战国策·昌国君乐毅为燕昭王合五国之兵而攻齐拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 08:58:42

 文言文之家为您整理战国策·昌国君乐毅为燕昭王合五国之兵而攻齐拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·昌国君乐毅为燕昭王合五国之兵而攻齐注音版

 《 chāngguójūnwèiyānzhāowángguózhībīngérgōng 》
  chāngguójūnwèiyānzhāowángguózhībīngérgōng , xiàshíchéng , jìnjùnxiànzhīshǔyàn 。 sānchéngwèixià , éryānzhāowáng 。 huìwángwèi , yòngrénfǎnjiān ,  , ér使shǐjiédàizhījiāng 。 yuèbēnzhào , zhàofēngwéiwàngzhūjūn 。 tiándānzhàjié , bàiyānjūn , shōushíchéng 。 yānwánghuǐ , zhàoyòngchéngyànzhīyàn 。
  yānwángnǎi使shǐrénràng , qiěxièzhīyuē :“ xiānwángguóérwěijiāngjūn , jiāngjūnwéiyàn , bàoxiānwángzhīchóu , tiānxiàzhèndòng , guǎréngǎnérwàngjiāngjūnzhīgōngzāi ! huìxiānwángqúnchén , guǎrénxīnwèi , zuǒyòuguǎrén 。 guǎrénzhī使shǐjiédàijiāngjūnzhě , wèijiāngjūnjiǔbàowài , zhàojiāngjūnqiěxiūshì 。 jiāngjūnguòtīng , guǎrényǒuqiè , suìjuānyànérguīzhào 。 jiāngjūnwéi , érbàoxiānwángzhīsuǒjiāngjūnzhī ?”
  wàngzhūjūnnǎi使shǐrénxiànshūbàoyānwángyuē :“ chénnìng , néngfèngchéngxiānwángzhījiào , shùnzuǒyòuzhīxīn , kǒngzhìzhīzuì , shāngxiānwángzhīmíng , éryòuhàixiàzhī , dùntáobènzhào 。 xiàozhīzuì , gǎnwéishuō 。 jīnwáng使shǐ使shǐzhěshùzhīzuì , chénkǒngshìzhězhīcháxiānwángzhīsuǒchùxìngchénzhī , éryòubáichénzhīsuǒshìxiānwángzhīxīn , gǎnshūduì 。
 “ chénwénxiánshèngzhījūn , qīn , gōngduōzhěshòuzhī ; guānsuíài , néngdāngzhīzhěchǔzhī 。 chánéngérshòuguānzhě , chénggōngzhījūn ; lùnxíngérjiéjiāozhě , míngzhīshì 。 chénsuǒxuézhěguānzhī , xiānwángzhīcuò , yǒugāoshìzhīxīn , jiǎjiéwèiwáng , érshēndecháyàn 。 xiānwángguò , zhuózhībīnzhīzhōng , érzhīqúnchénzhīshàng , móuxiōng , ér使shǐchénwéiqīng 。 chénwéifènglìngchéngjiào , xìngzuì , shòumìngér 。
 “ xiānwángmìngzhīyuē :‘ yǒuyuànshēn , liàngqīngruò , érwéishì 。’ chénduìyuē :“ guózhījiào , érzhòushèngzhīshì , xiánbīngjiǎ , zhàngōng。 wángruògōngzhī , tiānxiàérzhī 。 tiānxiàérzhī , jìngjiézhào 。 qiěyòuhuáiběi 、 sòng , chǔ 、 wèizhīsuǒtóngyuàn 。 zhàoruò , yuēchǔ 、 wèi 、 sòngjìn , guógōngzhī ,  。’ xiānwángyuē :‘ shàn 。’ chénnǎikǒushòulìng , jié , nán使shǐchénzhào 。 fǎnmìng , bīngsuíérgōng 。 tiānzhīdào , xiānwángzhīlíng , běizhī , suíxiānwángéryǒuzhīshàng 。 shàngzhījūn , fènglìng , shèngzhī 。 qīngruìbīng , chángzhìguó 。 wángtáodùnzǒu , jǐnshēnmiǎn 。 zhūcáibǎo , chējiǎzhēn , jìnshōuyàn , chényuányīng , dǐngfǎnshì , shèníngtái 。 qiūzhīzhí , zhíwènhuáng 。 lái , gōngwèiyǒuxiānwángzhě 。 xiānwángwéiqièzhì , chénwéidùnmìng , lièérfēngzhī , 使shǐzhīdexiǎoguózhūhóu 。 chénnìng , wéifèngmìngchéngjiào , xìngzuì , shòumìngér 。
 “ chénwénxiánmíngzhījūn , gōngérfèi , zhùchūnqiū ; zǎozhīzhīshì , míngchéngérhuǐ , chēnghòushì 。 ruòxiānwángzhībàoyuànxuěchǐ , wànchéngzhīqiángguó , shōubǎisuìzhīchù , zhìqúnchénzhī , lìngzhàohòuzhī , zhízhèngrènshìzhīchén , suǒnéngxúnlìng , shùnshùnièzhě , shīméng , jiējiàohòushì 。
 “ chénwénshànzuòzhě , shànchéng ; shànshǐzhě , shànzhōng 。 zhěshuōtīng , wángyuǎnzhìyǐng 。 chāishì , zhīchīérzhījiāng 。 wángchàxiānlùnzhīgōng , chénziérhuǐ 。 zǎojiànzhǔzhītóngliàng , jiāngérgǎi 。 miǎnshēnquángōng , míngxiānwángzhīzhě , chénzhīshàng 。 huǐzhīfēi , duòxiānwángzhīmíngzhě , chénzhīsuǒkǒng 。 línzhīzuì , xìngwéizhě , zhīsuǒgǎnchū 。
 “ chénwénzhījūn , jiāojuéchūèshēng ; zhōngchénzhī , jiémíng 。 chénsuīnìng , shùfèngjiàojūn 。 kǒngshìzhězhīqīnzuǒyòuzhīshuō , ércháshūyuǎnzhīxíng 。 gǎnshūbào , wéijūnzhīliúyān 。”

