战国策·苏代自齐使人谓燕昭王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 08:45:24

 文言文之家为您整理战国策·苏代自齐使人谓燕昭王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏代自齐使人谓燕昭王注音版

 《 dài使shǐrénwèiyānzhāowáng 》
  dài使shǐrénwèiyānzhāowángyuē :“ chénwén 、 zhào ,  、 zhào , wángchūbīnggōng ? chénqǐngwángruòzhī 。” yànnǎigōngjìn 。
  lìngrénwèimǐnwángyuē :“ yànzhīgōng , zhèn 。 yànbīngzàijìnérjìn , shìbīngruòér 。 wánglìngjiāngéryīngyàn ? zhīxián , jiāngéryīngruòyàn , yàn 。 yànzhàogǎntīng , shìwángyànérzhào 。” mǐnwángyuē :“ shàn 。” nǎiwèiyuē :“ yànbīngzàijìn , jīnguǎrénbīngyīngzhī , yuànziwéiguǎrénwéizhījiāng 。” duìyuē :“ chénzhībīng , dāngzhī , wánggǎi 。 wáng使shǐchén , shìbàiwángzhībīng , érchényàn 。 zhànshèng , zhèn 。” wángyuē :“ xíng , guǎrénzhīzi 。”
  suìjiāng , éryànrénzhànjìnxià , jūnbài , yàndejiǎshǒuèrwànrén 。 shōubīng , shǒuyángchéng , érbàomǐnwángyuē :“ wángguò , lìngchényīngyàn 。 jīnjūnbàiwángèrwànrén , chényǒuzhìzhīzuì , qǐngguī !” mǐnwángyuē :“ guǎrénzhīguò , wéizuì 。”
  míngyòu使shǐyàngōngyángchéng 。 yòu使shǐrénwèimǐnwángyuē :“ zhěshèngjìnxià , fēibīngzhīguò , xìngéryànyǒutiānxìng 。 jīnyànyòugōngyángchéng , shìtiānxìngwéigōng 。 wáng使shǐyīngzhī , xiānbàiwángzhībīng , hòushèngbàowáng 。” wángyuē :“ shàn 。” nǎi使shǐzi ,  , wángtīng 。 suìjiāngyànzhànyángchéng 。 yànrénshèng , shǒusānwàn 。 jūnchénqīn , bǎixìngxīn 。 yànyīn使shǐbīng , zhī 。

战国策·苏代自齐使人谓燕昭王拼音版

 《 sū dài zì qí shǐ rén wèi yān zhāo wáng 》
  sū dài zì qí shǐ rén wèi yān zhāo wáng yuē :“ chén wén lí qí 、 zhào , qí 、 zhào yǐ gū yǐ , wáng hé bù chū bīng yǐ gōng qí ? chén qǐng wáng ruò zhī 。” yàn nǎi fá qí gōng jìn 。
  lìng rén wèi mǐn wáng yuē :“ yàn zhī gōng qí yě , yù yǐ fù zhèn gǔ dì yě 。 yàn bīng zài jìn ér bù jìn , zé shì bīng ruò ér jì yí yě 。 wáng hé bù lìng sū zǐ jiāng ér yīng yàn hū ? fū yǐ sū zǐ zhī xián , jiāng ér yīng ruò yàn , yàn pò bì yǐ 。 yàn pò zé zhào bù gǎn bù tīng , shì wáng pò yàn ér fú zhào yě 。” mǐn wáng yuē :“ shàn 。” nǎi wèi sū zǐ yuē :“ yàn bīng zài jìn , jīn guǎ rén fā bīng yīng zhī , yuàn zi wéi guǎ rén wéi zhī jiāng 。” duì yuē :“ chén zhī yú bīng , hé zú yǐ dāng zhī , wáng qí gǎi jǔ 。 wáng shǐ chén yě , shì bài wáng zhī bīng , ér yǐ chén yí yàn yě 。 zhàn bù shèng , bù kě zhèn yě 。” wáng yuē :“ xíng , guǎ rén zhī zi yǐ 。”
  sū zǐ suì jiāng , ér yǔ yàn rén zhàn yú jìn xià , qí jūn bài , yàn de jiǎ shǒu èr wàn rén 。 sū zǐ shōu qí yú bīng , yǐ shǒu yáng chéng , ér bào yú mǐn wáng yuē :“ wáng guò jǔ , lìng chén yīng yàn 。 jīn jūn bài wáng èr wàn rén , chén yǒu fǔ zhì zhī zuì , qǐng zì guī yú lì yǐ lù !” mǐn wáng yuē :“ cǐ guǎ rén zhī guò yě , zǐ wú yǐ wéi zuì 。”
  míng rì yòu shǐ yàn gōng yáng chéng jí lí 。 yòu shǐ rén wèi mǐn wáng yuē :“ rì zhě qí bù shèng yú jìn xià , cǐ fēi bīng zhī guò , qí bù xìng ér yàn yǒu tiān xìng yě 。 jīn yàn yòu gōng yáng chéng jí lí , shì yǐ tiān xìng zì wéi gōng yě 。 wáng fù shǐ sū zǐ yīng zhī , sū zǐ xiān bài wáng zhī bīng , qí hòu bì wù yǐ shèng bào wáng yǐ 。” wáng yuē :“ shàn 。” nǎi fù shǐ sū zi , sū zǐ gù cí , wáng bù tīng 。 suì jiāng yǐ yǔ yàn zhàn yú yáng chéng 。 yàn rén dà shèng , dé shǒu sān wàn 。 qí jūn chén bù qīn , bǎi xìng lí xīn 。 yàn yīn shǐ lè yì dà qǐ bīng fá qí , pò zhī 。

 为您推荐:战国策·燕二·苏代自齐使人谓燕昭王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签