战国策·燕王喜使栗腹以百金为赵孝成王寿拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 09:36:03

  文言文之家为您整理战国策·燕王喜使栗腹以百金为赵孝成王寿拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·燕王喜使栗腹以百金为赵孝成王寿注音版

  《 yānwáng使shǐbǎijīnwéizhàoxiàochéngwáng寿shòu 》
   yānwáng使shǐbǎijīnwéizhàoxiàochéngwáng寿shòu , jiǔsān , fǎnbàoyuē :“ zhàomínzhuàngzhějiēchángpíng , wèizhuàng ,  。” wángnǎizhàochāngguójūnjiānérwènyuē :“  ?” duìyuē :“ zhào , zhīguó , mínjiēbīng , zhàn 。” wángyuē :“ bèigōngzhī ,  ?” yuē :“  。” yuē :“ sān ,  ?” yuē :“  。” wáng 。 zuǒyòujiēwéizhào , liùshíwàngōngzhào 。 lìngshíwàngōnghào , 使shǐqìngqínèrshíwàngōngdài 。 zhào使shǐliánwànhào , 使shǐchéngwànqìngqíndài 。 yànrénbài 。 jiānzhào 。
   yānwángshūqiěxièyān , yuē :“ guǎrénnìng , néngfèngshùnjūn , jūnjuānguóér , guǎrénzhīxiàomíng 。 gǎnduānyuàn , érjūnkěntīng , 使shǐ使shǐzhěchén , jūnshìlùnzhī 。 yuē :‘ rénqīngjué , zhìqīngyuàn 。’ jūnzhīxiānwáng , shìzhīsuǒmíngzhī 。 guǎrénwàngyǒufēijūnyǎngàizhī , jūnzhīmíngzuìzhī ; wàngyǒuguòjūnjiàohuìzhī , jūnzhīmíngzuìzhī 。 qiěguǎrénzhīzuì , guórénzhī, tiānxiàwén , jūnwēichūmíngyuànguǎrén , guǎrényǒuzuì 。 suīrán , kǒngjūnzhīwèijìnhòu 。 yànyuē :‘ hòuzhěhuǐrén , rénzhěwēirényàomíng 。’ yǎnrénzhīxiézhě , hòurénzhīxíng ; jiùrénzhīguòzhě , rénzhězhīdào 。 shìyǒuyǎnguǎrénzhī , jiùguǎrénzhīguò , fēijūnxīnsuǒwàngzhī ? jīnjūnhòushòuwèixiānwángchéngzūn , qīngguǎrénkuàixīn , yǎnxiéjiùguò , nánjūn 。 qiěshìyǒubáohòushī , xíngyǒushīérhuìyòng 。 jīn使shǐguǎrénrènxiàozhīzuì , érjūnyǒushīhòuzhīlèi , wéijūnzhī , suǒzhī 。 guózhīyǒufēngjiāng, yóujiāzhīyǒuyuánqiáng , suǒhǎoyǎnè 。 shìnéngxiāng , chūlínjiā , wèiwéitōng 。 yuànèwèijiànérmíngzhī , wèijìnhòu 。 guǎrénsuīshěng , wèiyīnzhòuzhīluàn ; jūnsuī , wèishāngróng 、 zhīlèi 。 ránnèigàiguǎrén , érmíngyuànwài , kǒngshìshānggāoérbáoxíng , fēirán 。 gǒumíngjūnzhī , chéngjūnzhīgāo , suīrènèmíng , nánshòu 。 běnwéimíngguǎrénzhībáo , érjūndehòu ; yángguǎrénzhī , érjūnróng 。 érliǎngshī 。 zhěkuīrén , kuàngshāngrénsǔn ! yuànjūnguǎrénxiào , lèiwǎngshìzhīměi 。 zhěliǔxiàhuì , sānchùér 。 huòwèizhīyuē :‘  。’ liǔxiàhuìyuē :‘ gǒurénzhī , èwǎngérchù ? yóuqiěchù , níngguóěr 。’ liǔxiàhuìsānchùlèi , qiánwàng ; wéixīn , yuǎnjìn 。 jīnguǎrénzhīzuì , guórénwèizhī , érguǎrénzhěbiàntiānxià 。 yuē :‘ lùnxiūxīn , lèi , rénqīngjué , zhìjiǎngōng 。’ gōngzhě , chuò ; qīngjuéhòuzhě , yuàn 。 chuòérzhī , yuànérlèizhī , zàiyuǎnzhě , wàngzhījūn 。 jīnguǎrénzuì , jūnyuànzhī ? yuànjūnjuānyuàn , zhuīwéixiānwáng , jiàoguǎrén 。 jūnyuē , qiěxīnchéngérguò , xiānwángmíngérè , 使shǐguǎrénjìndexiūgōng , 退tuìdegǎiguò , jūnzhīsuǒchuāi 。 wéijūnzhī 。 guǎrénzhī 。 jìngshūzhī 。”
   jiān 、 chéngyuànyòng , èrrénliúzhào , bào 。

