战国策·齐韩魏共攻燕拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 09:16:06

  文言文之家为您整理战国策·齐韩魏共攻燕拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·齐韩魏共攻燕注音版

  《 hánwèigònggōngyàn 》
    、 hán 、 wèigònggōngyàn , yàn使shǐtàiqǐngjiùchǔ 。 chǔwáng使shǐjǐngyángjiāngérjiùzhī 。 shè , 使shǐzuǒyòuyíng ,  , zhībiǎo 。 jǐngyángyuē :“ suǒyíngzhě , shuǐjiēzhìmièbiǎo 。 yānshè !” nǎilìng 。 míng , shānshuǐchū , suǒyíngzhěshuǐjiēmièbiǎo , jūnnǎi 。 shìsuìjiùyàn , érgōngwèiyōngqiū , zhīsòng 。 sānguó , nǎibīng 。 wèijūn西 , jūndōng , chǔjūnhái 。 jǐngyángnǎikāi西mén , zhòuchē , zhújiàn , tōng使shǐwèi 。 shīguàizhī , wéiyàn 、 chǔwèimóuzhī , nǎiyǐnbīngér 。 bīng , wèishīguó , gòngchǔ , nǎidùn 。 chǔshīnǎihuán 。

战国策·齐韩魏共攻燕拼音版

  《 qí hán wèi gòng gōng yàn 》
   qí 、 hán 、 wèi gòng gōng yàn , yàn shǐ tài zǐ qǐng jiù yú chǔ 。 chǔ wáng shǐ jǐng yáng jiāng ér jiù zhī 。 mù shè , shǐ zuǒ yòu sī mǎ gè yíng bì dì , yǐ , zhī biǎo 。 jǐng yáng nù yuē :“ nǚ suǒ yíng zhě , shuǐ jiē zhì miè biǎo 。 cǐ yān kě yǐ shè !” nǎi lìng xǐ 。 míng rì dà yǔ , shān shuǐ dà chū , suǒ yíng zhě shuǐ jiē miè biǎo , jūn lì nǎi fú 。 yú shì suì bù jiù yàn , ér gōng wèi yōng qiū , qǔ zhī yǐ yǔ sòng 。 sān guó jù , nǎi bà bīng 。 wèi jūn qí xī , qí jūn qí dōng , chǔ jūn yù hái bù kě dé yě 。 jǐng yáng nǎi kāi xī hé mén , zhòu yǐ chē qí , mù yǐ zhú jiàn , tōng shǐ yú wèi 。 qí shī guài zhī , yǐ wéi yàn 、 chǔ yǔ wèi móu zhī , nǎi yǐn bīng ér qù 。 qí bīng yǐ qù , wèi shī qí yǔ guó , wú yǐ gòng jī chǔ , nǎi yè dùn 。 chǔ shī nǎi huán 。

  为您推荐:战国策·燕三·齐韩魏共攻燕文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签