战国策·苏代自齐献书于燕王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 08:48:00

  文言文之家为您整理战国策·苏代自齐献书于燕王拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·苏代自齐献书于燕王注音版

  《 dàixiànshūyānwáng 》
   dàixiànshūyānwángyuē :“ chénzhīxíng , zhījiāngyǒukǒushì , xiànshūérxíngyuē :‘ chénguì , yàndàijiāngxìnchén ; chénjiàn , jiāngqīngchén ; chényòng , jiāngduōwàngchén ; yǒushàn , jiāngguīzuìchén ; tiānxiàgōng , jiāngyuēshànwéimóu ; tiānxiàgōng , jiāngjiānmàochén 。 chénzhīsuǒzhòngchùmǎo 。’ wángwèichényuē :‘ tīngzhòngkǒuchányán , xìn , yóuchǎn ( yáodāo ) zhě 。 shàngyòng , xìnxià , gǒu , wéi , xìn 。’ zhīyányuē :‘ yànzhī , chéngshìér 。’ chénshòulìngrèn , nián 。 shùchūbīng , wèichángmóuyàn 。  、 zhàozhījiāo ,  , yānwángmóuzhào , zhàomóu 。 zhīxìnyàn , zhìběixíngbīng 。 jīnwángxìntiáncān 、 zhīyán , qiěgōng , 使shǐquǎn ( jiān ) érxìnyàn 。 jīnwángyòu使shǐqìnglìngchényuē :‘ yòngsuǒshàn 。’ wánggǒuyòngzhī , chénqǐngwéiwángshìzhī 。 wángchéntuánrènsuǒshàn , chénqǐngguīshì 。 chéngǒujiàn , yíngyuàn 。”

战国策·苏代自齐献书于燕王拼音版

  《 sū dài zì qí xiàn shū yú yān wáng 》
   sū dài zì qí xiàn shū yú yān wáng yuē :“ chén zhī xíng yě , gù zhī jiāng yǒu kǒu shì , gù xiàn yù shū ér xíng yuē :‘ chén guì yú qí , yàn dài fū jiāng bù xìn chén ; chén jiàn , jiāng qīng chén ; chén yòng , jiāng duō wàng yú chén ; qí yǒu bù shàn , jiāng guī zuì yú chén ; tiān xià bù gōng qí , jiāng yuē shàn wéi qí móu ; tiān xià gōng qí , jiāng yǔ qí jiān mào chén 。 chén zhī suǒ zhòng chù mǎo yě 。’ wáng wèi chén yuē :‘ wú bì bù tīng zhòng kǒu yǔ chán yán , wú xìn rǔ yě , yóu chǎn ( yáo dāo ) zhě yě 。 shàng kě yǐ dé yòng yú qí , cì kě yǐ dé xìn yú xià , gǒu wú sǐ , nǚ wú bù wéi yě , yǐ nǚ zì xìn kě yě 。’ yǔ zhī yán yuē :‘ qù yàn zhī qí kě yě , qī yú chéng shì ér yǐ 。’ chén shòu lìng yǐ rèn qí , jí wǔ nián 。 qí shù chū bīng , wèi cháng móu yàn 。 qí 、 zhào zhī jiāo , yī hé yī lí , yān wáng bù yǔ qí móu zhào , zé yǔ zhào móu qí 。 qí zhī xìn yàn yě , zhì yú xū běi dì xíng qí bīng 。 jīn wáng xìn tián fá yǔ cān 、 qù jí zhī yán , qiě gōng qí , shǐ qí quǎn mǎ ( mǎ jiān ) ér bù xìn yàn 。 jīn wáng yòu shǐ qìng lìng chén yuē :‘ wú yù yòng suǒ shàn 。’ wáng gǒu yù yòng zhī , zé chén qǐng wéi wáng shì zhī 。 wáng yù yì chén tuán rèn suǒ shàn , zé chén qǐng guī yì shì 。 chén gǒu dé jiàn , zé yíng yuàn 。”

  为您推荐:战国策·燕二·苏代自齐献书于燕王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签