战国策·苏代谓燕昭王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 23:18:04

 文言文之家为您整理战国策·苏代谓燕昭王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏代谓燕昭王注音版

 《 dàiwèiyānzhāowáng 》
  dàiwèiyānzhāowángbái :“ jīnyǒurén , xiàocéngcān 、 xiào , xìnwěishēnggāo , liánbàojiāo 、 shǐqiū , jiānsānhángshìwáng ,  ?” wángyuē :“ shì 。” duìyuē :“ xiàwéi , chénshìxià 。 chénqiěchùwéizhīshì , guīgēngzhōuzhīshàng , gēngérshízhī , zhīérzhī 。” wángyuē :“  ?” duìyuē :“ xiàocéngcān 、 xiào , guòyǎngqīn 。 xìnwěishēnggāo , guòréněr 。 liánbàojiāo 、 shǐqiū , guòqièrénzhīcáiěr 。 jīnchénwéijìnzhě 。 chénwéiliánshēn , shēng 。 rénzhě , wánzhīdào , fēijìnzhīshù 。”
  wángyuē :“ yōu ?” duìyuē :“ chényōuwéi , qínchūxiáosāi , chūyíngqiū , chǔchūshūzhāng 。 sānwángdàiwèi , gǎizhèng , jiēchényōu 。 ruòyōuér , chénzhīzhōulóngěr , wéifánwángzhītíng ? zhěchǔzhāng , zhūhóuběimiànércháo 。 qín西shān , zhūhóu西miànércháo 。 nǎngzhě使shǐyànzhōushìzhīshàng , zhūhóuwèibiéércháo 。 chénwénzhī , shànwéishìzhě , xiānliàngguózhīxiǎo , érkuíbīngzhīqiángruò , gōngchéng , érmíng 。 néngwéishìzhě , xiānliàngguózhīxiǎo , kuíbīngzhīqiángruò , gōngchéngérmíng 。 jīnwángyǒudōngxiàngzhīxīn , érchénzhīzhī 。”
  wángyuē :“ zhīzhī ?” duìyuē :“ jīnjiàn , dēngqiūdōngxiàngértàn , shìchénzhīzhī 。 jīnhuòqiānjūnzhīzhòng , xíngniánshí , érqiúchí 。 suīqiángguó , 西láosòng , nánchǔ , jūnbài , érjiān 。”
  yānwángyuē :“ shàn 。 qǐngbàiziwéishàngqīng , fèngchēbǎichéng , wéiguǎréndōngyóu ,  ?” duìyuē :“ xiààizhī , àizizhūjiù 、 shū , chuángzhīsūn , de , érnǎinéngzhīchén ,  ? wángzhīlùnchén , rénzāi ? jīnchénzhīsuǒshìxiàzhě , zhōngxìn 。 kǒngzhōngxìnzhī , jiànzuìzuǒyòu 。”
  wángyuē :“ ānyǒuwéirénchénjìn , jiénéng , érzuìzhě ?” duìyuē :“ chénqǐngwéiwáng 。 zhōuzhīshàngdechángyǒuzhī。 zhàngguānsānniánguī , àirén 。 suǒàizhěyuē :‘ zhīzhànglái , qiěnài ?’ yuē :‘ yōu , wèiyàojiǔérdàilái 。’ érzhàngguǒlái , shìyīnlìngqièzhuóyàojiǔérjìnzhī 。 qièzhīzhī , bàndàoér 。 yuē :‘ yǐnzhǔ , shāzhǔ ; shìgàozhǔ , zhúzhǔ 。 shā 、 zhúzhǔzhě , níngyángzhìérzhī 。’ shìyīnyángjiāngérzhī 。 yuē :‘ wèizhīyuǎnxíngláizhī , wéiměijiǔ , jīnqièfèngérzhī 。’ zhàngzhī , qièérchīzhī 。
  qièsuǒchīzhě , zhōngxìn 。 jīnchénwéixià使shǐ , kǒngzhōngxìnzuǒyòu 。 chénwénzhīyuē :“ wànshèngzhīzhǔ , zhìrénchén 。 shíchéngzhījiā , zhìzhòngrén 。 zhīshì , zhìqiè 。 éryòukuàngdāngshìzhīxiánzhǔ ? chénqǐngxíng , yuànxiàzhīzhìqúnchén 。”

