战国策·齐伐宋宋急拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 23:13:57

  文言文之家为您整理战国策·齐伐宋宋急拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·齐伐宋宋急注音版

  《 sòngsòng 》
   sòng , sòng 。 dàinǎiyānzhāowángshūyuē :“ lièzàiwànchéng , érzhì , míngbēiérquánqīng 。 qínzhùzhīsòng , mínláoérshífèi 。 sòng , cánchǔhuáiběi , féi , chóuqiángérguóruò 。 sānzhě , jiēguózhībài , érxiàxíngzhī , jiāngchúhàixìn 。 érwèijiāxìnxià , éryànshèn 。 ránxiàzhīshì , shīsuǒwéi 。 mínláoérshífèi , yòuchǐcùnzhīgōng , sòngféichóu , érshìhuò 。 xiàsòngjiāhuáiběi , qiángwànchéngzhīguó , érbìngzhī , shì 。 běifāngbǎi , jiāzhī 、 wèi , suǒwèiqiángwànchéngzhīguó , érbìngzhī , shìèr 。 zhīqiáng , éryànyóunéngzhī , jīnnǎisānlínyàn , huò 。
  “ suīrán , chénwénzhīzhězhīshì , zhuǎnhuòérwéi , yīnbàiérchénggōngzhě 。 rénbài , érjiǎshíbèi 。 yuèwánggōujiànkuài , érhòucántiānxià 。 jiēzhuǎnhuòérwéi , yīnbàiérwéigōngzhě 。 jīnwángruòzhuǎnhuòérwéi , yīnbàiérwéigōng ? yáoérhòuzūnzhī , 使shǐméngzhōushì , jìnféntiānxiàzhīqín , yuēyuē :‘ shàngqín , chángbīnzhīqín 。’ qínxiébīndài , qínwánghuànzhī 。 qínshìjiézhūhóu , jīnwéixià ; qínwángzhīzhì , gǒuqióng , dànguódōuwéigōng 。 ránérwáng使shǐzhīrén , qióngzhīshuōshuōqín , wèiqínwángyuē :‘ yàn 、 zhàosòngféi , zūnérwéizhīxiàzhě , yàn 、 zhàofēizhī 。 érshìwéizhīzhě ,  ? xìnqínwáng 。 jīnwáng使shǐxìnzhějiēshōuyàn 、 zhào 。 jīnjīngyángjūnruògāolíngjūnxiānyàn 、 zhào , qínyǒubiàn , yīnwéizhì , yàn 、 zhàoxìnqín 。 qínwéi西 , zhàowéizhōng , yànwéiběi , wèisānérlìngzhūhóu 。 hán 、 wèitīng , qínzhī 。 tīng , yàn 、 zhàozhī 。 tiānxiàshúgǎntīng ? tiānxiàtīng , yīnhán 、 wèigōng , yuē , fǎnsòngérguīchǔzhīhuáiběi 。 fǎnsòng , guīchǔzhīzhǔnběi , yàn 、 zhàozhīsuǒtóng 。 bìngsān , yàn 、 zhàozhīsuǒtóngyuàn 。 shísuǒ , míngsuǒyuàn , yàn 、 zhàozhī , yóushì 。 jīnwángzhīshōuyàn 、 zhào, chéng 。 zhūhóudài , érwángcóng , shìguó 。 zhūhóudài , érwángcóngzhī , shìmíngbēi 。 wángshōuyàn 、 zhào , míngbēiérguówēi ; wángshōuyàn 、 zhào , míngzūnérguóníng 。 zūnníngérjiùbēiwēi , zhīzhěwéi 。’ qínwángwénruòshuō , xīnrán , wáng使shǐzhīshìruòshuōqín ? qín 。 qín , shàngjiāo ;  , zhèng 。 zūnshàngjiāo , zhèng , shèngwángzhīshì 。”
   yānzhāowángshànshū , yuē :“ xiānrénchángyǒushì , zhīzhīluàn , érshìyàn 。 yànbàochóu , fēishì 。” nǎizhàoshì , shàndàizhī 。 móu , jìng , mǐnwángchūzǒu 。

