战国策·燕太子丹质于秦亡归拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 09:44:30

 文言文之家为您整理战国策·燕太子丹质于秦亡归拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·燕太子丹质于秦亡归注音版

 《 yāntàidānzhìqínwángguī 》
  yāntàidānzhìqín , wángguī 。 jiànqínqiěmièliùguó , bīnglínshuǐ , kǒnghuòzhì 。 tàidānhuànzhī , wèitàiyuē :“ yàn 、 qínliǎng , yuàntàixìngérzhī 。” duìyuē :“ qínbiàntiānxià , wēixiéhán 、 wèi 、 zhàoshì , shuǐběi , wèiyǒusuǒdìng 。 nàijiànlíngzhīyuàn , páilínzāi ?” tàiyuē :“ rányóu ?” tàiyuē :“ qǐng , zhī 。”
  zhīyǒujiān , fánjiāngjūnwángqínzhīyàn , tàiróngzhī 。 tàijiànyuē :“  。 qínwángzhībào , éryuànyàn , wéihánxīn , yòukuàngwénfánjiāngjūnzhīzài ! shìwěiròudāng饿èzhī , huòzhèn ! suīyǒuguǎn 、 yàn , néngwéimóu 。 yuàntàiqiǎnfánjiāngjūnxiōngmièkǒu 。 qǐng西yuēsānjìn , nánlián 、 chǔ , běijiǎngchán , ránhòunǎi 。” tàidānyuē :“ tàizhī , kuàngjiǔ , xīnhūnrán , kǒngnéng 。 qiěfēi 。 fánjiāngjūnkùnqióngtiānxià , guīshēndān , dānzhōngqiángqín , érsuǒāiliánzhījiāozhìzhīxiōng , shìdānmìngzhīshí 。 yuàntàigèngzhī 。” yuē :“ yànyǒutiánguāngxiānshēngzhě , zhìshēn , yǒngchén , zhīmóu 。” tàiyuē :“ yuànyīntàijiāotiánxiānshēng ,  ?” yuē :“ jìngnuò 。” chūjiàntiánguāng , dàotàiyuē :“ yuànguóshìxiānshēng 。” tiánguāngyuē :“ jìngfèngjiào ”。 nǎizàoyān 。
  tàiguìérféngyíng , quèxíngwéidào , guì 。 tiánxiānshēngzuòdìng , zuǒyòurén , tàiérqǐngyuē :“ yàn 、 qínliǎng , yuànxiānshēngliú 。” tiánguāngyuē :“ chénwénshèngzhuàngzhīshí ,— érchíqiān 。 zhìshuāi , xiānzhī 。 jīntàiwénguāngzhuàngshèngzhīshí , zhījīngxiāowáng 。 suīrán , guānggǎnguóshì 。 suǒshànjīng , 使shǐ 。” tàiyuē :“ yuànyīnxiānshēngdeyuànjiāojīng ,  ?” tiánguāngyuē :“ jìngnuò 。”  , chū 。 tàisòngzhīzhìmén , yuē :“ dānsuǒbào , xiānshēngsuǒyánzhě , guóshì , yuànxiānshēngxiè 。” tiánguāngérxiàoyuē :“ nuò 。”
  lóuxíngjiànjīng , yuē :“ guāngxiāngshàn , yānguózhī 。 jīntàiwénguāngzhuàngshèngzhīshí , zhīxíngdǎi , xìngérjiàozhīyuē :‘ yàn 、 qínliǎng , yuànxiānshēngliú 。’ guāngqièwài , yánxiàtài , yuànxiàguòtàigōng 。” jīngyuē :“ jǐnfèngjiào。” tiánguāngyuē :“ guāngwénzhǎngzhězhīxíng , 使shǐrénzhī , jīntàiyuēguāngyuē :‘ suǒyánzhě , guózhīshì , yuànxiānshēngxiè 。’ shìtàiguāng 。 wéixíng使shǐrénzhī , fēijiéxiáshì 。” shājīng , yuē :“ yuànxiàguòtài , yánguāng , míngyán。” suìjǐngér 。
