战国策·宋与楚为兄弟拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 10:36:28

  文言文之家为您整理战国策·宋与楚为兄弟拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·宋与楚为兄弟注音版

  《 sòngchǔwéixiōng 》
   sòngchǔwéixiōng 。 gōngsòng , chǔwángyánjiùsòng 。 sòngyīnmàichǔzhòngqiújiǎng , tīng 。 qínwéisòngwèixiāngyuē :“ zhī , míngsòngzhīmàichǔzhòng 。 chǔ , juésòngérshì ,  、 chǔ , gōngsòng 。”

战国策·宋与楚为兄弟拼音版

  《 sòng yǔ chǔ wéi xiōng dì 》
   sòng yǔ chǔ wéi xiōng dì 。 qí gōng sòng , chǔ wáng yán jiù sòng 。 sòng yīn mài chǔ zhòng yǐ qiú jiǎng yú qí , qí bù tīng 。 sū qín wéi sòng wèi qí xiāng yuē :“ bù rú yǔ zhī , yǐ míng sòng zhī mài chǔ zhòng yú qí yě 。 chǔ nù , bì jué yú sòng ér shì qí , qí 、 chǔ hé , zé gōng sòng yì yǐ 。”

  为您推荐:战国策·宋卫·宋与楚为兄弟文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签