战国策·陈翠合齐燕拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 08:50:41

 文言文之家为您整理战国策·陈翠合齐燕拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·陈翠合齐燕注音版

 《 chéncuìyàn 》
  chéncuì 、 yàn , jiànglìngyānwángzhīwéizhì , yānwángnuò 。 tàihòuwénzhīyuē :“ chéngōngnéngwéirénzhīguó ,  , yānyǒurénzhě , lǎozhìyān 。”
  chéncuìjiàntàihòu , wángyuē :“ tàihòufāngzi , dàizhī 。” chéncuìyuē :“ hài 。” suìjiàntàihòuyuē :“ zhě ?” tàihòuyuē:“ làidexiānwángyànzhīshí ,  。 zhě , yōugōngzhīqiěwéizhì 。”
  chéncuìyuē :“ rénzhǔzhīàizi , zhīshèn 。 fēiàizi , yòuàizhàngshèn 。” tàihòuyuē :“  ?” duìyuē :“ tàihòujiàzhūhóu , fèngqiānjīn ,  ③ bǎi , wéirénzhīzhōng 。 jīnwángyuànfēnggōng , bǎiguānchízhí , qúnchénxiàozhōng , yuē :‘ gōnggōng , dāngfēng 。’ jīnwángzhīgōngwéizhì , qiěwéigōnggōngérfēngzhī 。 tàihòutīng , chénshìzhīrénzhǔzhīàizhàngshèn 。 qiětàihòuwángxìngérzài , gōngguì ; tàihòuqiānqiūzhīhòu , wángguójiā , értàiwèi , gōngjiàn 。 fēitàihòuwángfēnggōng , gōngzhōngshēnfēng 。”
  tàihòuyuē :“ lǎozhīzhǎngzhězhī 。” nǎimìnggōngshùchēzhìwéixíng 。

战国策·陈翠合齐燕拼音版

 《 chén cuì hé qí yàn 》
  chén cuì hé qí 、 yàn , jiàng lìng yān wáng zhī dì wéi zhì yú qí , yān wáng xǔ nuò 。 tài hòu wén zhī dà nù yuē :“ chén gōng bù néng wéi rén zhī guó , yì zé yǐ yǐ , yān yǒu lí rén zǐ mǔ zhě , lǎo fù yù dé zhì yān 。”
  chén cuì yù jiàn tài hòu , wáng yuē :“ tài hòu fāng nù zi , zǐ qí dài zhī 。” chén cuì yuē :“ wú hài yě 。” suì rù jiàn tài hòu yuē :“ hé qú zhě yě ?” tài hòu yuē :“ lài de xiān wáng yàn wù zhī yú shí , bù yí qú 。 qú zhě , yōu gōng zǐ zhī qiě wéi zhì yú qí yě 。”
  chén cuì yuē :“ rén zhǔ zhī ài zi yě , bù rú bù yī zhī shèn yě 。 fēi tú bù ài zi yě , yòu bù ài zhàng fū zǐ dú shèn 。” tài hòu yuē :“ hé yě ?” duì yuē :“ tài hòu jià nǚ zhū hóu , fèng yǐ qiān jīn , jī dì ③ bǎi lǐ , yǐ wéi rén zhī zhōng yě 。 jīn wáng yuàn fēng gōng zǐ , bǎi guān chí zhí , qún chén xiào zhōng , yuē :‘ gōng zǐ wú gōng , bù dāng fēng 。’ jīn wáng zhī yǐ gōng zǐ wéi zhì yě , qiě yǐ wéi gōng zǐ gōng ér fēng zhī yě 。 tài hòu fú tīng , chén shì yǐ zhī rén zhǔ zhī bù ài zhàng fū zǐ dú shèn yě 。 qiě tài hòu yǔ wáng xìng ér zài , gù gōng zǐ guì ; tài hòu qiān qiū zhī hòu , wáng qì guó jiā , ér tài zǐ jí wèi , gōng zǐ jiàn yú bù yī 。 gù fēi jí tài hòu yǔ wáng fēng gōng zǐ , zé gōng zǐ zhōng shēn bù fēng yǐ 。”
  tài hòu yuē :“ lǎo fù bù zhī zhǎng zhě zhī jì 。” nǎi mìng gōng zǐ shù chē zhì yī wéi xíng jù 。

 为您推荐:战国策·燕二·陈翠合齐燕文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签