  jiàntài , yántiánguāng , míngyán 。 tàizàibàiérguì , xiàxíngliú , yǒuqǐngérhòuyányuē :“ dānsuǒqǐngtiánxiānshēngyánzhě , chéngshìzhīmóu , jīntiánxiānshēngmíngxièyán , dānzhīxīnzāi ?” jīngzuòdìng , tàidùnshǒuyuē :“ tiánxiānshēngzhīdānxiào , 使shǐdezhìqián , yuànyǒusuǒdào , tiānsuǒāiyàn 。 jīnqínyǒutāntāozhīxīn , ér , fēijìntiānxiàzhī , chénhǎinèizhīwángzhě , yàn 。 jīnqínhánwáng , jìn , yòubīngnánchǔ , běilínzhào 。 wángjiǎnjiāngshùshíwànzhīzhònglínzhāng 、  , érxìnchūtàiyuán 、 yúnzhōng 。 zhàonéngzhīqín , chén 。 chén , huòzhìyàn 。 yànxiǎoruò , shùkùnbīng , jīnguódāngqín 。 zhūhóuqín , gǎncóng 。 dānzhī , wéichéngdetiānxiàzhīyǒngshì , 使shǐqín , kuīzhòng , qínwángtānzhì , suǒyuàn 。 chéngdejiéqínwáng , 使shǐfǎnzhūhóuzhīqīn , ruòcáozhīhuángōng , shàn ;  , yīnérshāzhī 。 jiàngshànbīngwài , érnèiyǒuluàn , jūnchénxiāng 。 jiānzhūhóu , zhūhóudecóng , chángqín 。 dānzhīshàngyuàn , érzhīsuǒwěimìng , wéijīngqīngliúyān 。” jiǔzhī , jīngyuē :“ guózhīshì , chénxià , kǒngrèn使shǐ 。” tàiqiándùnshǒu , qǐngràng 。 ránhòunuò 。 shìzūnjīngwéishàngqīng , shèshàngshè , tàizàowèn , gōngtàiláo , jiānjìnchēměi , jīngsuǒ , shùnshì 。
  jiǔzhī , jīngwèiyǒuxíng 。 qínjiāngwángjiǎnzhào , zhàowáng , jìnshōu , jìnbīngběilüè , zhìyànnánjiè 。 tàidānkǒng , nǎiqǐngjīngqīngyuē :“ qínbīngdànshuǐ , suīchángshìxià , dezāi ?” jīngqīngyuē :“ wēitàiyán , chényuàndezhī 。 jīnxíngérxìn, qínwèiqīn 。 jīnfánjiāngjūn , qínwánggòuzhījīnqiānjīn , wànjiā 。 chéngnéngfánjiāngjūnshǒu , yànkàngzhīxiànqínwáng , qínwángshuōjiànchén , chénnǎiděiyǒubàotài 。” tàiyuē :“ fánjiāngjūnqióngkùnláiguīdān , dānrěnzhī , érshāngzhǎngzhězhī , yuànxiàgèngzhī 。”
  jīngzhītàirěn , nǎisuìjiànfányuē :“ qínzhījiāngjūn , wèishēn 。 zōng , jiēwéiméi 。 jīnwéngòujiāngjūnzhīshǒu , jīnqiānjīn , wànjiā , jiāngnài ?” fánjiāngjūnyǎngtiāntàiliúyuē :“ měiniàn , chángtòngsuǐ , zhīsuǒchūěr 。”
  yuē :“ jīnyǒuyán , jiěyānguózhīhuàn , érbàojiāngjūnzhīchóuzhě ,  ?” fánnǎiqiányuē :“ wéizhīnài ?” jīngyuē :“ yuàndejiāngjūnzhīshǒuxiànqín , qínwángérshànjiànchén , chénzuǒshǒuxiù , éryòushǒuzhènkàngxiōng , ránjiāngjūnzhīchóubào , éryānguójiànlíngzhīchǐchú 。 jiāngjūnyǒu ?” fánpiāntǎnèwànérjìnyuē :“ chénqiè齿chǐxīn , nǎijīndewénjiào 。” suìwěn 。 tàiwénzhī , chíwǎng , shīér , āi 。  , nài , nǎisuìshōushèngfánzhīshǒu , hánfēngzhī 。
