战国策·犀首伐黄拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 10:23:10

  文言文之家为您整理战国策·犀首伐黄拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·犀首伐黄注音版

  《 shǒuhuáng 》
   shǒuhuáng , guòwèi , 使shǐrénwèiwèijūnyuē :“ zhīshīguòguózhījiāo , céngjièzhī使shǐcúnzhī ? gǎnqǐngzuì 。 jīnhuángchéngjiāngxià , jiāngbīngérzàoguózhīchéngxià 。” wèijūn , shùsānbǎigǔn , huángjīnsānbǎi , suí使shǐzhě 。 nánwénzhǐzhīyuē :“ shìshènghuángchéng , gǎnlái ; shèng , gǎnlái 。 shìshènghuángchéng , gōngmíngměi , nèilínlún 。 zàizhōngzhěèlín , shì 。 méngmíng , xiéchénggōng , zuòdàizhōngzhī , shǒusuī , wéi 。 shìshènghuángchéng , xīnérzǒu , guī , kǒngmiǎnzuì ! āngǎngōngwèizhòngshèngzhīzuìzāi ?” guǒshènghuángchéng , shuàishīérguī , suìgǎnguòwèi 。

战国策·犀首伐黄拼音版

  《 xī shǒu fá huáng 》
   xī shǒu fá huáng , guò wèi , shǐ rén wèi wèi jūn yuē :“ bì yì zhī shī guò dà guó zhī jiāo , céng wú yī jiè zhī shǐ yǐ cún zhī hū ? gǎn qǐng qí zuì 。 jīn huáng chéng jiāng xià yǐ , yǐ jiāng yí bīng ér zào dà guó zhī chéng xià 。” wèi jūn jù , shù zǔ sān bǎi gǔn , huáng jīn sān bǎi yì , yǐ suí shǐ zhě 。 nán wén zǐ zhǐ zhī yuē :“ shì shèng huáng chéng , bì bù gǎn lái ; bù shèng , yì bù gǎn lái 。 shì shèng huáng chéng , zé gōng dà míng měi , nèi lín qí lún 。 fū zài zhōng zhě è lín , yì qí shì 。 méng dà míng , xié chéng gōng , zuò yù yǐ dài zhōng zhī yì , xī shǒu suī yú , bì bù wéi yě 。 shì bù shèng huáng chéng , pò xīn ér zǒu , guī , kǒng bù miǎn yú zuì yǐ ! bǐ ān gǎn gōng wèi yǐ zhòng qí bù shèng zhī zuì zāi ?” guǒ shèng huáng chéng , shuài shī ér guī , suì bù gǎn guò wèi 。

  为您推荐:战国策·宋卫·犀首伐黄文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签