战国策·魏太子自将过宋外黄拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 10:40:19

  文言文之家为您整理战国策·魏太子自将过宋外黄拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·魏太子自将过宋外黄注音版

  《 wèitàijiāngguòsòngwàihuáng 》
   wèitàijiāng , guòsòngwàihuáng 。 wàihuángyuē :“ chényǒubǎizhànbǎishèngzhīshù , tàinéngtīngchén ?” tàiyuē :“ yuànwénzhī 。” yuē :“ yuànxiàozhī 。 jīntàijiānggōng , shèngbìng , guòyǒuwèi , érguìwéiwáng 。 ruòzhànshèng , wànshìwèi 。 chénzhībǎizhànbǎishèngzhīshù 。” tàiyuē :“ nuò 。 qǐngcónggōngzhīyánérhuán 。” yuē :“ tàisuīhuán , de 。 tàizhīzhàngōng , érmǎnzhězhòng , tàisuīhuán , kǒngde 。” tàishàngchēqǐnghuán。 yuē :“ jiāngchūérhuán , běitóng , suìxíng 。” suìxíng 。 rénzhànér , dewèi 。

战国策·魏太子自将过宋外黄拼音版

  《 wèi tài zǐ zì jiāng guò sòng wài huáng 》
   wèi tài zǐ zì jiāng , guò sòng wài huáng 。 wài huáng xú zǐ yuē :“ chén yǒu bǎi zhàn bǎi shèng zhī shù , tài zǐ néng tīng chén hū ?” tài zǐ yuē :“ yuàn wén zhī 。” kè yuē :“ gù yuàn xiào zhī 。 jīn tài zǐ zì jiāng gōng qí , dà shèng bìng jǔ , zé fù bù guò yǒu wèi , ér guì bù yì wéi wáng 。 ruò zhàn bù shèng , zé wàn shì wú wèi 。 cǐ chén zhī bǎi zhàn bǎi shèng zhī shù yě 。” tài zǐ yuē :“ nuò 。 qǐng bì cóng gōng zhī yán ér huán 。” kè yuē :“ tài zǐ suī yù huán , bù de yǐ 。 bǐ lì tài zǐ zhī zhàn gōng , ér yù mǎn qí yì zhě zhòng , tài zǐ suī yù huán , kǒng bù de yǐ 。” tài zǐ shàng chē qǐng huán 。 qí yù yuē :“ jiāng chū ér huán , yǔ běi tóng , bù rú suì xíng 。” suì xíng 。 yǔ qí rén zhàn ér sǐ , zú bù de wèi 。

  为您推荐:战国策·宋卫·魏太子自将过宋外黄文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签