战国策·苏代谓燕昭王拼音版

 《 sū dài wèi yān zhāo wáng 》
  sū dài wèi yān zhāo wáng bái :“ jīn yǒu rén yú cǐ , xiào rú céng cān 、 xiào jǐ , xìn rú wěi shēng gāo , lián rú bào jiāo 、 shǐ qiū , jiān cǐ sān háng yǐ shì wáng , xī rú ?” wáng yuē :“ rú shì zú yǐ 。” duì yuē :“ zú xià yǐ wéi zú , zé chén bù shì zú xià yǐ 。 chén qiě chù wú wéi zhī shì , guī gēng hū zhōu zhī shàng dì , gēng ér shí zhī , zhī ér yī zhī 。” wáng yuē :“ hé gù yě ?” duì yuē :“ xiào rú céng cān 、 xiào jǐ , zé bù guò yǎng qí qīn qí 。 xìn rú wěi shēng gāo , zé bù guò bù qī rén ěr 。 lián rú bào jiāo 、 shǐ qiū , zé bù guò bù qiè rén zhī cái ěr 。 jīn chén wéi jìn qǔ zhě yě 。 chén yǐ wéi lián bù yǔ shēn jù dá , yì bù yǔ shēng jù lì 。 rén yì zhě , zì wán zhī dào yě , fēi jìn qǔ zhī shù yě 。”
  wáng yuē :“ zì yōu bù zú hū ?” duì yuē :“ yǐ chén yōu wéi zú , zé qín bù chū xiáo sāi , qí bù chū yíng qiū , chǔ bù chū shū zhāng 。 sān wáng dài wèi , wǔ bó gǎi zhèng , jiē yǐ bù chén yōu gù yě 。 ruò zì yōu ér zú , zé chén yì zhī zhōu fù lóng ěr , hé wéi fán dà wáng zhī tíng yé ? xī zhě chǔ qǔ zhāng wǔ , zhū hóu běi miàn ér cháo 。 qín qǔ xī shān , zhū hóu xī miàn ér cháo 。 nǎng zhě shǐ yàn wú qù zhōu shì zhī shàng , zé zhū hóu bù wèi bié mǎ ér cháo yǐ 。 chén wén zhī , shàn wéi shì zhě , xiān liàng qí guó zhī dà xiǎo , ér kuí qí bīng zhī qiáng ruò , gù gōng kě chéng , ér míng kě lì yě 。 bù néng wéi shì zhě , bù xiān liàng qí guó zhī dà xiǎo , bù kuí qí bīng zhī qiáng ruò , gù gōng bù kě chéng ér míng bù kě lì yě 。 jīn wáng yǒu dōng xiàng fá qí zhī xīn , ér yú chén zhī zhī 。”
  wáng yuē :“ zǐ hé yǐ zhī zhī ?” duì yuē :“ jīn jǐ dǐ jiàn , dēng qiū dōng xiàng ér tàn , shì yǐ yú chén zhī zhī 。 jīn fū wū huò jǔ qiān jūn zhī zhòng , xíng nián bā shí , ér qiú fú chí 。 gù qí suī qiáng guó yě , xī láo yú sòng , nán bà yú chǔ , zé qí jūn kě bài , ér hé jiān kě qǔ 。”
  yān wáng yuē :“ shàn 。 wú qǐng bài zi wéi shàng qīng , fèng zǐ chē bǎi chéng , zǐ yǐ cǐ wéi guǎ rén dōng yóu yú qí , hé rú ?” duì yuē :“ zú xià yǐ ài zhī gù yǔ , zé hé bù yǔ ài zi yǔ zhū jiù 、 shū fù , fù chuáng zhī sūn , bù de , ér nǎi yǐ yǔ wú néng zhī chén , hé yě ? wáng zhī lùn chén , hé rú rén zāi ? jīn chén zhī suǒ yǐ shì zú xià zhě , zhōng xìn yě 。 kǒng yǐ zhōng xìn zhī gù , jiàn zuì yú zuǒ yòu 。”
  wáng yuē :“ ān yǒu wéi rén chén jìn qí lì , jié qí néng , ér dé zuì zhě hū ?” duì yuē :“ chén qǐng wéi wáng pì 。 xī zhōu zhī shàng de cháng yǒu zhī 。 qí zhàng fū guān sān nián bù guī , qí qī ài rén 。 qí suǒ ài zhě yuē :‘ zǐ zhī zhàng fū lái , zé qiě nài hé hū ?’ qí qī yuē :‘ wù yōu yě , wú yǐ wèi yào jiǔ ér dài qí lái yǐ 。’ yǐ ér qí zhàng fū guǒ lái , yú shì yīn lìng qí qiè zhuó yào jiǔ ér jìn zhī 。 qí qiè zhī zhī , bàn dào ér lì 。 lǜ yuē :‘ wú yǐ cǐ yǐn wú zhǔ fù , zé shā wú zhǔ fù ; yǐ cǐ shì gào wú zhǔ fù , zé zhú wú zhǔ mǔ 。 yǔ shā wú fù 、 zhú wú zhǔ mǔ zhě , níng yáng zhì ér fù zhī 。’ yú shì yīn yáng jiāng ér pú zhī 。 qí qī yuē :‘ wèi zǐ zhī yuǎn xíng lái zhī , gù wéi měi jiǔ , jīn qiè fèng ér pú zhī 。’ qí zhàng fū bù zhī , fù qí qiè ér chī zhī 。
  gù qiè suǒ yǐ chī zhě , zhōng xìn yě 。 jīn chén wéi zú xià shǐ yú qí , kǒng zhōng xìn bù yù yú zuǒ yòu yě 。 chén wén zhī yuē :“ wàn shèng zhī zhǔ , bù zhì yú rén chén 。 shí chéng zhī jiā , bù zhì yú zhòng rén 。 pǐ fū tú bù zhī shì , bù zhì yú qī qiè 。 ér yòu kuàng yú dāng shì zhī xián zhǔ hū ? chén qǐng xíng yǐ , yuàn zú xià zhī wú zhì yú qún chén yě 。”

 为您推荐:战国策·燕一·苏代谓燕昭王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签