战国策·燕饥赵将伐之拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 08:55:59

  文言文之家为您整理战国策·燕饥赵将伐之拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·燕饥赵将伐之注音版

  《 yànzhàojiāngzhī 》
   yàn , zhàojiāngzhī 。 chǔ使shǐjiāngjūnzhīyàn , guòwèi , jiànzhàohuī 。 zhàohuīyuē :“ 使shǐchúhuànzhì , jiùhuàn 。  、 gōngzhīyòng , zhúzhī 、 zhāngmèngtánshòushǎng 。 shìmóuzhějiēcóngshìchúhuànzhīdào , érxiān使shǐchúhuànzhìzhě , jīnbǎijīnsònggōng , yán 。 gōngtīngyánérshuōzhàowángyuē :‘ zhě , wèi , wèishèng , érruòyuèchéng 。 jīnwángzhīyàn, wéi , zhīwèishèng , érqiángqínjiāngbīngchéngwángzhī西 , shì使shǐruòzhàoqiángzhīchù , ér使shǐqiángqínchùruòyuèzhīsuǒ。 yuànwángzhīshúzhī 。’”
   使shǐzhěnǎishuōzhàowáng , zhàowángyuè , nǎizhǐ 。 yānzhāowángwénzhī , nǎifēngzhī 。

战国策·燕饥赵将伐之拼音版

  《 yàn jī zhào jiāng fá zhī 》
   yàn jī , zhào jiāng fá zhī 。 chǔ shǐ jiāng jūn zhī yàn , guò wèi , jiàn zhào huī 。 zhào huī yuē :“ shǐ chú huàn wú zhì , yì yú jiù huàn 。 wǔ zǐ xū 、 gōng zhī qí bù yòng , zhú zhī wǔ 、 zhāng mèng tán shòu dà shǎng 。 shì gù móu zhě jiē cóng shì yú chú huàn zhī dào , ér xiān shǐ chú huàn wú zhì zhě , jīn yǔ yǐ bǎi jīn sòng gōng yě , bù rú yǐ yán 。 gōng tīng wú yán ér shuō zhào wáng yuē :‘ xī zhě wú fá qí , wèi qí jī yě , fá qí wèi bì shèng yě , ér ruò yuè chéng qí bì yǐ bà 。 jīn wáng zhī fá yàn yě , yì wéi qí jī yě , fá zhī wèi bì shèng , ér qiáng qín jiāng yǐ bīng chéng wáng zhī xī , shì shǐ ruò zhào jū qiáng wú zhī chù , ér shǐ qiáng qín chù ruò yuè zhī suǒ yǐ bà yě 。 yuàn wáng zhī shú jì zhī yě 。’”
   shǐ zhě nǎi yǐ shuō zhào wáng , zhào wáng dà yuè , nǎi zhǐ 。 yān zhāo wáng wén zhī , nǎi fēng zhī yǐ dì 。

  为您推荐:战国策·燕二·燕饥赵将伐之文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签