战国策·宋康王之时有雀生拼音版、注音版

编辑:文言文之家 时间:2020-08-15 18:07:56

  文言文之家为您整理战国策·宋康王之时有雀生拼音版、注音版,欢迎阅读。

战国策·宋康王之时有雀生注音版

  《 sòngkāngwángzhīshíyǒuquèshēng 》
   sòngkāngwángzhīshí , yǒuquèshēng ( niǎo ) chéngzhīzōu 。 使shǐshǐzhànzhī , yuē :“ xiǎoérshēng , tiānxià 。” kāngwáng
   shìmièténgdàixuē , huáiběizhī 。 nǎixìn , zhīchéng , shètiānchī , zhǎnshèérfénmièzhī 。 yuē :“ wēitiānxiàguǐshén 。” guólǎojiànyuē , wèiyánzhīguànshìyǒng 。 pōuzhībèi , qiècháoshèzhījìng , érguórénhài 。 wénérzhī , mínsàn , chéngshǒu 。 wángnǎitáohóuzhīguǎn , suìér 。 jiànxiángérwèixiáng , fǎnwéihuò 。

战国策·宋康王之时有雀生拼音版

  《 sòng kāng wáng zhī shí yǒu què shēng 》
   sòng kāng wáng zhī shí , yǒu què shēng ( niǎo qí ) yú chéng zhī zōu 。 shǐ shǐ zhàn zhī , yuē :“ xiǎo ér shēng jù , bì bà tiān xià 。” kāng wáng dà xǐ 。
   yú shì miè téng dài xuē , qǔ huái běi zhī dì 。 nǎi yù zì xìn , yù bà zhī jí chéng , yú shè tiān chī dì , zhǎn shè jì ér fén miè zhī 。 yuē :“ wēi fú tiān xià guǐ shén 。” mà guó lǎo jiàn yuē , wèi wú yán zhī guàn yǐ shì yǒng 。 pōu yǔ zhī bèi , qiè cháo shè zhī jìng , ér guó rén dà hài 。 qí wén ér fá zhī , mín sàn , chéng bù shǒu 。 wáng nǎi táo ní hóu zhī guǎn , suì dé ér sǐ 。 jiàn xiáng ér bù wèi xiáng , fǎn wéi huò 。

  为您推荐:战国策·宋卫·宋康王之时有雀生文言文翻译

Copyright @ 文言文之家

网站地图  TAG标签