战国策·燕王喜使栗腹以百金为赵孝成王寿拼音版

  《 yān wáng xǐ shǐ lì fù yǐ bǎi jīn wéi zhào xiào chéng wáng shòu 》
   yān wáng xǐ shǐ lì fù yǐ bǎi jīn wéi zhào xiào chéng wáng shòu , jiǔ sān rì , fǎn bào yuē :“ zhào mín qí zhuàng zhě jiē sǐ yú cháng píng , qí gū wèi zhuàng , kě fá yě 。” wáng nǎi zhào chāng guó jūn lè jiān ér wèn yuē :“ hé rú ?” duì yuē :“ zhào , sì dá zhī guó yě , qí mín jiē xí yú bīng , bù kě yǔ zhàn 。” wáng yuē :“ wú yǐ bèi gōng zhī , kě hū ?” yuē :“ bù kě 。” yuē :“ yǐ sān , kě hū ?” yuē :“ bù kě 。” wáng dà nù 。 zuǒ yòu jiē yǐ wéi zhào kě fá , jù qǐ liù shí wàn yǐ gōng zhào 。 lìng lì fù yǐ sì shí wàn gōng hào , shǐ qìng qín yǐ èr shí wàn gōng dài 。 zhào shǐ lián pō yǐ bā wàn yù lì fù yú hào , shǐ lè chéng yǐ wǔ wàn yù qìng qín yú dài 。 yàn rén dà bài 。 lè jiān rù zhào 。
   yān wáng yǐ shū qiě xiè yān , yuē :“ guǎ rén bù nìng , bù néng fèng shùn jūn yì , gù jūn juān guó ér qù , zé guǎ rén zhī bù xiào míng yǐ 。 gǎn duān qí yuàn , ér jūn bù kěn tīng , gù shǐ shǐ zhě chén yú yì , jūn shì lùn zhī 。 yǔ yuē :‘ rén bù qīng jué , zhì bù qīng yuàn 。’ jūn zhī yú xiān wáng yě , shì zhī suǒ míng zhī yě 。 guǎ rén wàng yǒu fēi zé jūn yǎn gài zhī , bù yú jūn zhī míng zuì zhī yě ; wàng yǒu guò zé jūn jiào huì zhī , bù yú jūn zhī míng zuì zhī yě 。 qiě guǎ rén zhī zuì , guó rén mò bù zhī , tiān xià mò bù wén , jūn wēi chū míng yuàn yǐ qì guǎ rén , guǎ rén bì yǒu zuì yǐ 。 suī rán , kǒng jūn zhī wèi jìn hòu yě 。 yàn yuē :‘ hòu zhě bù huǐ rén yǐ zì yì yě , rén zhě bù wēi rén yǐ yào míng 。’ yǐ gù yǎn rén zhī xié zhě , hòu rén zhī xíng yě ; jiù rén zhī guò zhě , rén zhě zhī dào yě 。 shì yǒu yǎn guǎ rén zhī yé , jiù guǎ rén zhī guò , fēi jūn xīn suǒ wàng zhī ? jīn jūn hòu shòu wèi yú xiān wáng yǐ chéng zūn , qīng qì guǎ rén yǐ kuài xīn , zé yǎn xié yǐ jiù guò , nán dé yú jūn yǐ 。 qiě shì yǒu báo yú gù hòu shī , xíng yǒu shī ér gù huì yòng 。 