战国策·苏秦死其弟苏代欲继之拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 22:40:29

 文言文之家为您整理战国策·苏秦死其弟苏代欲继之拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏秦死其弟苏代欲继之拼音版

 《 qíndàizhī 》
  qín , dàizhī , nǎiběijiànyānwángkuàiyuē :“ chén , dōngzhōuzhīrén , qièwénwángshèngāoshènshùn , rénmǐn , qièshìchúnòuérgānwáng 。 zhìhándān , suǒwénhándānzhě , yòugāosuǒwéndōngzhōu 。 chénqièzhì , nǎizhìyàntíng , guānwángzhīqúnchénxià , wàngtiānxiàzhīmíngzhǔ 。”
  wángyuē :“ zhīsuǒwèitiānxiàzhīmíngzhǔzhě , zhě ?”
  duìyuē :“ chénwénzhī , míngzhǔzhěwénguò , wénshàn 。 chénqǐngwángzhīguò 。  、 zhàozhě , wángzhīchóuchóu ; chǔ 、 wèizhě , wángzhīyuánguó 。 jīnwángfèngchóuchóuyuánguó , fēisuǒyàn 。 wángguò 。 jiànzhě , fēizhōngchén 。”
  wángyuē :“ guǎrénzhī 、 zhào , fēisuǒgǎn 。”
  yuē :“ móurénzhīxīn , érlìngrénzhī , dài ; yǒumóurénzhīxīn , érlìngrénzhīzhī , zhuō ; móuwèiérwénwài , wēi 。 jīnchénwénwángchùān , shíyǐngān , niànbào , shēnxiāojiǎzhā , yuēyǒushù , jiǎbēng , yuēyǒushù , yǒuzhī ?”
  wángyuē :“ wénzhī , guǎréngǎnyǐn 。 yǒushēnyuàn , érbàozhīèrnián 。 zhě , chóuguó , guǎrénzhīsuǒ 。 zhíhuànguó ,  。 néngyàn , guǎrénfèngguóérwěizhī 。”
  duìyuē :“ fántiānxiàzhīzhànguó , éryànchùruòyān 。 zhànnéng , yǒusuǒzhòng 。 nánchǔchǔzhòng , 西qínqínzhòng , zhōnghán 、 wèihán 、 wèizhòng 。 qiěgǒusuǒzhīguózhòng , 使shǐwángzhòng 。 jīnwáng , chángzhǔ , éryòng。 nángōngchǔnián , sǎn 。 西kùnqínsānnián , mínqiáocuì , shì 。 běiyànzhàn , sānjūn , huòèrjiàng 。 éryòubīngnánmiànérqiānshèngzhījìnsòng , érbāoshíèrzhūhóu 。 jūnzhīde , mínjié , ānyóuzāi ? qiěchénwénzhī , shùzhànmínláo , jiǔshībīng 。”
  wángyuē :“ wényǒuqīng 、 zhuó , wéi ; yǒuchángchéng 、 fáng , wéisāi 。 chéngyǒuzhī ?”
  duìyuē :“ tiānshí , suīyǒuqīng 、 zhuó , wéi ? mínqióng , suīyǒuchángchéng 、 fáng , wéisāi ? qiě , 西 , suǒbèizhào ; běishī , suǒbèiyàn 。 jīn西 、 běi , jìn , fēngnèi 。 jiāozhǔhǎo , érwángguózhīchéntāncái 。 wángchéngnéngàichǒngzi 、 wéizhì , bǎozhūshìzuǒyòu , qiěyànérqīngwángsòng , wáng 。”
  wángyuē :“ zhōngzishòumìngtiān !”
  yuē :“ nèikòu , wài 。 wángzhìwài , chénbàonèi , nǎiwángzhīzhīshì 。”

