战国策·公输般为楚设机拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 09:53:42

  文言文之家为您整理战国策·公输般为楚设机拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·公输般为楚设机注音版

  《 gōngshūbānwéichǔshè 》
   gōngshūbānwéichǔshè , jiānggōngsòng 。 wénzhī , bǎishèchóngjiǎn , wǎngjiàngōngshūbān , wèizhīyuē :“ sòngwénzi 。 jièzishāwáng 。” gōngshūbānyuē :“ shāwáng 。” yuē :“ wéngōngwéiyún , jiānggōngsòng 。 sòngzuìzhīyǒu ? shāwángérgōngguó , shìshāshǎoérshāzhòng 。 gǎnwèngōngsòng ?” gōngshūbānyān , qǐngjiànzhīwáng 。
   jiànchǔwángyuē :“ jīnyǒurén , shèwénxuān , línyǒuérqièzhī ; shèjǐnxiù , línyǒuduǎnérqièzhī ; shèliángròu , línyǒuzāokāngérqièzhī 。 wèiruòrén ?” wángyuē :“ wéiyǒuqiè 。”
   yuē :“ jīngzhīfāngqiān , sòngfāngbǎi , yóuwénxuānzhī 。 jīngyǒuyúnmèng , 鹿yíngzhī , jiāng 、 hànbiēyuántuó , wèitiānxiàráo , sòngsuǒwèizhìzhě , yóuliángròuzhīzāokāng 。 jīngyǒuchángsōng 、 wén 、 pián 、 nán 、 zhāng , sòngcháng , yóujǐnxiùzhīduǎn 。 èwángzhīgōngsòng , wèitónglèi 。” wángyuē :“ shànzāi ! qǐnggōngsòng 。”

战国策·公输般为楚设机拼音版

  《 gōng shū bān wéi chǔ shè jī 》
   gōng shū bān wéi chǔ shè jī , jiāng yǐ gōng sòng 。 mò zǐ wén zhī , bǎi shè chóng jiǎn , wǎng jiàn gōng shū bān , wèi zhī yuē :“ wú zì sòng wén zi 。 wú yù jiè zi shā wáng 。” gōng shū bān yuē :“ wú yì gù bù shā wáng 。” mò zǐ yuē :“ wén gōng wéi yún tī , jiāng yǐ gōng sòng 。 sòng hé zuì zhī yǒu ? yì bù shā wáng ér gōng guó , shì bù shā shǎo ér shā zhòng 。 gǎn wèn gōng sòng hé yì yě ?” gōng shū bān fú yān , qǐng jiàn zhī wáng 。
   mò zǐ jiàn chǔ wáng yuē :“ jīn yǒu rén yú cǐ , shè qí wén xuān , lín yǒu bì yú ér yù qiè zhī ; shè qí jǐn xiù , lín yǒu duǎn hè ér yù qiè zhī ; shè qí liáng ròu , lín yǒu zāo kāng ér yù qiè zhī 。 cǐ wèi hé ruò rén yě ?” wáng yuē :“ bì wéi yǒu qiè jí yǐ 。”
   mò zǐ yuē :“ jīng zhī dì fāng wǔ qiān lǐ , sòng fāng wǔ bǎi lǐ , cǐ yóu wén xuān zhī yǔ bì yú yě 。 jīng yǒu yún mèng , xī sì mí lù yíng zhī , jiāng 、 hàn yú biē yuán tuó , wèi tiān xià ráo , sòng suǒ wèi wú zhì tù fù yú zhě yě , cǐ yóu liáng ròu zhī yǔ zāo kāng yě 。 jīng yǒu cháng sōng 、 wén zǐ 、 pián 、 nán 、 yù zhāng , sòng wú cháng mù , cǐ yóu jǐn xiù zhī yǔ duǎn hè yě 。 è yǐ wáng lì zhī gōng sòng , wèi yǔ cǐ tóng lèi yě 。” wáng yuē :“ shàn zāi ! qǐng wú gōng sòng 。”

  为您推荐:战国策·宋卫·公输般为楚设机文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签