  shì , tàiqiútiānxiàzhīshǒu , zhàorénrénzhīshǒu , zhībǎijīn , 使shǐgōngyàocuìzhī , shìrén , xuè , rénzhě 。 nǎiwéizhuāngqiǎnjīng 。 yānguóyǒuyǒngshìqínyáng , niánshíèr , shārén , réngǎnshì 。 nǎilìngqínyángwéi 。 jīngyǒusuǒdài ,  , rényuǎnwèilái , érwéiliúdài 。 qǐngzhīwèi 。 tàichízhī , yǒugǎihuǐ , nǎiqǐngzhīyuē :“ jìn , jīngqīngzāi ? dānqǐngxiānqiǎnqínyáng 。” jīng , chìtàibái :“ jīnwǎngérfǎnzhě , shù ! jīnshǒuzhīqiángqín , suǒliúzhě , dài 。 jīntàichízhī , qǐngjué 。” suì 。
  tàibīnzhīshìzhě , jiēbáiguānsòngzhī 。 zhìshuǐshàng ,  , dào 。 gāojiànzhù , jīngér , wèibiànzhēngzhīshēng , shìjiēchuílèi 。 yòuqiánérwéiyuē :“ fēngxiāoxiāoshuǐhán , zhuàngshìhuán 。” wéikāngkǎishēng , shìjiē , jìnshàngzhǐguàn 。 shìjīngsuìjiùchēér , zhōng 。
  zhìqín , chíqiānjīnzhī , hòuqínwángchǒngchénzhōngshùméngjiā 。 jiāwéixiānyánqínwángyuē :“ yānwángchéngzhènwèiwángzhīwēi , gǎnxīngbīngwáng , yuànguówéinèichén , zhūhóuzhīliè , gěigòngzhíjùnxiàn , érfèngshǒuxiānwángzhīzōngmiào 。 kǒnggǎnchén , jǐnzhǎnfántóu , xiànyànzhīkàngzhī , hánfēng , yānwángbàisòngtíng , 使shǐ使shǐwénwáng 。 wéiwángmìngzhī。”
  qínwángwénzhī ,  。 nǎicháo , shèjiǔbīn , jiànyàn使shǐzhěxiányánggōng 。 jīngfèngfántóuhán , érqínyángfèngxiá , jìn。 zhìxià 。 qínyángbiànzhènkǒng , qúnchénguàizhī , jīngxiàoyáng , qiánwéixièyuē :“ běimánzhīrén , wèichángjiàntiān , zhèn , yuànwángshàojiǎjièzhī , 使shǐ使shǐqián 。” qínwángwèiyuē :“  , yángsuǒchí 。” fèngzhī ,  , qióngérshǒuxiàn 。 yīnzuǒshǒuqínwángzhīxiù , éryòushǒuchíshǒuzhènkàngzhī 。 wèizhìshēn , qínwángjīng , yǐnér , juéxiù 。 jiàn , jiàncháng , chānshì 。 shíyuàn , jiànjiān ,  。 jīngzhúqínwáng , qínwángháizhùérzǒu 。 qúnchénjīngè ,  , jìnshī 。 érqín , qúnchénshì殿diànshàngzhě , dechíchǐbīng 。 zhūlángzhōngzhíbīng , jiēchén殿diànxià , fēiyǒuzhào , deshàng 。 fāngshí , zhàoxiàbīng , jīngzhúqínwáng , érhuáng , érnǎishǒugòngzhī 。 shìshíshìxiàqiě , suǒfèngyàonáng 。 qínwángzhīfāngháizhùzǒu , huángzhīsuǒwéi , zuǒyòunǎiyuē :“ wángjiàn ! wángjiàn !” suìjīng , duànzuǒ 。 jīngfèi , nǎiyǐnshǒuqínwáng , zhōng, zhōngzhù 。 qínwáng , bèichuàng 。 zhīshìjiù , zhùérxiào , yuē :“ shìsuǒchéngzhě , nǎishēngjiézhī , yuēbàotài 。” zuǒyòuqiánzhǎnjīng , qínwángxuànliángjiǔ 。 érlùngōngshǎngqúnchéndāngzuòzhě , yǒuchā 。 érxiàqiěhuángjīnèrbǎi , yuē :“ qiěài , nǎiyàonáng 。”
