战国策·燕昭王且与天下伐齐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 08:52:58

  文言文之家为您整理战国策·燕昭王且与天下伐齐拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·燕昭王且与天下伐齐注音版

  《 yānzhāowángqiětiānxià 》
   yānzhāowángqiětiānxià , éryǒurénshìyànzhě , zhāowángzhàoérwèizhīyuē :“ guǎrénqiětiānxià , dànchūlìng , zhēngzhī 。 zhēngzhīértīng , yīnérzhī 。 guǎrényǒushí , qiěyīnérshì 。” dāngzhīshí , yàn 、 liǎng , ránérchángyǒushōuzhīzhīzhìruò 。

战国策·燕昭王且与天下伐齐拼音版

  《 yān zhāo wáng qiě yǔ tiān xià fá qí 》
   yān zhāo wáng qiě yǔ tiān xià fá qí , ér yǒu qí rén shì yú yàn zhě , zhāo wáng zhào ér wèi zhī yuē :“ guǎ rén qiě yǔ tiān xià fá qí , dàn mù chū lìng yǐ , zǐ bì zhēng zhī 。 zhēng zhī ér bù tīng , zǐ yīn qù ér zhī qí 。 guǎ rén yǒu shí fù hé hé yě , qiě yǐ yīn zǐ ér shì qí 。” dāng cǐ zhī shí yě , yàn 、 qí bù liǎng lì , rán ér cháng dú yù yǒu fù shōu zhī zhī zhì ruò cǐ yě 。

  为您推荐:战国策·燕二·燕昭王且与天下伐齐文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签