战国策·苏秦死其弟苏代欲继之注音版

 《 sū qín sǐ qí dì sū dài yù jì zhī 》
  sū qín sǐ , qí dì sū dài yù jì zhī , nǎi běi jiàn yān wáng kuài yuē :“ chén , dōng zhōu zhī bǐ rén yě , qiè wén wáng yì shèn gāo shèn shùn , bǐ rén bù mǐn , qiè shì chú nòu ér gān dà wáng 。 zhì yú hán dān , suǒ wén yú hán dān zhě , yòu gāo yú suǒ wén dōng zhōu 。 chén qiè fù qí zhì , nǎi zhì yàn tíng , guān wáng zhī qún chén xià lì , dà wàng tiān xià zhī míng zhǔ yě 。”
  wáng yuē :“ zǐ zhī suǒ wèi tiān xià zhī míng zhǔ zhě , hé rú zhě yě ?”
  duì yuē :“ chén wén zhī , míng zhǔ zhě wù wén qí guò , bù yù wén qí shàn 。 chén qǐng yè wáng zhī guò 。 fū qí 、 zhào zhě , wáng zhī chóu chóu yě ; chǔ 、 wèi zhě , wáng zhī yuán guó yě 。 jīn wáng fèng chóu chóu yǐ fá yuán guó , fēi suǒ yǐ lì yàn yě 。 wáng zì lǜ cǐ zé jì guò 。 wú yǐ jiàn zhě , fēi zhōng chén yě 。”
  wáng yuē :“ guǎ rén zhī yú qí 、 zhào yě , fēi suǒ gǎn yù fá yě 。”
  yuē :“ fū wú móu rén zhī xīn , ér lìng rén yí zhī , dài ; yǒu móu rén zhī xīn , ér lìng rén zhī zhī , zhuō ; móu wèi fā ér wén yú wài , zé wēi 。 jīn chén wén wáng jū chù bù ān , shí yǐn bù gān , sī niàn bào qí , shēn zì xiāo jiǎ zhā , yuē yǒu dà shù yǐ , qī zì zǔ jiǎ bēng , yuē yǒu dà shù yǐ , yǒu zhī hū ?”
  wáng yuē :“ zǐ wén zhī , guǎ rén bù gǎn yǐn yě 。 wǒ yǒu shēn yuàn jī nù yú qí , ér yù bào zhī èr nián yǐ 。 qí zhě , wǒ chóu guó yě , gù guǎ rén zhī suǒ yù fá yě 。 zhí huàn guó bì , lì bù zú yǐ 。 zǐ néng yǐ yàn dí qí , zé guǎ rén fèng guó ér wěi zhī yú zǐ yǐ 。”
  duì yuē :“ fán tiān xià zhī zhàn guó qī , ér yàn chù ruò yān 。 dú zhàn zé bù néng , yǒu suǒ fù zé wú bù zhòng 。 nán fù chǔ zé chǔ zhòng , xī fù qín zé qín zhòng , zhōng fù hán 、 wèi zé hán 、 wèi zhòng 。 qiě gǒu suǒ fù zhī guó zhòng , cǐ bì shǐ wáng zhòng yǐ 。 jīn fū qí wáng , cháng zhǔ yě , ér zì yòng yě 。 nán gōng chǔ wǔ nián , xù jī sǎn 。 xī kùn qín sān nián , mín qiáo cuì , shì bà bì 。 běi yǔ yàn zhàn , fù sān jūn , huò èr jiàng 。 ér yòu yǐ qí yú bīng nán miàn ér jǔ wǔ qiān shèng zhī jìn sòng , ér bāo shí èr zhū hóu 。 cǐ qí jūn zhī yù de yě , qí mín lì jié yě , ān yóu qǔ zāi ? qiě chén wén zhī , shù zhàn zé mín láo , jiǔ shī zé bīng bì 。”
  wáng yuē :“ wú wén qí yǒu qīng jì 、 zhuó hé , kě yǐ wéi gù ; yǒu cháng chéng 、 jù fáng , zú yǐ wéi sāi 。 chéng yǒu zhī hū ?”
  duì yuē :“ tiān shí bù yǔ , suī yǒu qīng jì 、 zhuó hé , hé zú yǐ wéi gù ? mín lì qióng bì , suī yǒu cháng chéng 、 jù fáng , hé zú yǐ wéi sāi ? qiě yì rì yě , jì xī bù yì , suǒ yǐ bèi zhào yě ; hé běi bù shī , suǒ yǐ bèi yàn yě 。 jīn jì xī 、 hé běi , jìn yǐ yì yǐ , fēng nèi bì yǐ 。 fū jiāo zhǔ bì bù hǎo jì , ér wáng guó zhī chén tān yú cái 。 wáng chéng néng wú ài chǒng zi 、 mǔ dì yǐ wéi zhì , bǎo zhū yù bó yǐ shì qí zuǒ yòu , bǐ qiě dé yàn ér qīng wáng sòng , zé qí kě wáng yǐ 。”
  wáng yuē :“ wú zhōng yǐ zi shòu mìng yú tiān yǐ !”
  yuē :“ nèi kòu bù yǔ , wài dí bù kě jù 。 wáng zì zhì qí wài , chén zì bào qí nèi , cǐ nǎi wáng zhī zhī shì yě 。”

 为您推荐:战国策·燕一·苏秦死其弟苏代欲继之

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签