战国策·秦召燕王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 23:50:07

 文言文之家为您整理战国策·秦召燕王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦召燕王注音版

 《 qínzhàoyānwáng 》
  qínzhàoyānwáng , yānwángwǎng 。 dàiyuēyānwángyuē :“ chǔdezhǐérguówáng , desòngérguówáng ,  、 chǔdeyǒuzhǐ 、 sòngshìqínzhě ,  ? shìyǒugōngzhě , qínzhīshēnchóu 。 qíntiānxià , fēixíng , bào 。
 “ qínzhīxíngbàotiānxià , zhènggàochǔyuē :‘ shǔzhījiǎ , qīngzhōuwèn , chéngxiàshuǐérxiàjiāng , érzhìyǐng 。 hànzhōngzhījiǎ , chéngzhōuchū , chéngxiàshuǐérxiàhàn , érzhìzhǔ 。 guǎrénjiǎwǎn , dōngxiàsuí , zhīzhěmóu , yǒngzhě , guǎrénshèsǔn 。 wángnǎidàitiānxiàzhīgōnghán , yuǎn ?’ chǔwángwéishìzhī , shíniánshìqín 。
 “ qínzhènggàohányuē :‘ shǎo , érduàntàiháng 。 yángérchùpíngyáng , èrérjìnyáo 。 liǎngzhōuérchùzhèng , érguó 。’ hánshìwéirán , shìqín 。
 “ qínzhènggàowèiyuē :“ ān , sāi , hánshì 、 tàiyuánjuàn 。 xiàzhǐ , dàonányáng 、 fēng 、  , bāoliǎngzhōu , chéngxiàshuǐ , qīngzhōu , qiángzàiqián , xiānzàihòu 。 juéróngkǒu , wèiliáng ; juébáizhīkǒu , wèiyáng ; jué宿zhīkǒu , wèi、 dùnqiū 。 gōngnèi , shuǐgōngmièliáng 。’ wèishìwéirán , shìqín 。
 “ qíngōngān , kǒngjiùzhī , sòngwěi , yuē :‘ sòngwángdào , wèirénxiěguǎrén , shèmiàn 。 guǎrénjuébīngyuǎn , nénggōng 。 wánggǒunéngsòngyǒuzhī , guǎrénzhī 。’ ān , sāi , yīnsòngwéizuì 。
 “ qíngōng , kǒngtiānxiàjiùzhī , wěitiānxiàyuē :‘ wángguǎrényuē , guǎrén , shuàitiānxiàgōngguǎrénzhěsān 。 yǒuqín , yǒuqín , zhī , wángzhī !’ yáng 、 shǎo , zhìlìn 、 shí , yīnwéitiānxiàzuì 。
 “ qíngōngwèi , zhòngchǔ , nányángwěichǔyuē :‘ guǎrénhánqiějué ! cánjūnlíng , sāiméngài , gǒuchǔ , guǎrényǒuzhī 。’ wèiguóérqín , yīnsāiméngàiwéichǔzuì 。
 “ bīngkùnlínzhōng , zhòngyàn 、 zhào , jiāodōngwěiyàn , 西wěizhào 。 zhàodejiǎngwèi , zhìgōngyán , yīnshǒushǔxíngérgōngzhào 。 bīngshāngshí , bàilíng , érzhòngwèi ,  、 càiwěiwèi 。 jiǎngzhào , jiéwèi , wèiwèi。 kùn使shǐtàihòu 、 ránghóuwéi , yíngjiānjiù 。 shìyànzhěyuē :‘ jiāodōng 。’ shìzhàozhěyuē :‘ 西 。’ shìwèizhěyuē:‘  、 cài 。’ shìchǔzhěyuē :‘ sāiméngài 。’ shìzhěyuē :‘ sòng 。’ lìngyánxúnhuán , yòngbīngfēixiù , néngzhì , jiùnéngyuē 。 lóngjiǎzhīzhàn , ànménzhīzhàn , fēngzhīzhàn , gāoshāngzhīzhàn , zhàozhuāngzhīzhàn , qínzhīsuǒshāsānjìnzhīmínshùbǎiwàn 。 jīnshēngzhě , jiēqínzhī 。 西zhīwài 、 shàngluòzhī 、 sānchuān , jìnguózhīhuò , sānjìnzhībàn 。 qínhuò , éryàn 、 zhàozhīqínzhě , jiēzhēngshìqínshuōzhǔ , chénzhīsuǒhuàn 。”
  yānzhāowángxíng , dàizhòngyàn 。 yànfǎnyuēzhūhóucóngqīn , qínshí , huòcónghuò , értiānxiàyóuzōngshìzhīcóngyuē 。 dài 、 jiē寿shòu , míngxiǎnzhūhóu 。