战国策·昌国君乐毅为燕昭王合五国之兵而攻齐拼音版

 《 chāng guó jūn lè yì wèi yān zhāo wáng hé wǔ guó zhī bīng ér gōng qí 》
  chāng guó jūn lè yì wèi yān zhāo wáng hé wǔ guó zhī bīng ér gōng qí , xià qī shí yú chéng , jìn jùn xiàn zhī yǐ shǔ yàn 。 sān chéng wèi xià , ér yān zhāo wáng sǐ 。 huì wáng jí wèi , yòng qí rén fǎn jiān , yí lè yì , ér shǐ qí jié dài zhī jiāng 。 yuè yì bēn zhào , zhào fēng yǐ wéi wàng zhū jūn 。 qí tián dān qī zhà qí jié , zú bài yān jūn , fù shōu qī shí chéng yǐ fù qí 。 yān wáng huǐ , jù zhào yòng lè yì chéng yàn zhī bì yǐ fá yàn 。
  yān wáng nǎi shǐ rén ràng lè yì , qiě xiè zhī yuē :“ xiān wáng jǔ guó ér wěi jiāng jūn , jiāng jūn wéi yàn pò qí , bào xiān wáng zhī chóu , tiān xià mò bù zhèn dòng , guǎ rén qǐ gǎn yī rì ér wàng jiāng jūn zhī gōng zāi ! huì xiān wáng qì qún chén , guǎ rén xīn jí wèi , zuǒ yòu wù guǎ rén 。 guǎ rén zhī shǐ qí jié dài jiāng jūn zhě , wèi jiāng jūn jiǔ bào lù yú wài , gù zhào jiāng jūn qiě xiū jì shì 。 jiāng jūn guò tīng , yǐ yǔ guǎ rén yǒu qiè , suì juān yàn ér guī zhào 。 jiāng jūn zì wéi jì zé kě yǐ , ér yì hé yǐ bào xiān wáng zhī suǒ yǐ yù jiāng jūn zhī yì hū ?”
  wàng zhū jūn nǎi shǐ rén xiàn shū bào yān wáng yuē :“ chén bù nìng , bù néng fèng chéng xiān wáng zhī jiào , yǐ shùn zuǒ yòu zhī xīn , kǒng dǐ fǔ zhì zhī zuì , yǐ shāng xiān wáng zhī míng , ér yòu hài yú zú xià zhī yì , gù dùn táo bèn zhào 。 zì fù yǐ bù xiào zhī zuì , gù bù gǎn wéi cí shuō 。 jīn wáng shǐ shǐ zhě shù zhī zuì , chén kǒng shì yù zhě zhī bù chá xiān wáng zhī suǒ yǐ chù xìng chén zhī lǐ , ér yòu bù bái yú chén zhī suǒ yǐ shì xiān wáng zhī xīn , gù gǎn yǐ shū duì 。
 “ chén wén xián shèng zhī jūn , bù yǐ lù sī qí qīn , gōng duō zhě shòu zhī ; bù yǐ guān suí qí ài , néng dāng zhī zhě chǔ zhī 。 gù chá néng ér shòu guān zhě , chéng gōng zhī jūn yě ; lùn xíng ér jié jiāo zhě , lì míng zhī shì yě 。 chén yǐ suǒ xué zhě guān zhī , xiān wáng zhī jǔ cuò , yǒu gāo shì zhī xīn , gù jiǎ jié yú wèi wáng , ér yǐ shēn de chá yú yàn 。 xiān wáng guò jǔ , zhuó zhī hū bīn kè zhī zhōng , ér lì zhī hū qún chén zhī shàng , bù móu yú fù xiōng , ér shǐ chén wéi yà qīng 。 chén zì yǐ wéi fèng lìng chéng jiào , kě yǐ xìng wú zuì yǐ , gù shòu mìng ér bù cí 。
