érshìruòyànzhīwēizhǔ ? xìnwěishēng , érlái , bàoliángzhùér 。 xìnzhì , kěnyángyàn 、 qínzhīwēiérgōngzāi ? qiěxìnxíngzhě , suǒwéi , fēisuǒwéirén 。 jiēzhīshù , fēijìnzhīdào 。 qiěsānwángdàixīng , diéshèng , jiē 。 jūnwéiyíngqiū , xiàchǔjìng , kuībiānchéngzhīwài 。 qiěchényǒulǎozhōu , lǎoérshìxià , zhīshù , érmóujìnzhīdào , chénzhīxiàzhě 。 xiàjiēzhījūn , zhějìnzhīchén , suǒwèizhōngxìnzuìjūnzhě。”
  yānwángyuē :“ zhōngxìn , yòuzuìzhīyǒu ?”
  duìyuē :“ xiàzhī 。 chénlínjiāyǒuyuǎnwéizhě , rén 。 qiěguī , zhīzhěyōuzhī 。 yuē :‘ gōngyōu , wéiyàojiǔdàizhī 。’ hòuèr , zhì 。 使shǐqièfèngzhījiǔjìnzhī 。 qièzhīyàojiǔ , jìnzhīshāzhǔ , yánzhīzhúzhǔ。 nǎiyángjiāngjiǔ 。 zhǔérchīzhī 。 qièjiāngérjiǔ , shànghuózhǔ , xiàcúnzhǔ 。 zhōngzhì , ránmiǎnchī , zhōngxìnzuìzhě 。 chénzhīshì , shìxìngéryǒulèiqièzhījiǔ 。 qiěchénzhīshìxià , kàngguó , jīnnǎizuì , chénkǒngtiānxiàhòushìxiàzhě , gǎn 。 qiěchénzhīshuō , céngzhī 。 使shǐzhīshuōzhě , chénzhīyán , suīyáo 、 shùnzhīzhì , gǎn 。”

战国策·人有恶苏秦于燕王者拼音版

 《 rén yǒu è sū qín yú yān wáng zhě 》
  rén yǒu è sū qín yú yān wáng zhě , yuē :“ wǔ ān jūn , tiān xià bù xìn rén yě 。 wáng yǐ wàn chéng xià zhī , zūn zhī yú tíng , shì tiān xià yǔ xiǎo rén qún yě 。”
  wǔ ān jūn cóng qí lái , ér yān wáng bù guǎn yě 。 wèi yān wáng yuē :“ chén dōng zhōu zhī bǐ rén yě , jiàn zú xià shēn wú zhǐ chǐ zhī gōng , ér zú xià yíng chén yú jiāo , xiǎn chén yú tíng 。 jīn chén wéi zú xià shǐ , lì dé shí chéng , gōng cún wēi yàn , zú xià bù tīng chén zhě , rén bì yǒu yán chén bù xìn , shāng chén yú wáng zhě 。 chén zhī bù xìn , shì zú xià zhī fú yě 。 shǐ chén xìn rú wěi shēng , lián rú bó yí , xiào rú céng cān , sān zhě tiān xià zhī gāo háng , ér yǐ shì zú xià , bù kě hū ?” yān wáng yuē :“ kě 。” yuē :“ yǒu cǐ , chén yì bù shì zú xià yǐ 。”
  sū qín yuē :“ qiě fú xiào rú céng cān , yì bù lí qīn yī xī sù yú wài , zú xià ān dé shǐ zhī zhī qí ? lián rú bó yí , bù qǔ sù cān , wū wǔ wáng zhī yì ér bù chén yān , cí gū zhú zhī jūn , è ér sǐ yú shǒu yáng zhī shān 。 lián rú cǐ zhě , hé kěn bù háng shù qiān lǐ , ér shì ruò yàn zhī wēi zhǔ hū ? xìn rú wěi shēng , qī ér bù lái , bào liáng zhù ér sǐ 。 xìn zhì rú cǐ , hé kěn yáng yàn 、 qín zhī wēi yú qí ér qǔ dà gōng zāi ? qiě fú xìn xíng zhě , suǒ yǐ zì wéi yě , fēi suǒ yǐ wéi rén yě 。 jiē zì fù zhī shù , fēi jìn qǔ zhī dào yě 。 qiě fú sān wáng dài xīng , wǔ bà dié shèng , jiē bù zì fù yě 。 jūn yǐ zì fù wéi kě hū ? zé qí bù yì yú yíng qiū , zú xià bù yú chǔ jìng , bù kuī yú biān chéng zhī wài 。 qiě chén yǒu lǎo mǔ yú zhōu , lí lǎo mǔ ér shì zú xià , qù zì fù zhī shù , ér móu jìn qǔ zhī dào , chén zhī qù gù bù yǔ zú xià hé zhě 。 zú xià jiē zì fù zhī jūn yě , pú zhě jìn qǔ zhī chén yě , suǒ wèi yǐ zhōng xìn dé zuì yú jūn zhě yě 。”
  yān wáng yuē :“ fū zhōng xìn , yòu hé zuì zhī yǒu yě ?”
  duì yuē :“ zú xià bù zhī yě 。 chén lín jiā yǒu yuǎn wéi lì zhě , qí qī sī rén 。 qí fū qiě guī , qí sī zhī zhě yōu zhī 。 qí qī yuē :‘ gōng wù yōu yě , wú yǐ wéi yào jiǔ yǐ dài zhī yǐ 。’ hòu èr rì , fū zhì 。 qī shǐ qiè fèng zhī jiǔ jìn zhī 。 qiè zhī qí yào jiǔ yě , jìn zhī zé shā zhǔ fù , yán zhī zé zhú zhǔ mǔ 。 nǎi yáng jiāng qì jiǔ 。 zhǔ fù dà nù ér chī zhī 。 gù qiè yī jiāng ér qì jiǔ , shàng yǐ huó zhǔ fù , xià yǐ cún zhǔ mǔ yě 。 zhōng zhì rú cǐ , rán bù miǎn yú chī , cǐ yǐ zhōng xìn dé zuì zhě yě 。 chén zhī shì , shì bù xìng ér yǒu lèi qiè zhī qì jiǔ yě 。 qiě chén zhī shì zú xià , kàng yì yì guó , jīn nǎi dé zuì , chén kǒng tiān xià hòu shì zú xià zhě , mò gǎn zì bì yě 。 qiě chén zhī shuō qí , céng bù qī zhī yě 。 shǐ zhī shuō qí zhě , mò rú chén zhī yán yě , suī yáo 、 shùn zhī zhì , bù gǎn qǔ yě 。”

 为您推荐:战国策·燕一·人有恶苏秦于燕王者文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签