战国策·秦召燕王拼音版

 《 qín zhào yān wáng 》
  qín zhào yān wáng , yān wáng yù wǎng 。 sū dài yuē yān wáng yuē :“ chǔ de zhǐ ér guó wáng , qí de sòng ér guó wáng , qí 、 chǔ bù de yǐ yǒu zhǐ 、 sòng shì qín zhě , hé yě ? shì zé yǒu gōng zhě , qín zhī shēn chóu yě 。 qín qǔ tiān xià , fēi xíng yì yě , bào yě 。
 “ qín zhī xíng bào yú tiān xià , zhèng gào chǔ yuē :‘ shǔ dì zhī jiǎ , qīng zhōu fú yú wèn , chéng xià shuǐ ér xià jiāng , wǔ rì ér zhì yǐng 。 hàn zhōng zhī jiǎ , chéng zhōu chū yú bā , chéng xià shuǐ ér xià hàn , sì rì ér zhì wǔ zhǔ 。 guǎ rén jī jiǎ wǎn , dōng xià suí , zhī zhě bù jí móu , yǒng zhě bù jí nù , guǎ rén rú shè sǔn yǐ 。 wáng nǎi dài tiān xià zhī gōng hán gǔ , bù yì yuǎn hū ?’ chǔ wáng wéi shì zhī gù , shí qī nián shì qín 。
 “ qín zhèng gào hán yuē :‘ wǒ qǐ hū shǎo qǔ , yī rì ér duàn tài háng 。 wǒ qǐ hū yí yáng ér chù píng yáng , èr rì ér mò bù jìn yáo 。 wǒ lí liǎng zhōu ér chù zhèng , wǔ rì ér guó jǔ 。’ hán shì yǐ wéi rán , gù shì qín 。
 “ qín zhèng gào wèi yuē :“ wǒ jǔ ān yì , sāi nǚ jǐ , hán shì 、 tài yuán juàn 。 wǒ xià zhǐ , dào nán yáng 、 fēng 、 jì , bāo liǎng zhōu , chéng xià shuǐ , fú qīng zhōu , qiáng nǔ zài qián , xiān gē zài hòu 。 jué róng kǒu , wèi wú dà liáng ; jué bái mǎ zhī kǒu , wèi wú jǐ yáng ; jué sù xū zhī kǒu , wèi wú xū 、 dùn qiū 。 lù gōng zé jī hé nèi , shuǐ gōng zé miè dà liáng 。’ wèi shì yǐ wéi rán , gù shì qín 。
 “ qín yù gōng ān yì , kǒng qí jiù zhī , zé yǐ sòng wěi yú qí , yuē :‘ sòng wáng wú dào , wèi mù rén yǐ xiě guǎ rén , shè qí miàn 。 guǎ rén dì jué bīng yuǎn , bù néng gōng yě 。 wáng gǒu néng pò sòng yǒu zhī , guǎ rén rú zì dé zhī 。’ yǐ dé ān yì , sāi nǚ jǐ , yīn yǐ pò sòng wéi qí zuì 。
 “ qín yù gōng qí , kǒng tiān xià jiù zhī , zé yǐ qí wěi yú tiān xià yuē :‘ qí wáng sì yǔ guǎ rén yuē , sì qī guǎ rén , bì shuài tiān xià yǐ gōng guǎ rén zhě sān 。 yǒu qí wú qín , wú qí yǒu qín , bì fá zhī , bì wáng zhī !’ yǐ dé yí yáng 、 shǎo qǔ , zhì lìn 、 shí , yīn yǐ pò qí wéi tiān xià zuì 。
 “ qín yù gōng wèi , zhòng chǔ , zé yǐ nán yáng wěi yú chǔ yuē :‘ guǎ rén gù yǔ hán qiě jué yǐ ! cán jūn líng , sāi méng ài , gǒu lì yú chǔ , guǎ rén rú zì yǒu zhī 。’ wèi qì yǔ guó ér hé yú qín , yīn yǐ sāi méng ài wéi chǔ zuì 。
 “ bīng kùn yú lín zhōng , zhòng yàn 、 zhào , yǐ jiāo dōng wěi yú yàn , yǐ jì xī wěi yú zhào 。 zhào de jiǎng yú wèi , zhì gōng zǐ yán , yīn xī shǒu shǔ xíng ér gōng zhào 。 bīng shāng yú lí shí , yù bài yú mǎ líng , ér zhòng wèi , zé yǐ yè 、 cài wěi yú wèi 。 yǐ dé jiǎng yú zhào , zé jié wèi , wèi bù wèi gē 。 kùn zé shǐ tài hòu 、 ráng hóu wéi hé , yíng zé jiān qī jiù yǔ mǔ 。 shì yàn zhě yuē :‘ yǐ jiāo dōng 。’ shì zhào zhě yuē :‘ yǐ jì xī 。’ shì wèi zhě yuē :‘ yǐ yè 、 cài 。’ shì chǔ zhě yuē :‘ yǐ sāi méng ài 。’ shì qí zhě yuē :‘ yǐ sòng 。’ cǐ bì lìng qí yán rú xún huán , yòng bīng rú cì fēi xiù , mǔ bù néng zhì , jiù bù néng yuē 。 lóng jiǎ zhī zhàn , àn mén zhī zhàn , fēng lù zhī zhàn , gāo shāng zhī zhàn , zhào zhuāng zhī zhàn , qín zhī suǒ shā sān jìn zhī mín shù bǎi wàn 。 jīn qí shēng zhě , jiē sǐ qín zhī gū yě 。 xī hé zhī wài 、 shàng luò zhī dì 、 sān chuān , jìn guó zhī huò , sān jìn zhī bàn 。 qín huò rú cǐ qí dà , ér yàn 、 zhào zhī qín zhě , jiē yǐ zhēng shì qín shuō qí zhǔ , cǐ chén zhī suǒ dà huàn 。”
  yān zhāo wáng bù xíng , sū dài fù zhòng yú yàn 。 yàn fǎn yuē zhū hóu cóng qīn , rú sū qín shí , huò cóng huò bù , ér tiān xià yóu cǐ zōng sū shì zhī cóng yuē 。 dài 、 lì jiē yǐ shòu sǐ , míng xiǎn zhū hóu 。

 为您推荐:战国策·燕二·秦召燕王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签