  shì , qínyàn , bīngzhào , diàowángjiǎnjūnyàn 。 shíyuèéryànchéng 。 yānwáng 、 tàidānděng , jiējīngbīngdōngbǎoliáodōng 。 qínjiāngxìnzhuīyānwáng , wáng , yòngdàiwángjiā , shātàidān , xiànzhīqín 。 qínjìnbīnggōngzhī 。 suìérmièyānguó , éryānwáng , qínjiāntiānxià 。
  hòujīnggāojiànzhùjiànqínhuáng , érzhùqínhuáng , wèiyànbàochóu , zhōngér 。

战国策·燕太子丹质于秦亡归拼音版

 《 yān tài zǐ dān zhì yú qín wáng guī 》
  yān tài zǐ dān zhì yú qín , wáng guī 。 jiàn qín qiě miè liù guó , bīng yǐ lín yì shuǐ , kǒng qí huò zhì 。 tài zǐ dān huàn zhī , wèi qí tài fù jū wǔ yuē :“ yàn 、 qín bù liǎng lì , yuàn tài fù xìng ér tú zhī 。” wǔ duì yuē :“ qín dì biàn tiān xià , wēi xié hán 、 wèi 、 zhào shì , zé yì shuǐ yǐ běi , wèi yǒu suǒ dìng yě 。 nài hé yǐ jiàn líng zhī yuàn , yù pái qí nì lín zāi ?” tài zǐ yuē :“ rán zé hé yóu ?” tài fù yuē :“ qǐng rù , tú zhī 。”
  jū zhī yǒu jiān , fán jiāng jūn wáng qín zhī yàn , tài zǐ róng zhī 。 tài fù jū wǔ jiàn yuē :“ bù kě 。 fū qín wáng zhī bào , ér jī yuàn yú yàn , zú wéi hán xīn , yòu kuàng wén fán jiāng jūn zhī zài hū ! shì yǐ wěi ròu dāng è hǔ zhī qī , huò bì bù zhèn yǐ ! suī yǒu guǎn 、 yàn , bù néng wéi móu 。 yuàn tài zǐ jí qiǎn fán jiāng jūn rù xiōng nú yǐ miè kǒu 。 qǐng xī yuē sān jìn , nán lián qí 、 chǔ , běi jiǎng yú chán yú , rán hòu nǎi kě tú yě 。” tài zǐ dān yuē :“ tài fù zhī jì , kuàng rì mí jiǔ , xīn hūn rán , kǒng bù néng xū yú 。 qiě fēi dú yú cǐ yě 。 fū fán jiāng jūn kùn qióng yú tiān xià , guī shēn yú dān , dān zhōng bù pò yú qiáng qín , ér qì suǒ āi lián zhī jiāo zhì zhī xiōng nú , shì dān mìng gù zú zhī shí yě 。 yuàn tài fù gèng lǜ zhī 。” jū wǔ yuē :“ yàn yǒu tián guāng xiān shēng zhě , qí zhì shēn , qí yǒng chén , kě yǔ zhī móu yě 。” tài zǐ yuē :“ yuàn yīn tài fù jiāo yú tián xiān shēng , kě hū ?” jū wǔ yuē :“ jìng nuò 。” chū jiàn tián guāng , dào tài zǐ yuē :“ yuàn tú guó shì yú xiān shēng 。” tián guāng yuē :“ jìng fèng jiào ”。 nǎi zào yān 。