jīn shǐ guǎ rén rèn bù xiào zhī zuì , ér jūn yǒu shī hòu zhī lèi , yú wéi jūn zé zhī yě , wú suǒ qǔ zhī 。 guó zhī yǒu fēng jiāng , yóu jiā zhī yǒu yuán qiáng , suǒ yǐ hé hǎo yǎn è yě 。 shì bù néng xiāng hé , chū yǔ lín jiā , wèi wéi tōng jì yě 。 yuàn è wèi jiàn ér míng qì zhī , wèi jìn hòu yě 。 guǎ rén suī bù shěng hū , wèi rú yīn zhòu zhī luàn yě ; jūn suī bù dé yì hū , wèi rú shāng róng 、 jī zǐ zhī lèi yě 。 rán zé bù nèi gài guǎ rén , ér míng yuàn yú wài , kǒng qí shì zú yǐ shāng yú gāo ér báo yú xíng yě , fēi rán yě 。 gǒu kě yǐ míng jūn zhī yì , chéng jūn zhī gāo , suī rèn è míng , bù nán shòu yě 。 běn yù yǐ wéi míng guǎ rén zhī báo , ér jūn bù de hòu ; yáng guǎ rén zhī rǔ , ér jūn bù dé róng 。 cǐ yī jǔ ér liǎng shī yě 。 yì zhě bù kuī rén yǐ zì yì yě , kuàng shāng rén yǐ zì sǔn hū ! yuàn jūn wú yǐ guǎ rén bù xiào , lèi wǎng shì zhī měi 。 xī zhě liǔ xià huì lì yú lǔ , sān chù ér bù qù 。 huò wèi zhī yuē :‘ kě yǐ qù 。’ liǔ xià huì yuē :‘ gǒu yǔ rén zhī yì , è wǎng ér bù chù hū ? yóu qiě chù hū , níng yú gù guó ěr 。’ liǔ xià huì bù yǐ sān chù zì lèi , gù qián yè bù wàng ; bù yǐ qù wéi xīn , gù yuǎn jìn wú yì 。 jīn guǎ rén zhī zuì , guó rén wèi zhī , ér yì guǎ rén zhě biàn tiān xià 。 yǔ yuē :‘ lùn bù xiū xīn , yì bù lèi wù , rén bù qīng jué , zhì bù jiǎn gōng 。’ qì dà gōng zhě , chuò yě ; qīng jué hòu lì zhě , yuàn yě 。 chuò ér qì zhī , yuàn ér lèi zhī , yí zài yuǎn zhě , bù wàng zhī hū jūn yě 。 jīn yǐ guǎ rén wú zuì , jūn qǐ yuàn zhī hū ? yuàn jūn juān yuàn , zhuī wéi xiān wáng , fù yǐ jiào guǎ rén 。 yì jūn yuē , yú qiě nì xīn yǐ chéng ér guò , bù gù xiān wáng yǐ míng ér è , shǐ guǎ rén jìn bù de xiū gōng , tuì bù de gǎi guò , jūn zhī suǒ chuāi yě 。 wéi jūn tú zhī 。 cǐ guǎ rén zhī yú yì yě 。 jìng yǐ shū yè zhī 。”
   lè jiān 、 lè chéng yuàn bù yòng qí jì , èr rén zú liú zhào , bù bào 。

  为您推荐:战国策·燕三·燕王喜使栗腹以百金为赵孝成王寿文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签