战国策·齐伐宋宋急拼音版

  《 qí fá sòng sòng jí 》
   qí fá sòng , sòng jí 。 sū dài nǎi yí yān zhāo wáng shū yuē :“ fū liè zài wàn chéng , ér jì zhì yú qí , míng bēi ér quán qīng 。 qín qí zhù zhī fá sòng , mín láo ér shí fèi 。 pò sòng , cán chǔ huái běi , féi dà qí , chóu qiáng ér guó ruò yě 。 cǐ sān zhě , jiē guó zhī dà bài yě , ér zú xià xíng zhī , jiāng yù yǐ chú hài qǔ xìn yú qí yě 。 ér qí wèi jiā xìn yú zú xià , ér jì yàn yě yù shèn yǐ 。 rán zé zú xià zhī shì qí yě , shī suǒ wéi yǐ 。 fū mín láo ér shí fèi , yòu wú chǐ cùn zhī gōng , pò sòng féi chóu , ér shì fù qí huò yǐ 。 zú xià yǐ sòng jiā huái běi , qiáng wàn chéng zhī guó yě , ér qí bìng zhī , shì yì yī qí yě 。 běi yí fāng qī bǎi lǐ , jiā zhī yǐ lǔ 、 wèi , cǐ suǒ wèi qiáng wàn chéng zhī guó yě , ér qí bìng zhī , shì yì èr qí yě 。 fū yī qí zhī qiáng , ér yàn yóu bù néng zhī yě , jīn nǎi yǐ sān qí lín yàn , qí huò bì dà yǐ 。
  “ suī rán , chén wén zhī zhě zhī jǔ shì yě , zhuǎn huò ér wéi fú , yīn bài ér chéng gōng zhě yě 。 qí rén zǐ bài sù yě , ér jiǎ shí bèi 。 yuè wáng gōu jiàn qī yú kuài jī , ér hòu cán wú bà tiān xià 。 cǐ jiē zhuǎn huò ér wéi fú , yīn bài ér wéi gōng zhě yě 。 jīn wáng ruò yù zhuǎn huò ér wéi fú , yīn bài ér wéi gōng hū ? zé mò rú yáo bó qí ér hòu zūn zhī , shǐ méng yú zhōu shì , jìn fén tiān xià zhī qín fú , yuē yuē :‘ fū shàng jì pò qín , qí cì cháng bīn zhī qín 。’ qín xié bīn kè yǐ dài pò , qín wáng bì huàn zhī 。 qín wǔ shì yǐ jié zhū hóu , jīn wéi qí xià ; qín wáng zhī zhì , gǒu dé qióng qí , bù dàn yǐ yī guó dōu wéi gōng 。 rán ér wáng hé bù shǐ bù yī zhī rén , yǐ qióng qí zhī shuō shuō qín , wèi qín wáng yuē :‘ yàn 、 zhào pò sòng féi qí , zūn qí ér wéi zhī xià zhě , yàn 、 zhào fēi lì zhī yě 。 fú lì ér shì wéi zhī zhě , hé yě ? yǐ bù xìn qín wáng yě 。 jīn wáng hé bù shǐ kě yǐ xìn zhě jiē shōu yàn 、 zhào 。 jīn jīng yáng jūn ruò gāo líng jūn xiān yú yàn 、 zhào , qín yǒu biàn , yīn yǐ wéi zhì , zé yàn 、 zhào xìn qín yǐ 。 qín wéi xī dì , zhào wéi zhōng dì , yàn wéi běi dì , lì wèi sān dì ér yǐ lìng zhū hóu 。 hán 、 wèi bù tīng , zé qín fá zhī 。 qí bù tīng , zé yàn 、 zhào fá zhī 。 tiān xià shú gǎn bù tīng ? tiān xià fú tīng , yīn qū hán 、 wèi yǐ gōng qí , yuē , bì fǎn sòng dì ér guī chǔ zhī huái běi 。 fū fǎn sòng dì , guī chǔ zhī zhǔn běi , yàn 、 zhào zhī suǒ tóng lì yě 。 bìng lì sān dì , yàn 、 zhào zhī suǒ tóng yuàn yě 。 fū shí dé suǒ lì , míng dé suǒ yuàn , zé yàn 、 zhào zhī qì qí yě , yóu shì bì xǐ 。 jīn wáng zhī bù shōu yàn 、 zhào , zé qí bó bì chéng yǐ 。 zhū hóu dài qí , ér wáng dú fú cóng yě , shì guó fá yě 。 zhū hóu dài qí , ér wáng cóng zhī , shì míng bēi yě 。 wáng bù shōu yàn 、 zhào , míng bēi ér guó wēi ; wáng shōu yàn 、 zhào , míng zūn ér guó níng 。 fū qù zūn níng ér jiù bēi wēi , zhī zhě bù wéi yě 。’ qín wáng wén ruò shuō yě , bì rú cì xīn rán , zé wáng hé bù wù shǐ zhī shì yǐ ruò cǐ shuō qín ? qín fá qí bì yǐ 。 fū qǔ qín yě , shàng jiāo yě ; fá qí , zhèng lì yě 。 zūn shàng jiāo , wù zhèng lì , shèng wáng zhī shì yě 。”
   yān zhāo wáng shàn qí shū , yuē :“ xiān rén cháng yǒu dé sū shì , zǐ zhī zhī luàn , ér sū shì qù yàn 。 yàn yù bào chóu yú qí , fēi sū shì mò kě 。” nǎi zhào sū shì , fù shàn dài zhī 。 yǔ móu fá qí , jìng pò qí , mǐn wáng chū zǒu 。

  为您推荐:战国策·燕一·齐伐宋宋急文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签