  tài zǐ guì ér féng yíng , què xíng wéi dào , guì dì fú xí 。 tián xiān shēng zuò dìng , zuǒ yòu wú rén , tài zǐ bì xí ér qǐng yuē :“ yàn 、 qín bù liǎng lì , yuàn xiān shēng liú yì yě 。” tián guāng yuē :“ chén wén qí jì shèng zhuàng zhī shí ,— rì ér chí qiān lǐ 。 zhì qí shuāi yě , nú mǎ xiān zhī 。 jīn tài zǐ wén guāng zhuàng shèng zhī shí , bù zhī wú jīng yǐ xiāo wáng yǐ 。 suī rán , guāng bù gǎn yǐ fá guó shì yě 。 suǒ shàn jīng kē , kě shǐ yě 。” tài zǐ yuē :“ yuàn yīn xiān shēng de yuàn jiāo yú jīng kē , kě hū ?” tián guāng yuē :“ jìng nuò 。” jí qǐ , qū chū 。 tài zǐ sòng zhī zhì mén , yuē :“ dān suǒ bào , xiān shēng suǒ yán zhě , guó dà shì yě , yuàn xiān shēng wù xiè yě 。” tián guāng fǔ ér xiào yuē :“ nuò 。”
  lóu xíng jiàn jīng kē , yuē :“ guāng yǔ zǐ xiāng shàn , yān guó mò bù zhī 。 jīn tài zǐ wén guāng zhuàng shèng zhī shí , bù zhī wú xíng yǐ bù dǎi yě , xìng ér jiào zhī yuē :‘ yàn 、 qín bù liǎng lì , yuàn xiān shēng liú yì yě 。’ guāng qiè bù zì wài , yán zú xià yú tài zǐ , yuàn zú xià guò tài zǐ yú gōng 。” jīng kē yuē :“ jǐn fèng jiào 。” tián guāng yuē :“ guāng wén zhǎng zhě zhī xíng , bù shǐ rén yí zhī , jīn tài zǐ yuē guāng yuē :‘ suǒ yán zhě , guó zhī dà shì yě , yuàn xiān shēng wù xiè yě 。’ shì tài zǐ yí guāng yě 。 fū wéi xíng shǐ rén yí zhī , fēi jié xiá shì yě 。” yù zì shā yǐ jī jīng kē , yuē :“ yuàn zú xià jí guò tài zǐ , yán guāng yǐ sǐ , míng bù yán yě 。” suì zì jǐng ér sǐ 。
  kē jiàn tài zǐ , yán tián guāng yǐ sǐ , míng bù yán yě 。 tài zǐ zài bài ér guì , xī xià xíng liú tì , yǒu qǐng ér hòu yán yuē :“ dān suǒ qǐng tián xiān shēng wú yán zhě , yù yǐ chéng dà shì zhī móu , jīn tián xiān shēng yǐ sǐ míng bù xiè yán , qǐ dān zhī xīn zāi ?” jīng kē zuò dìng , tài zǐ bì xí dùn shǒu yuē :“ tián xiān shēng bù zhī dān bù xiào , shǐ de zhì qián , yuàn yǒu suǒ dào , cǐ tiān suǒ yǐ āi yàn bù qì qí gū yě 。 jīn qín yǒu tān tāo zhī xīn , ér yù bù kě zú yě , fēi jìn tiān xià zhī dì , chén hǎi nèi zhī wáng zhě , qí yì bù yàn 。 jīn qín yǐ lǔ hán wáng , jìn nà qí dì , yòu jǔ bīng nán fá chǔ , běi lín zhào 。 wáng jiǎn jiāng shù shí wàn zhī zhòng lín zhāng 、 yè , ér lǐ xìn chū tài yuán 、 yún zhōng 。 zhào bù néng zhī qín , bì rù chén 。 rù chén , zé huò zhì yàn 。 