战国策·或献书燕王拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 09:03:43

 文言文之家为您整理战国策·或献书燕王拼音版,战国策·或献书燕王注音版,欢迎阅读。

战国策·或献书燕王注音版

 《 huòxiànshūyānwáng 》
  huòxiànshūyānwáng :“ wángérnéngshì , èbēimíngshìqiáng , shìqiánglìngguóānchángjiǔ , wànshìzhīshàn 。 shìqiángérwéiwànshì , ruò 。 jiāngnàiruònéng , chénzhīsuǒwéishāndōng 。
  zhī , xiāngnéngxíng , zhīrénchēngzhī , liǎngér 。 jīnshāndōngruòérnéng , shìshāndōngzhīzhì 。 yòuchēshìzhīyǐnchē , sānrénnéngxíng , suǒèrrén , rénérchēyīnxíng 。 jīnshāndōngsānguóruòérnéngqín , suǒèrguó , yīnnéngshèngqín 。 ránérshāndōngzhīxiāngsuǒ , zhìchēshì 。 yuèrén , yánxiāngzhī , zhìxiāngtōng , tóngzhōuérlíng , zhìxiāngjiùzhù 。 jīnshāndōngzhīxiāng , tóngzhōuér , qínzhībīngzhì , néngxiāngjiùzhù , zhìyòu 、 yuèzhīrén 。 sānzhě , rénzhīsuǒnéngwéi , shāndōngzhīzhǔsuì , chénzhīsuǒwéishāndōng 。 yuànwángzhīshúzhī 。
  shāndōngxiāng , zhīzhǔzhěbēimíng , zhīguózhěchángcún , zhīzhěchūshìshùhán 、 liángzhī西biān , yànzhīshàng 。 wèi , guówēi , zhǔyōu 。 jīnhán 、 liáng 、 zhàosānguó , qínjiànsānjìnzhījiān , nánchǔ 。 zhàojiànqínzhīchǔ , běigōngyàn 。 yǒushìmiànhuàntóngzhě 。 qínjiǔhán , zhōngshānwáng ; jīnjiǔchǔ , yànwáng 。 chénqièwéiwáng , bīngnánsānjìn , yuēshùhán、 liángzhī西biān 。 shāndōngnéngjiānwèi , jiēwáng 。”
  yànguǒbīngnánsānjìn 。

战国策·或献书燕王拼音版

 《 huò xiàn shū yān wáng 》
  huò xiàn shū yān wáng :“ wáng ér bù néng zì shì , bù è bēi míng yǐ shì qiáng , shì qiáng kě yǐ lìng guó ān cháng jiǔ , wàn shì zhī shàn jì 。 yǐ shì qiáng ér bù kě yǐ wéi wàn shì , zé bù rú hé ruò 。 jiāng nài hé hé ruò bù néng rú yī , cǐ chén zhī suǒ wéi shān dōng kǔ yě 。
  bǐ mù zhī yú , bù xiāng dé zé bù néng xíng , gù gǔ zhī rén chēng zhī , yǐ qí hé liǎng ér rú yī yě 。 jīn shān dōng hé ruò ér bù néng rú yī , shì shān dōng zhī zhì bù rú yú yě 。 yòu pì rú chē shì zhī yǐn chē yě , sān rén bù néng xíng , suǒ èr rén , wǔ rén ér chē yīn xíng yǐ 。 jīn shān dōng sān guó ruò ér bù néng dí qín , suǒ èr guó , yīn néng shèng qín yǐ 。 rán ér shān dōng bù zhī xiāng suǒ , zhì gù bù rú chē shì yǐ 。 hú yǔ yuè rén , yán yǔ bù xiāng zhī , zhì yì bù xiāng tōng , tóng zhōu ér líng bō , zhì qí xiāng jiù zhù rú yī yě 。 jīn shān dōng zhī xiāng yǔ yě , rú tóng zhōu ér jì , qín zhī bīng zhì , bù néng xiāng jiù zhù rú yī , zhì yòu bù rú hú 、 yuè zhī rén yǐ 。 sān wù zhě , rén zhī suǒ néng wéi yě , shān dōng zhī zhǔ suì bù wù , cǐ chén zhī suǒ wéi shān dōng kǔ yě 。 yuàn dà wáng zhī shú lǜ zhī yě 。
  shān dōng xiāng hé , zhī zhǔ zhě bù bēi míng , zhī guó zhě kě cháng cún , zhī zú zhě chū shì yǐ shù hán 、 liáng zhī xī biān , cǐ yàn zhī shàng jì yě 。 bù jí wèi cǐ , guó bì wēi yǐ , zhǔ bì dà yōu 。 jīn hán 、 liáng 、 zhào sān guó yǐ hé yǐ , qín jiàn sān jìn zhī jiān yě , bì nán fá chǔ 。 zhào jiàn qín zhī fá chǔ yě , bì běi gōng yàn 。 wù gù yǒu shì yì miàn huàn tóng zhě 。 qín jiǔ fá hán , gù zhōng shān wáng ; jīn jiǔ fá chǔ , yàn bì wáng 。 chén qiè wéi wáng jì , bù rú yǐ bīng nán hé sān jìn , yuē shù hán 、 liáng zhī xī biān 。 shān dōng bù néng jiān wèi cǐ , cǐ bì jiē wáng 。”
  yàn guǒ yǐ bīng nán hé sān jìn yě 。

 为您推荐:战国策·燕二·或献书燕王文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签