战国策·张丑为质于燕拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 09:19:52

  文言文之家为您整理战国策·张丑为质于燕拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·张丑为质于燕注音版

  《 zhāngchǒuwéizhìyàn 》
   zhāngchǒuwéizhìyàn , yānwángshāzhī , zǒuqiěchūjìng , jìngdechǒu 。 chǒuyuē :“ yānwángsuǒwéijiāngshāzhě , rényǒuyányǒubǎozhū, wángzhī 。 jīnwángzhī , éryānwángxìn 。 jīnziqiězhì , qiěyánzizhīduózhūértūnzhī , yānwángdāngshāzi , zizizhīcháng 。 zhījūn , shuō 。 yàoqiě , chángqiěcùnjué 。” jìngkǒngérshèzhī 。

战国策·张丑为质于燕拼音版

  《 zhāng chǒu wéi zhì yú yàn 》
   zhāng chǒu wéi zhì yú yàn , yān wáng yù shā zhī , zǒu qiě chū jìng , jìng lì de chǒu 。 chǒu yuē :“ yān wáng suǒ wéi jiāng shā wǒ zhě , rén yǒu yán wǒ yǒu bǎo zhū yě , wáng yù dé zhī 。 jīn wǒ yǐ wáng zhī yǐ , ér yān wáng bù wǒ xìn 。 jīn zi qiě zhì wǒ , wǒ qiě yán zi zhī duó wǒ zhū ér tūn zhī , yān wáng bì dāng shā zi , kū zi fù jí zi zhī cháng yǐ 。 fū yù dé zhī jūn , bù kě shuō yǐ lì 。 wú yào qiě sǐ , zǐ cháng yì qiě cùn jué 。” jìng lì kǒng ér shè zhī 。

  为您推荐:战国策·燕三·张丑为质于燕文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签