yàn xiǎo ruò , shù kùn yú bīng , jīn jì jǔ guó bù zú yǐ dāng qín 。 zhū hóu fú qín , mò gǎn hé cóng 。 dān zhī sī jì , yú yǐ wéi chéng de tiān xià zhī yǒng shì , shǐ yú qín , kuī yǐ zhòng lì , qín wáng tān qí zhì , bì dé suǒ yuàn yǐ 。 chéng de jié qín wáng , shǐ xī fǎn zhū hóu zhī qīn dì , ruò cáo mò zhī yǔ qí huán gōng , zé dà shàn yǐ ; zé bù kě , yīn ér cì shā zhī 。 bǐ dà jiàng shàn bīng yú wài , ér nèi yǒu dà luàn , zé jūn chén xiāng yí 。 yǐ qí jiān zhū hóu , zhū hóu de hé cóng , qí cháng pò qín bì yǐ 。 cǐ dān zhī shàng yuàn , ér bù zhī suǒ yǐ wěi mìng , wéi jīng qīng liú yì yān 。” jiǔ zhī , jīng kē yuē :“ cǐ guó zhī dà shì , chén nú xià , kǒng bù zú rèn shǐ 。” tài zǐ qián dùn shǒu , gù qǐng wú ràng 。 rán hòu xǔ nuò 。 yú shì zūn jīng kē wéi shàng qīng , shè shàng shè , tài zǐ rì rì zào wèn , gōng tài láo yì wù , jiān jìn chē qí měi nǚ , zì jīng kē suǒ yù , yǐ shùn shì qí yì 。
  jiǔ zhī , jīng kē wèi yǒu xíng yì 。 qín jiāng wáng jiǎn pò zhào , lǔ zhào wáng , jìn shōu qí dì , jìn bīng běi lüè dì , zhì yàn nán jiè 。 tài zǐ dān kǒng jù , nǎi qǐng jīng qīng yuē :“ qín bīng dàn mù dù yì shuǐ , zé suī yù cháng shì zú xià , qǐ kě de zāi ?” jīng qīng yuē :“ wēi tài zǐ yán , chén yuàn de yè zhī 。 jīn xíng ér wú xìn , zé qín wèi kě qīn yě 。 fū jīn fán jiāng jūn , qín wáng gòu zhī jīn qiān jīn , yì wàn jiā 。 chéng néng dé fán jiāng jūn shǒu , yǔ yàn dū kàng zhī dì tú xiàn qín wáng , qín wáng bì shuō jiàn chén , chén nǎi děi yǒu yǐ bào tài zǐ 。” tài zǐ yuē :“ fán jiāng jūn yǐ qióng kùn lái guī dān , dān bù rěn yǐ jǐ zhī sī , ér shāng zhǎng zhě zhī yì , yuàn zú xià gèng lǜ zhī 。”
  jīng kē zhī tài zǐ bù rěn , nǎi suì sī jiàn fán wū jī yuē :“ qín zhī yù jiāng jūn , kě wèi shēn yǐ 。 fù mǔ zōng zú , jiē wéi lù méi 。 jīn wén gòu jiāng jūn zhī shǒu , jīn qiān jīn , yì wàn jiā , jiāng nài hé ?” fán jiāng jūn yǎng tiān tài xī liú tì yuē :“ wú měi niàn , cháng tòng yú gǔ suǐ , gù jì bù zhī suǒ chū ěr 。”
