战国策·苏代为燕说齐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-14 23:56:37

  文言文之家为您整理战国策·苏代为燕说齐拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏代为燕说齐注音版

  《 dàiwéiyànshuō 》
   dàiwéiyànshuō , wèijiànwáng , xiānshuōchúnkūnyuē :“ rényǒumàijùnzhě , sāndànshì , rénzhīzhī 。 wǎngjiànyuē :‘ chényǒujùn , màizhī , sāndànshì , rényán , yuànziháiérshìzhī 。 érzhī , chénqǐngxiànzhāozhījiǎ 。’ nǎiháiérshìzhī , érzhī , dànérjiàshíbèi 。 jīnchénjùnjiànwáng , wéichénxiānhòuzhě , xiàyǒuwéichén ? chénqǐngxiànbáishuāng , huángjīnqiān , wéishí 。” chúnkūnyuē :“ jǐnwénmìng 。” yánzhīwángérjiànzhī , wángshuōzi 。

战国策·苏代为燕说齐拼音版

  《 sū dài wéi yàn shuō qí 》
   sū dài wéi yàn shuō qí , wèi jiàn qí wáng , xiān shuō chún yú kūn yuē :“ rén yǒu mài jùn mǎ zhě , bǐ sān dàn lì yú shì , rén mò zhī zhī 。 wǎng jiàn bó lè yuē :‘ chén yǒu jùn mǎ , yù mài zhī , bǐ sān dàn lì yú shì , rén mò yǔ yán , yuàn zi hái ér shì zhī 。 qù ér gù zhī , chén qǐng xiàn yī zhāo zhī jiǎ 。’ bó lè nǎi hái ér shì zhī , qù ér gù zhī , yī dàn ér mǎ jià shí bèi 。 jīn chén yù yǐ jùn mǎ jiàn yú wáng , mò wéi chén xiān hòu zhě , zú xià yǒu yì wéi chén bó lè hū ? chén qǐng xiàn bái bì yī shuāng , huáng jīn qiān yì , yǐ wéi mǎ shí 。” chún yú kūn yuē :“ jǐn wén mìng yǐ 。” rù yán zhī wáng ér jiàn zhī , qí wáng dà shuō sū zi 。

  为您推荐:战国策·燕二·苏代为燕说齐文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签