战国策·谓大尹曰拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 10:32:08

  文言文之家为您整理战国策·谓大尹曰拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·谓大尹曰注音版

  《 wèiyǐnyuē 》
   wèiyǐnyuē :“ jūncháng , zhīzhèng , gōngshì 。 gōnglìngchǔjūnzhīxiào , jūnduótàihòuzhīshì , gōngchángyòngsòng 。”

战国策·谓大尹曰拼音版

  《 wèi dà yǐn yuē 》
   wèi dà yǐn yuē :“ jūn rì cháng yǐ , zì zhī zhèng , zé gōng wú shì 。 gōng bù rú lìng chǔ hè jūn zhī xiào , zé jūn bù duó tài hòu zhī shì yǐ , zé gōng cháng yòng sòng yǐ 。”

  为您推荐:战国策·宋卫·谓大尹曰文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签