  kē yuē :“ jīn yǒu yī yán , kě yǐ jiě yān guó zhī huàn , ér bào jiāng jūn zhī chóu zhě , hé rú ?” fán wū jī nǎi qián yuē :“ wéi zhī nài hé ?” jīng kē yuē :“ yuàn de jiāng jūn zhī shǒu yǐ xiàn qín , qín wáng bì xǐ ér shàn jiàn chén , chén zuǒ shǒu bǎ qí xiù , ér yòu shǒu zhèn kàng qí xiōng , rán zé jiāng jūn zhī chóu bào , ér yān guó jiàn líng zhī chǐ chú yǐ 。 jiāng jūn qǐ yǒu yì hū ?” fán wū jī piān tǎn è wàn ér jìn yuē :“ cǐ chén rì yè qiè chǐ fǔ xīn yě , nǎi jīn de wén jiào 。” suì zì wěn 。 tài zǐ wén zhī , chí wǎng , fú shī ér kū , jí āi 。 jì yǐ , wú kě nài hé , nǎi suì shōu shèng fán wū jī zhī shǒu , hán fēng zhī 。
  yú shì , tài zǐ yù qiú tiān xià zhī lì bǐ shǒu , dé zhào rén xú fū rén zhī bǐ shǒu , qǔ zhī bǎi jīn , shǐ gōng yǐ yào cuì zhī , yǐ shì rén , xuè rú lǚ , rén wú bù lì sǐ zhě 。 nǎi wéi zhuāng qiǎn jīng kē 。 yān guó yǒu yǒng shì qín wǔ yáng , nián shí èr , shā rén , rén bù gǎn yǔ wǔ shì 。 nǎi lìng qín wǔ yáng wéi fù 。 jīng kē yǒu suǒ dài , yù yǔ jù , qí rén jū yuǎn wèi lái , ér wéi liú dài 。 qǐng zhī wèi fā 。 tài zǐ chí zhī , yí qí yǒu gǎi huǐ , nǎi fù qǐng zhī yuē :“ rì yǐ jìn yǐ , jīng qīng qǐ wú yì zāi ? dān qǐng xiān qiǎn qín wǔ yáng 。” jīng kē nù , chì tài zǐ bái :“ jīn rì wǎng ér bù fǎn zhě , shù zǐ yě ! jīn tí yī bǐ shǒu rù bù cè zhī qiáng qín , pú suǒ yǐ liú zhě , dài wú kè yǔ jù 。 jīn tài zǐ chí zhī , qǐng cí jué yǐ 。” suì fā 。
  tài zǐ jí bīn kè zhī qí shì zhě , jiē bái yī guān yǐ sòng zhī 。 zhì yì shuǐ shàng , jì zǔ , qǔ dào 。 gāo jiàn lí jī zhù , jīng kē hé ér gē , wèi biàn zhēng zhī shēng , shì jiē chuí lèi tì qì 。 yòu qián ér wéi gē yuē :“ fēng xiāo xiāo xī yì shuǐ hán , zhuàng shì yī qù xī bù fù huán 。” fù wéi kāng kǎi yǔ shēng , shì jiē dǔ mù , fā jìn shàng zhǐ guàn 。 yú shì jīng kē suì jiù chē ér qù , zhōng yǐ bù gù 。
  jì zhì qín , chí qiān jīn zhī zī bì wù , hòu yí qín wáng chǒng chén zhōng shù zǐ méng jiā 。 jiā wéi xiān yán yú qín wáng yuē :“ yān wáng chéng zhèn wèi mù dà wáng zhī wēi , bù gǎn xīng bīng yǐ jù dà wáng , yuàn jǔ guó wéi nèi chén , bǐ zhū hóu zhī liè , gěi gòng zhí rú jùn xiàn , ér dé fèng shǒu xiān wáng zhī zōng miào 。 kǒng jù bù gǎn zì chén , jǐn zhǎn fán wū jī tóu , jí xiàn yàn zhī dū kàng zhī dì tú , hán fēng , yān wáng bài sòng yú tíng , shǐ shǐ yǐ wén dà wáng 。 wéi dà wáng mìng zhī 。”