 “ xiān wáng mìng zhī yuē :‘ wǒ yǒu jī yuàn shēn nù yú qí , bù liàng qīng ruò , ér yù yǐ qí wéi shì 。’ chén duì yuē :“ fū qí bà guó zhī yú jiào yě , ér zhòu shèng zhī yí shì yě , xián yú bīng jiǎ , xí yú zhàn gōng 。 wáng ruò yù gōng zhī , zé bì jǔ tiān xià ér tú zhī 。 jǔ tiān xià ér tú zhī , mò jìng yú jié zhào yǐ 。 qiě yòu huái běi 、 sòng dì , chǔ 、 wèi zhī suǒ tóng yuàn yě 。 zhào ruò xǔ , yuē chǔ 、 wèi 、 sòng jìn lì , sì guó gōng zhī , qí kě dà pò yě 。’ xiān wáng yuē :‘ shàn 。’ chén nǎi kǒu shòu lìng , jù fú jié , nán shǐ chén yú zhào 。 gù fǎn mìng , qǐ bīng suí ér gōng qí 。 yǐ tiān zhī dào , xiān wáng zhī líng , hé běi zhī dì , suí xiān wáng jǔ ér yǒu zhī yú jì shàng 。 jì shàng zhī jūn , fèng lìng jī qí , dà shèng zhī 。 qīng zú ruì bīng , cháng qū zhì guó 。 qí wáng táo dùn zǒu jǔ , jǐn yǐ shēn miǎn 。 zhū yù cái bǎo , chē jiǎ zhēn qì , jìn shōu rù yàn , dà lǚ chén yú yuán yīng , gù dǐng fǎn yú lì shì , qí qì shè yú níng tái 。 jì qiū zhī zhí , zhí yú wèn huáng 。 zì wǔ bó yǐ lái , gōng wèi yǒu jí xiān wáng zhě yě 。 xiān wáng yǐ wéi qiè qí zhì , yǐ chén wéi bù dùn mìng , gù liè dì ér fēng zhī , shǐ zhī de bǐ hū xiǎo guó zhū hóu 。 chén bù nìng , zì yǐ wéi fèng mìng chéng jiào , kě yǐ xìng wú zuì yǐ , gù shòu mìng ér fú cí 。
 “ chén wén xián míng zhī jūn , gōng lì ér bù fèi , gù zhù yú chūn qiū ; zǎo zhī zhī shì , míng chéng ér bù huǐ , gù chēng yú hòu shì 。 ruò xiān wáng zhī bào yuàn xuě chǐ , yí wàn chéng zhī qiáng guó , shōu bā bǎi suì zhī chù jī , jí zhì qì qún chén zhī rì , yú lìng zhào hòu sì zhī yí yì , zhí zhèng rèn shì zhī chén , suǒ yǐ néng xún fǎ lìng , shùn shù niè zhě , shī jí yú méng lì , jiē kě yǐ jiào yú hòu shì 。
 “ chén wén shàn zuò zhě , bù bì shàn chéng ; shàn shǐ zhě , bù bì shàn zhōng 。 xī zhě wǔ zǐ xū shuō tīng hū hé lǘ , gù wú wáng yuǎn jì zhì yú yǐng 。 fū chāi fú shì yě , cì zhī chī yí ér fú zhī jiāng 。 gù wú wáng fū chà bù wù xiān lùn zhī kě yǐ lì gōng , gù chén zi xū ér bù huǐ 。 zǐ xū bù zǎo jiàn zhǔ zhī bù tóng liàng , gù rù jiāng ér bù gǎi 。 fū miǎn shēn quán gōng , yǐ míng xiān wáng zhī jì zhě , chén zhī shàng jì yě 。 lí huǐ rǔ zhī fēi , duò xiān wáng zhī míng zhě , chén zhī suǒ dà kǒng yě 。 lín bù cè zhī zuì , yǐ xìng wéi lì zhě , yì zhī suǒ bù gǎn chū yě 。
 “ chén wén gǔ zhī jūn zǐ , jiāo jué bù chū è shēng ; zhōng chén zhī qù yě , bù jié qí míng 。 chén suī bù nìng , shù fèng jiào yú jūn zǐ yǐ 。 kǒng shì yù zhě zhī qīn zuǒ yòu zhī shuō , ér bù chá shū yuǎn zhī xíng yě 。 gù gǎn yǐ shū bào , wéi jūn zhī liú yì yān 。”

 为您推荐:战国策·燕二·昌国君乐毅为燕昭王合五国之兵而攻齐文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签