杨务廉有巧思注音版拼音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 12:31:00

  文言文之家为您整理杨务廉有巧思注音版、杨务廉有巧思拼音版,欢迎阅读。

杨务廉有巧思注音版

  《 yángliányǒuqiǎo 》
   jiāngzuòjiàngyángliánshènyǒuqiǎo 。 chángqìnzhōushìnèizuòsēng , shǒuzhíwǎn , néngxíng 。 wǎnzhōngqiánmǎn , guānjiàn , ránzuòshēngyúnshī 。 shìrénjìngguān , zuòshēng 。 shīzhěyíngshùqiān 。

杨务廉有巧思拼音版

  《 yáng wù lián yǒu qiǎo sī 》
   jiāng zuò dà jiàng yáng wù lián shèn yǒu qiǎo sī 。 cháng yú qìn zhōu shì nèi kè mù zuò sēng , shǒu zhí yī wǎn , zì néng xíng qǐ 。 wǎn zhōng qián mǎn , guān jiàn hū fā , zì rán zuò shēng yún bù shī 。 shì rén jìng guān , yù qí zuò shēng 。 shī zhě rì yíng shù qiān yǐ 。

  为您推荐:杨务廉有巧思文言文翻译及注释、启示

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签