  qín wáng wén zhī , dà xǐ 。 nǎi cháo fú , shè jiǔ bīn , jiàn yàn shǐ zhě xián yáng gōng 。 jīng kē fèng fán wū jī tóu hán , ér qín wǔ yáng fèng dì tú xiá , yǐ cì jìn 。 zhì bì xià 。 qín wǔ yáng sè biàn zhèn kǒng , qún chén guài zhī , jīng kē gù xiào wǔ yáng , qián wéi xiè yuē :“ běi mán yí zhī bǐ rén , wèi cháng jiàn tiān zǐ , gù zhèn jù , yuàn dà wáng shào jiǎ jiè zhī , shǐ bì shǐ yú qián 。” qín wáng wèi kē yuē :“ qǐ , qǔ wǔ yáng suǒ chí tú 。” kē jì qǔ tú fèng zhī , fā tú , tú qióng ér bǐ shǒu xiàn 。 yīn zuǒ shǒu bǎ qín wáng zhī xiù , ér yòu shǒu chí bǐ shǒu zhèn kàng zhī 。 wèi zhì shēn , qín wáng jīng , zì yǐn ér qǐ , jué xiù 。 bá jiàn , jiàn cháng , chān qí shì 。 shí yuàn jí , jiàn jiān , gù bù kě lì bá 。 jīng kē zhú qín wáng , qín wáng hái zhù ér zǒu 。 qún chén jīng è , zú qǐ bù yì , jìn shī qí dù 。 ér qín fǎ , qún chén shì diàn shàng zhě , bù de chí chǐ bīng 。 zhū láng zhōng zhí bīng , jiē chén diàn xià , fēi yǒu zhào , bù de shàng 。 fāng jí shí , bù jí zhào xià bīng , yǐ gù jīng kē zhú qín wáng , ér zú huáng jí wú yǐ jī kē , ér nǎi yǐ shǒu gòng bó zhī 。 shì shí shì yī xià wú qiě , yǐ qí suǒ fèng yào náng tí kē 。 qín wáng zhī fāng hái zhù zǒu , zú huáng jí bù zhī suǒ wéi , zuǒ yòu nǎi yuē :“ wáng fù jiàn ! wáng fù jiàn !” suì bá yǐ jī jīng kē , duàn qí zuǒ gǔ 。 jīng kē fèi , nǎi yǐn qí bǐ shǒu tí qín wáng , bù zhōng , zhōng zhù 。 qín wáng fù jī kē , bèi bā chuàng 。 kē zì zhī shì bù jiù , yǐ zhù ér xiào , jī jù yǐ mà yuē :“ shì suǒ yǐ bù chéng zhě , nǎi yù yǐ shēng jié zhī , bì dé yuē qì yǐ bào tài zǐ yě 。” zuǒ yòu jì qián zhǎn jīng kē , qín wáng mù xuàn liáng jiǔ 。 ér lùn gōng shǎng qún chén jí dāng zuò zhě , gè yǒu chā 。 ér cì xià wú qiě huáng jīn èr bǎi yì , yuē :“ wú qiě ài wǒ , nǎi yǐ yào náng tí kē yě 。”
  yú shì , qín dà nù yàn , yì fā bīng yì zhào , diào wáng jiǎn jūn yǐ fá yàn 。 shí yuè ér bá yàn jì chéng 。 yān wáng xǐ 、 tài zǐ dān děng , jiē lǜ qí jīng bīng dōng bǎo yú liáo dōng 。 qín jiāng lǐ xìn zhuī jī yān wáng , wáng jí , yòng dài wáng jiā jì , shā tài zǐ dān , yù xiàn zhī qín 。 qín fù jìn bīng gōng zhī 。 wǔ suì ér zú miè yān guó , ér lǔ yān wáng xǐ , qín jiān tiān xià 。
  qí hòu jīng kē kè gāo jiàn lí yǐ jī zhù jiàn qín huáng dì , ér yǐ zhù jī qín huáng dì , wèi yàn bào chóu , bù zhōng ér sǐ 。

 为您推荐:战国策·燕三·燕太子丹质于秦亡归文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签