战国策·张仪为秦破从连横谓燕王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 22:33:23

  文言文之家为您整理战国策·张仪为秦破从连横谓燕王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张仪为秦破从连横谓燕王注音版

  《 zhāngwéiqíncóngliánhéngwèiyānwáng 》
   zhāngwéiqíncóngliánhéng , wèiyānwángyuē :“ wángzhīsuǒqīn , zhào , zhàowángwéidàiwáng , bìngdài , yuēdàiwángzhùzhīsāi 。 nǎilìnggōngrénzuòwéijīndòu , chángwěi , lìngzhīrén 。 dàiwángyǐn , éryīngàochúrényuē :“ jiǔhān , jìnchuò , yīnfǎndòuzhī 。” shìjiǔhānjìnchuò 。 chúrénjìnzhēngēng , yīnfǎndòuérzhī , dàiwángnǎo 。 wénzhī ,  。 zhìjīnyǒuzhīshān , tiānxiàwén 。
  “ zhàowángzhīlángqīn , wángzhīsuǒmíngjiànzhī 。 qiězhàowángwéiqīn ? zhàoxīngbīngérgōngyàn , zàiwéiyānérjiéwáng , wángshíchéngnǎiquèxiè 。 jīnzhàowángcháomiǎnchí , xiàojiānshìqín 。 wángshìqín , qínxiàjiǎyúnzhōng 、 jiǔyuán , zhàoérgōngyàn , shuǐ 、 chángchéngfēiwángzhīyǒu 。 qiějīnshízhàozhīqín , yóujùnxiàn , gǎnwàngxīngshīzhēng 。 jīnwángshìqín , qínwáng , érzhàogǎnwàngdòng 。 shì西yǒuqiángqínzhīyuán , ér 、 zhàozhīhuàn , shìyuànwángzhīshúzhī 。”
   yānwángyuē :“ guǎrénmánchù , suīnán , cáiyīngér , yánqiúzhèng , móujuéshì 。 jīnxìngérjiàozhī , qǐngfèngshè西miànérshìqín , xiànchángshānzhīwěichéng 。”

战国策·张仪为秦破从连横谓燕王拼音版

  《 zhāng yí wéi qín pò cóng lián héng wèi yān wáng 》
   zhāng yí wéi qín pò cóng lián héng , wèi yān wáng yuē :“ dà wáng zhī suǒ qīn , mò rú zhào , xī zhào wáng yǐ qí zǐ wéi dài wáng qī , yù bìng dài , yuē yǔ dài wáng bī yú jù zhù zhī sāi 。 nǎi lìng gōng rén zuò wéi jīn dòu , cháng qí wěi , lìng zhī kě yǐ jī rén 。 yǔ dài wáng yǐn , ér yīn gào chú rén yuē :“ jí jiǔ hān lè , jìn rè chuò , jí yīn fǎn dòu jī zhī 。” yú shì jiǔ hān lè jìn qǔ rè chuò 。 chú rén jìn zhēn gēng , yīn fǎn dòu ér jī zhī , dài wáng nǎo tú dì 。 qí zǐ wén zhī , mó jī yǐ zì cì yě 。 gù zhì jīn yǒu mó jī zhī shān , tiān xià mò bù wén 。
  “ fū zhào wáng zhī láng lì wú qīn , dà wáng zhī suǒ míng jiàn zhī yě 。 qiě yǐ zhào wáng wéi kě qīn yé ? zhào xīng bīng ér gōng yàn , zài wéi yān dū ér jié dà wáng , dà wáng gē shí chéng nǎi què yǐ xiè 。 jīn zhào wáng yǐ rù cháo miǎn chí , xiào hé jiān yǐ shì qín 。 dà wáng bù shì qín , qín xià jiǎ yún zhōng 、 jiǔ yuán , qū zhào ér gōng yàn , zé yì shuǐ 、 cháng chéng fēi wáng zhī yǒu yě 。 qiě jīn shí zhào zhī yú qín , yóu jùn xiàn yě , bù gǎn wàng xīng shī yǐ zhēng fá 。 jīn dà wáng shì qín , qín wáng bì xǐ , ér zhào bù gǎn wàng dòng yǐ 。 shì xī yǒu qiáng qín zhī yuán , ér nā mó qí 、 zhào zhī huàn , shì gù yuàn dà wáng zhī shú jì zhī yě 。”
   yān wáng yuē :“ guǎ rén mán yí pì chù , suī dà nán zǐ , cái rú yīng ér , yán bù zú yǐ qiú zhèng , móu bù zú yǐ jué shì 。 jīn dà kè xìng ér jiào zhī , qǐng fèng shè jì xī miàn ér shì qín , xiàn cháng shān zhī wěi wǔ chéng 。”

  为您推荐:战国策·燕一·张仪为秦破从连横谓燕王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签