战国策·秦并赵北向迎燕拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 09:39:25

  文言文之家为您整理战国策·秦并赵北向迎燕拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·秦并赵北向迎燕注音版

  《 qínbìngzhàoběixiàngyíngyàn 》
   qínbìngzhào , běixiàngyíngyàn 。 yānwángwénzhī , 使shǐrénqínwáng 。 使shǐzhěguòzhào , zhàowángzhī 。 使shǐzhěyuē :“ qín 、 zhàowéi , értiānxià 。 zhīsuǒshòumìngzhàozhě , wèiqín 。 jīnchén使shǐqín , érzhàozhī , shìqín 、 zhàoyǒuqiè 。 qín 、 zhàoyǒuqiè , tiānxià , éryànshòumìng 。 qiěchénzhī使shǐqín , fángzhàozhīyàn 。” zhàowángwéiránérqiǎnzhī 。
   使shǐzhějiànqínwángyuē :“ yānwángqièwénqínbìngzhào , yānwáng使shǐ使shǐzhěqiānjīn 。” qínwángyuē :“ yàndào , 使shǐzhàoyǒuzhī , ?” 使shǐzhěyuē :“ chénwénquánzhàozhīshí , nánlínwéiqín , běixiàyángwéiyàn , zhào广guǎngsānbǎi , érqínxiāngshínián , suǒnéngfǎnshèngqínzhě , guóxiǎoérsuǒ 。 jīnwáng使shǐzhàoběibìngyàn , yàn 、 zhàotóng , shòuqín 。 chénqièwéiwánghuànzhī 。”
   qínwángwéirán , bīngérjiùyàn 。

战国策·秦并赵北向迎燕拼音版

  《 qín bìng zhào běi xiàng yíng yàn 》
   qín bìng zhào , běi xiàng yíng yàn 。 yān wáng wén zhī , shǐ rén hè qín wáng 。 shǐ zhě guò zhào , zhào wáng xì zhī 。 shǐ zhě yuē :“ qín 、 zhào wéi yī , ér tiān xià fú yǐ 。 zī zhī suǒ yǐ shòu mìng yú zhào zhě , wèi qín yě 。 jīn chén shǐ qín , ér zhào xì zhī , shì qín 、 zhào yǒu qiè 。 qín 、 zhào yǒu qiè , tiān xià bì bù fú , ér yàn bù shòu mìng yǐ 。 qiě chén zhī shǐ qín , wú fáng yú zhào zhī fá yàn yě 。” zhào wáng yǐ wéi rán ér qiǎn zhī 。
   shǐ zhě jiàn qín wáng yuē :“ yān wáng qiè wén qín bìng zhào , yān wáng shǐ shǐ zhě hè qiān jīn 。” qín wáng yuē :“ fū yàn wú dào , wú shǐ zhào yǒu zhī , zǐ hé hè ?” shǐ zhě yuē :“ chén wén quán zhào zhī shí , nán lín wéi qín , běi xià qū yáng wéi yàn , zhào guǎng sān bǎi lǐ , ér yǔ qín xiāng jù wǔ shí yú nián yǐ , suǒ yǐ bù néng fǎn shèng qín zhě , guó xiǎo ér dì wú suǒ qǔ 。 jīn wáng shǐ zhào běi bìng yàn , yàn 、 zhào tóng lì , bì bù fù shòu yú qín yǐ 。 chén qiè wéi wáng huàn zhī 。”
   qín wáng yǐ wéi rán , qǐ bīng ér jiù yàn 。

  为您推荐:战国策·燕三·秦并赵北向迎燕文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签