战国策·燕昭王收破燕后即位拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 23:11:31

 文言文之家为您整理战国策·燕昭王收破燕后即位拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·燕昭王收破燕后即位注音版

 《 yānzhāowángshōuyànhòuwèi 》
  yānzhāowángshōuyànhòuwèi , bēishēnhòu , zhāoxiánzhě , jiāngbàochóu 。 wǎngjiànguōkuí ⑨ xiānshēngyuē :“ yīnguózhīluàn , éryàn 。 zhīyànxiǎoshǎo , bào 。 rándexiánshìgòngguó , xuěxiānwángzhīchǐ , zhīyuàn 。 gǎnwènguóbàochóuzhěnài ?”
  guōkuíxiānshēngduìyuē :“ zhěshīchù , wángzhěyǒuchù , zhěchénchù , wángguóchù 。 zhǐérshìzhī , běimiànérshòuxué , bǎizhězhì 。 xiānérhòu , xiānwènérhòuhēi , shízhězhì 。 rén , ruòzhězhì 。 féngzhàng , miǎnshìzhǐ使shǐ , zhīrénzhì 。 ruòsuīfèn , chìduō , zhīrénzhì 。 dàozhìshìzhī 。 wángchéngxuǎnguózhōngzhīxiánzhě , ércháoménxià , tiānxiàwénwángcháoxiánchén , tiānxiàzhīshìyàn 。”
  zhāowángyuē :“ guǎrénjiāngshéicháoér ?” guōkuíxiānshēngyuē :“ chénwénzhījūnrén , yǒuqiānjīnqiúqiānzhě , sānniánnéng 。 juānrényánjūnyuē :‘ qǐngqiúzhī 。’ jūnqiǎnzhī 。 sānyuèqiān ,  , mǎishǒubǎijīn , fǎnbàojūn 。 jūnyuē :‘ suǒqiúzhěshēng , ānshìérjuānbǎijīn ?’ juānrénduìyuē :‘ qiěmǎizhībǎijīn , kuàngshēng ? tiānxiàwángwéinéngshì , jīnzhì 。’ shìnéngnián , qiānzhīzhìzhěsān 。 jīnwángchéngzhìshì , xiāncóngkuíshǐ ; kuíqiějiànshì, kuàngxiánkuízhě ? yuǎnqiānzāi ?”
  shìzhāowángwèikuízhùgōngérshīzhī 。 yuèwèiwǎng , zōuyǎnwǎng , xīnzhàowǎng , shìzhēngcòuyàn 。 yānwángdiàowènshēng , bǎixìngtónggāngòng 。 èrshínián , yānguóyīn , shìqīngzhàn 。 shìsuìwéishàngjiāngjūn , qín 、 chǔ、 sānjìnmóu , bīngbài , mǐnwángchūzǒuwài 。 yànbīngzhuīběi , zhìlín , jìnbǎo , shāogōngshìzōngmiào 。 chéngzhīxiàzhě , wéi 、  。

战国策·燕昭王收破燕后即位拼音版

 《 yān zhāo wáng shōu pò yàn hòu jí wèi 》
  yān zhāo wáng shōu pò yàn hòu jí wèi , bēi shēn hòu bì , yǐ zhāo xián zhě , yù jiāng yǐ bào chóu 。 gù wǎng jiàn guō kuí ⑨ xiān shēng yuē :“ qí yīn gū guó zhī luàn , ér xí pò yàn 。 gū jí zhī yàn xiǎo lì shǎo , bù zú yǐ bào 。 rán de xián shì yǔ gòng guó , yǐ xuě xiān wáng zhī chǐ , gū zhī yuàn yě 。 gǎn wèn yǐ guó bào chóu zhě nài hé ?”
  guō kuí xiān shēng duì yuē :“ dì zhě yǔ shī chù , wáng zhě yǔ yǒu chù , bà zhě yǔ chén chù , wáng guó yǔ yì chù 。 qū zhǐ ér shì zhī , běi miàn ér shòu xué , zé bǎi jǐ zhě zhì 。 xiān qū ér hòu xī , xiān wèn ér hòu hēi , zé shí jǐ zhě zhì 。 rén qū jǐ qū , zé ruò jǐ zhě zhì 。 féng jǐ jù zhàng , miǎn shì zhǐ shǐ , zé sī yì zhī rén zhì 。 ruò zì suī fèn jī , xǔ jí chì duō , zé tú lì zhī rén zhì yǐ 。 cǐ gǔ fú dào zhì shì zhī fǎ yě 。 wáng chéng bó xuǎn guó zhōng zhī xián zhě , ér cháo qí mén xià , tiān xià wén wáng cháo qí xián chén , tiān xià zhī shì bì qū yú yàn yǐ 。”
  zhāo wáng yuē :“ guǎ rén jiāng shéi cháo ér kě ?” guō kuí xiān shēng yuē :“ chén wén gǔ zhī jūn rén , yǒu yǐ qiān jīn qiú qiān lǐ mǎ zhě , sān nián bù néng dé 。 juān rén yán yú jūn yuē :‘ qǐng qiú zhī 。’ jūn qiǎn zhī 。 sān yuè dé qiān lǐ mǎ , mǎ yǐ sǐ , mǎi qí shǒu wǔ bǎi jīn , fǎn yǐ bào jūn 。 jūn dà nù yuē :‘ suǒ qiú zhě shēng mǎ , ān shì sǐ mǎ ér juān wǔ bǎi jīn ?’ juān rén duì yuē :‘ sǐ mǎ qiě mǎi zhī wǔ bǎi jīn , kuàng shēng mǎ hū ? tiān xià bì yǐ wáng wéi néng shì mǎ , mǎ jīn zhì yǐ 。’ yú shì bù néng jī nián , qiān lǐ zhī mǎ zhì zhě sān 。 jīn wáng chéng yù zhì shì , xiān cóng kuí shǐ ; kuí qiě jiàn shì , kuàng xián yú kuí zhě hū ? qǐ yuǎn qiān lǐ zāi ?”
  yú shì zhāo wáng wèi kuí zhù gōng ér shī zhī 。 yuè yì zì wèi wǎng , zōu yǎn zì qí wǎng , jù xīn zì zhào wǎng , shì zhēng còu yàn 。 yān wáng diào sǐ wèn shēng , yǔ bǎi xìng tóng gān gòng kǔ 。 èr shí bā nián , yān guó yīn fù , shì zú lè yì qīng zhàn 。 yú shì suì yǐ lè yì wéi shàng jiāng jūn , yǔ qín 、 chǔ 、 sān jìn hé móu yǐ fá qí , qí bīng bài , mǐn wáng chū zǒu yú wài 。 yàn bīng dú zhuī běi , rù zhì lín zī , jìn qǔ qí bǎo , shāo qí gōng shì zōng miào 。 qí chéng zhī bù xià zhě , wéi dú jǔ 、 jí mò 。

 为您推荐:战国策·燕一·燕昭王收破燕后即位文言文翻译

备注:以上拼音由程序生成,如若发现标注有误,欢迎纠正。

Copyright @ 文言文之家