战国策·燕王谓苏代拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 23:21:07

  文言文之家为您整理战国策·燕王谓苏代拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·燕王谓苏代注音版

  《 yānwángwèidài 》
   yānwángwèidàiyuē :“ guǎrénshènzhěyán 。’ dàiduìyuē :“ zhōujiànméi , wèiliǎng 。 zhīnánjiāyuē ‘ měi ’, zhījiāyuē ‘ nán ’。 ránérzhōuzhī , wéi 。 qiěchǔméi , lǎoqiějià ; shèméiérxuàn , érshòu 。 shùnérbài, shòuérzhě , wéiméiér 。 qiěshìfēiquán , fēishìchéng 。 使shǐrénzuòshòuchéngshìzhě , wéizhěěr 。” wángyuē :“ shàn 。”

战国策·燕王谓苏代拼音版

  《 yān wáng wèi sū dài 》
   yān wáng wèi sū dài yuē :“ guǎ rén shèn bù xǐ yí zhě yán yě 。’ sū dài duì yuē :“ zhōu dì jiàn méi , wèi qí liǎng yù yě 。 zhī nán jiā yuē ‘ nǚ měi ’, zhī nǚ jiā yuē ‘ nán fù ’。 rán ér zhōu zhī sú , bù zì wéi qǔ qī 。 qiě fú chǔ nǚ wú méi , lǎo qiě bù jià ; shè méi ér zì xuàn , bì ér bù shòu 。 shùn ér wú bài , shòu ér bù bì zhě , wéi méi ér yǐ yǐ 。 qiě shì fēi quán bù lì , fēi shì bù chéng 。 fū shǐ rén zuò shòu chéng shì zhě , wéi yí zhě ěr 。” wáng yuē :“ shàn yǐ 。”

  为您推荐:战国策·燕一·燕王谓苏代文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签