战国策·苏代为奉阳君说燕于赵以伐齐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 23:53:29

 文言文之家为您整理战国策·苏代为奉阳君说燕于赵以伐齐拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏代为奉阳君说燕于赵以伐齐注音版

 《 dàiwéifèngyángjūnshuōyànzhào 》
  dàiwéifèngyángjūnshuōyànzhào , fèngyángjūntīng 。 nǎièzhào , lìngjuézhào 。 juézhào , yīnzhīyàn , wèizhāowángyuē :“ hánwéiwèichényuē :‘ réngàofèngyángyuē : 使shǐxìnzhàozhě ,  ; jīnwángzhàoshǔzi使shǐsòng ,  ; wángmóudàoqínmóuzhàozhě ,  ; lìngsòngzhàozhīzhìjiǎzhě , yòu 。 qǐnggàoqǐng , guǒshǒuzhàozhīzhìjiǎ , shǒuzijiǎ 。’ yánè 。 suīrán , wánghuàn 。 chénzhīzhīyǒuzhàolèi 。 chūwéizhīchéngsuǒ , chénérèzhào , chényóushēng 。 lìng 、 zhàojué , fēn 。 chíchénfēizhāngmèngtán , 使shǐchénzhāngmèngtán ,  、 zhàoyǒuwéizhìzhě 。
 “ fèngyángjūngàozhūhuānzhàoyuē :‘ wáng使shǐgōngwángyuēmìngshuōyuē , fǎnhánmín , jīnzhàozhī 。 rènshì , jīnfēngérxiāngzhī 。 lìngyàn , jīnyànwéishàngjiāo 。 suǒshìzhěshùn , jīnyánbiànyǒushèn , shùnshǐwéiqiú 。 jiànzhīzhī , jīnxiánzhīliǎngzhī ,  ,  !’
 “ fèngyángjūnzhīshèn 。 wángwángzhīxìnzhào , érxiǎorénfèngyángjūn , yīnshìérbèizhī 。 jīnshífēnzhī , jiěér , hòunài 。  、 zhàozhīgǒuxún , wéichénhuàn ; táowéichénchǐ ; wèizhūhóu , chénróng ; bèiwéi , wéichén 。 ránérchényǒuhuàn 。 chénér 、 zhàoxún , èjiāofēnchén , érhòuxiāngxiào , shìchénzhīhuàn 。 ruòchénérxiānggōng , chénmiǎnzhīérqiúyān 。 yáo 、 shùnzhīxiánér ,  、 tāngzhīzhīér , mèngbēnzhīyǒngér , huòzhīér , shēngzhīyǒuzhě ? zàiránzhīchéngsuǒ , wángyān ?
 “ chénwéiruòtáoérzhī 。 chénhán 、 wèixún , érwéizhīqín 。 shēnjiézhàojìnzhī 。 shìjìnxiānggōng 。 chénsuīwéizhīlèiyàn , fèngyángjūngàozhūhuānyuē :‘ yānwángzhī , xiàng , yòuqīng , dàiyàn 。’ zhì, chénsuīwéizhīlèiyàn , yòuwáng 。 yǐnzàitáotāngérzhījié , zàitáojiéérzhītāng , guǒmíngtiáozhīzhàn , értāngwéitiān, táochǔérzhī , guǒzhīzhàn , érbàozhīchóu 。 jīnchéntáoérfēn 、 zhào , shǐzhùchūnqiū 。 qiěshìzhě , shútáo ? huángōngzhīnán , guǎnzhòngtáo ; yángzhīnán , kǒngtáowèi ; zhāngtáochǔ ; báiguītáoqín ; wàngzhūxiàngzhòngshān使shǐzhào , zhàojiézhīqiú , wàngzhūgōngguānérchūtáo ; wàisūnzhīnán , xuēgōngshìdàitáochūguān , sānjìnchēngwéishì 。 shì, táowéi 。”
  juézhào , zhàoyàngōng , bàizhī 。

