战国策·梁王伐邯郸拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 10:27:29

  文言文之家为您整理战国策·梁王伐邯郸拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·梁王伐邯郸注音版

  《 liángwánghándān 》
   liángwánghándān , érzhēngshīsòng 。 sòngjūn使shǐ使shǐzhěqǐngzhàowángyuē :“ liángbīngjìnérquánzhòng , jīnzhēngshī , cóng , kǒngwēishè ; ruòliángzhào , hàizhàoguó , guǎrénrěn 。 yuànwángzhīyǒumìng 。”
   zhàowángyuē :“ rán 。 sòngzhīliáng , guǎrénzhīzhī 。 ruòzhàoqiángliáng , sòng , gàoér?” 使shǐzhěyuē :“ chénqǐngshòubiānchéng , gōngérliú , dàixiàzhīyǒuchéngér 。” zhàowángyuē :“ shàn 。”
   sòngrényīnsuìbīngzhàojìng , érwéichéngyān 。 liángwángshènshuō , yuē :“ sòngrénzhùgōng 。” zhàowángshuōyuē :“ sòngrénzhǐ 。” bīng退tuìnánjiě , shīliángéryuànzhào 。 míngyǒusuǒjiāérshíyǒusuǒguī 。

战国策·梁王伐邯郸拼音版

  《 liáng wáng fá hán dān 》
   liáng wáng fá hán dān , ér zhēng shī yú sòng 。 sòng jūn shǐ shǐ zhě qǐng yú zhào wáng yuē :“ fū liáng bīng jìn ér quán zhòng , jīn zhēng shī yú bì yì , bì yì bù cóng , zé kǒng wēi shè jì ; ruò fú liáng fá zhào , yǐ hài zhào guó , zé guǎ rén bù rěn yě 。 yuàn wáng zhī yǒu yǐ mìng bì yì 。”
   zhào wáng yuē :“ rán 。 fū sòng zhī bù zú rú liáng yě , guǎ rén zhī zhī yǐ 。 ruò zhào yǐ qiáng liáng , sòng bì bù lì yě , zé wú hé yǐ gào zǐ ér kě hū ?” shǐ zhě yuē :“ chén qǐng shòu biān chéng , xú qí gōng ér liú qí rì , yǐ dài xià lì zhī yǒu chéng ér yǐ 。” zhào wáng yuē :“ shàn 。”
   sòng rén yīn suì jǔ bīng rù zhào jìng , ér wéi yī chéng yān 。 liáng wáng shèn shuō , yuē :“ sòng rén zhù wǒ gōng yǐ 。” zhào wáng yì shuō yuē :“ sòng rén zhǐ yú cǐ yǐ 。” gù bīng tuì nán jiě , dé shī yú liáng ér wú yuàn yú zhào 。 gù míng yǒu suǒ jiā ér shí yǒu suǒ guī 。

  为您推荐:战国策·宋卫·梁王伐邯郸文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签