战国策·苏代为奉阳君说燕于赵以伐齐拼音版

 《 sū dài wéi fèng yáng jūn shuō yàn yú zhào yǐ fá qí 》
  sū dài wéi fèng yáng jūn shuō yàn yú zhào yǐ fá qí , fèng yáng jūn bù tīng 。 nǎi rù qí è zhào , lìng qí jué yú zhào 。 qí yǐ jué yú zhào , yīn zhī yàn , wèi zhāo wáng yuē :“ hán wéi wèi chén yuē :‘ rén gào fèng yáng yuē : shǐ qí bù xìn zhào zhě , sū zǐ yě ; jīn qí wáng zhào shǔ zi shǐ bù fá sòng , sū zǐ yě ; yǔ qí wáng móu dào qǔ qín yǐ móu zhào zhě , sū zǐ yě ; lìng qí sòng zhào zhī zhì zǐ yǐ jiǎ zhě , yòu sū zǐ yě 。 qǐng gào zǐ yǐ qǐng qí , guǒ yǐ shǒu zhào zhī zhì zǐ yǐ jiǎ , wú bì shǒu zi yǐ jiǎ 。’ qí yán è yǐ 。 suī rán , wáng wù huàn yě 。 chén gù zhī rù qí zhī yǒu zhào lèi yě 。 chū wéi zhī yǐ chéng suǒ yù , chén sǐ ér qí dà è yú zhào , chén yóu shēng yě 。 lìng qí 、 zhào jué , kě dà fēn yǐ 。 chí chén fēi zhāng mèng tán yě , shǐ chén yě rú zhāng mèng tán yě , qí 、 zhào bì yǒu wéi zhì bó zhě yǐ 。
 “ fèng yáng jūn gào zhū huān yǔ zhào zú yuē :‘ qí wáng shǐ gōng wáng yuē mìng shuō yuē , bì bù fǎn hán mín , jīn zhào zhī yǐ 。 bì bù rèn sū zǐ yǐ shì , jīn fēng ér xiāng zhī 。 lìng bù hé yàn , jīn yǐ yàn wéi shàng jiāo 。 wú suǒ shì zhě shùn yě , jīn qí yán biàn yǒu shèn yú qí fù , shùn shǐ yǔ sū zǐ wéi qiú 。 jiàn zhī zhī wú lì , jīn xián zhī liǎng zhī , yǐ yǐ , wú wú qí yǐ !’
 “ fèng yáng jūn zhī nù shèn yǐ 。 rú qí wáng wáng zhī bù xìn zhào , ér xiǎo rén fèng yáng jūn yě , yīn shì ér bèi zhī 。 bù yǐ jīn shí dà fēn zhī , jiě ér fù hé , zé hòu bù kě nài hé yě 。 gù qí 、 zhào zhī hé gǒu kě xún yě , sǐ bù zú yǐ wéi chén huàn ; táo bù zú yǐ wéi chén chǐ ; wèi zhū hóu , bù zú yǐ chén róng ; bèi fā zì qī wéi lì , bù zú yǐ wéi chén rǔ 。 rán ér chén yǒu huàn yě 。 chén sǐ ér qí 、 zhào bù xún , è jiāo fēn yú chén yě , ér hòu xiāng xiào , shì chén zhī huàn yě 。 ruò chén sǐ ér bì xiāng gōng yě , chén bì miǎn zhī ér qiú sǐ yān 。 yáo 、 shùn zhī xián ér sǐ , yǔ 、 tāng zhī zhī ér sǐ , mèng bēn zhī yǒng ér sǐ , wū huò zhī lì ér sǐ , shēng zhī wù gù yǒu bù sǐ zhě hū ? zài bì rán zhī wù yǐ chéng suǒ yù , wáng hé yí yān ?
 “ chén yǐ wéi bù ruò táo ér qù zhī 。 chén yǐ hán 、 wèi xún zì qí , ér wéi zhī qǔ qín 。 shēn jié zhào yǐ jìn zhī 。 rú shì zé jìn yú xiāng gōng 。 chén suī wéi zhī lèi yàn , fèng yáng jūn gào zhū huān yuē :‘ sū zǐ nù yú yān wáng zhī bù yǐ wú gù , fú yǔ xiàng , yòu bù yǔ qīng yě , dài wú yàn yǐ 。’ qí yí zhì yú cǐ , gù chén suī wéi zhī bù lèi yàn , yòu bù yù wáng 。 yī yǐn zài táo tāng ér zhī jié , zài táo jié ér zhī tāng , guǒ yǔ míng tiáo zhī zhàn , ér yǐ tāng wéi tiān zǐ , wǔ zǐ xū táo chǔ ér zhī wú , guǒ yǔ bó jǔ zhī zhàn , ér bào qí fù zhī chóu 。 jīn chén táo ér fēn qí 、 zhào , shǐ kě zhù yú chūn qiū 。 qiě jǔ dà shì zhě , shú bù táo ? huán gōng zhī nán , guǎn zhòng táo yú lǔ ; yáng hǔ zhī nán , kǒng zǐ táo yú wèi ; zhāng yí táo yú chǔ ; bái guī táo yú qín ; wàng zhū xiàng zhòng shān yě shǐ zhào , zhào jié zhī qiú dì , wàng zhū gōng guān ér chū táo ; wài sūn zhī nán , xuē gōng shì dài táo chū yú guān , sān jìn chēng yǐ wéi shì 。 gù jǔ dà shì , táo bù zú yǐ wéi rǔ yǐ 。”
  zú jué qí yú zhào , zhào hé yú yàn yǐ gōng qí , bài zhī 。

 为您推荐:战国策·燕二·苏代为奉阳君说燕于赵以伐齐文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签